Bide publikoan obrarako material lagungarria instalatzea (edukiontzia, aldamioak, garabiak, siloak, txabolak, material pilaketak...)

Zer da? Zertarako da?

Lizentzia eskuratzea, bide publikoan edo horren gaineko hegalduran, obretako elementu lagungarriak jartzeko; hala nola, hesiak, aldamioak, edukiontziak, kargajasogailuak, plataforma jasotzaileak, garabiak, siloak edo beste batzuk. Baimen hau lortu aurretik, dagokion udal obra-baimena lortu beharko da.

Nork eska dezake?

Interesduna den edozein pertsona fisiko edo juridikok, edota legezko ordezkariek.

Aurkeztu behar diren agiriak

 • Eskatzailearen identifikazio-agiria (IFZ, NAN, AIZ-Atzerritaren Identifikazio Zenbakia-, pasaportea...).
 • Interesduna ez den beste pertsona batek aurkezten badu eskaria, ordezkaritza-agiria (F0136) aurkeztuko da, eta horrekin batera interesdunaren eta eskatzailearen NANa, pasaportea edo bizileku-baimena.
 • Kokapen-planoa, 1:200 eskalakoa edo zehaztapen gehiagokoa, kartografia ofizialaren gainean egindakoa; xehetasun nahikoaz agertuko du instalazioak okupatuko duen azalera eta jarriko diren elementuen banaketa.
 • Adierazi egin beharko dira ondorioz geldituko diren espazio libreen zabalera (argi eta garbi zehaztuz geldituko den oinezkoen pasabidea), bertan dauden hiri-elementu guztiak (trafiko-seinaleak, zuhaitzak, bankuak, zutabeak, hiri-altzariak, etab.) eta udal zerbitzuetan sor daitezkeen gorabeherak (ura, saneamendua, gasa, etab.).
 • Aldamio, karga-jasogailu, plataforma jasotzaile, garabi, silo eta beste elementuen kasuan, teknikari gaituak sinatutako eta bisatutako proiektua.

Non eskatzen da?

    Postaz:
   • Bergarako Udala. B@Z (Bergararren Arreta Zerbitzua)
    San Martin Agirre plaza 1 20570 010 (943 779 100 Bergaratik kanpo)
    943 779 163

     ARGIBIDE GEHIAGO:
    • Hirigintza
     Udaletxea
     San Martin Agirre plaza 1, 2. solairua 20570 BERGARA
     943 779 100 - luz. 1230
     943779156

    Kostua

    Udalak onartutako ordenantzen arabera: Udal jabari publikoaren erabilera pribatibo edo aprobetxamendu bereziagatik ordaindu beharreko tasak arautzen dituen ordenantza. A epigrafea

    Erabakitzeko epea

    • Aurreikusitako epea: Hilabete bat.
    • Legezko epea: Hiru hilabete.
    • Administrazio isiltasunaren eragina: Ezespena.

    Legeak eta arauak

    Eskaera egin ondoren jarraitu beharreko prozedura

    • Eskaera jaso, dokumentazioa egiaztatu, sarrera erregistratu eta eskatzaileari jaso-agiria eman.
    • Teknikariaren txostena, Udaltzaingoa.
    • Teknikariaren txostena, Hirigintza.
    • Batzorde informatzailearen irizpena, Hirigintza.
    • Ebazpena, Alkatetzaren dekretua.
    • Jakinarazpena, eskatzaileari.

    Organo erabakitzailea

    Alkatea

    Izapidetze honen ardura duen departamentua

    Bergarako Udala - Hirigintza

    Oharrak

    Eskaera egin aurretik udal teknikariekin egotea gomendatzen da.

    Baimen hau lortu aurretik, dagokion udal obra-baimena lortu beharko da.

    Datu pertsonalen babesa

    Egindako eskaeretako datu pertsonalak Bergarako Udalak tratatuko ditu, eskaria izapidetu ahal izateko helburuarekin.

    Datu horiek udal-kudeaketarako bakarrik erabiliko dira, baina beste administrazio publiko bati edo besteren bati laga edo jakinarazi ahal izango zaizkie 3/2018 Lege Organikoan aurreikusitako kasuetan –abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoa–

    Indarrean dagoen araudiak babestutako eskubideak erabili ahal izango dira, helbide honetara zuzenduta:

    Bergarako Udala

    San Martin Agirre plaza, 1

    20570 Bergara