Ingurumen arloan jarduerak egiten dituzten herriko taldeentzat dirulaguntzak

Zer da? Zertarako da?

Bergarako udalerriaren eremuan ingurumen-izaerako jarduerak egiteko dirulaguntzak ematea, Tokiko Agenda 21aren testuinguruan.

Herritarrek parte hartzea eta herritarrek bultzatutako interes sozialeko jarduerak sustatzea da helburu nagusia.

Betiere Tokiko AG-21aren Ekintza Planaren honako lerro estrategikoen (LE) garapenean lagundu beharko dute diruz lagundutako jarduerek:

 • LE: Biodibertsitatea, ondare naturala eta paisaia babestu eta hobetu. Udalerrian biodibertsitatea eta ondare naturala hobeto ezagutzeko, ezagutzera emateko eta kontserbatzeko jarduerak.
 • LE: Baliabide naturalen erabilpena eta hiri-hondakinen kudeaketa hobetzea. Hiri-hondakinen sortze-prebentzioaren arloko jarduerak.

Udalak dirulaguntza hauek urtero argitaratzen ditu. Ikus:

http://www.bergara.eus/eu/herritarren-zerbitzura-dirulaguntzak

Nork eska dezake?

Bergaran egoitza eta jardun-eremua dauzkaten irabazi asmorik gabeko erakunde eta elkarteek, horien helburuen eta jardueren artean badaude ingurumenaren kontserbazioa, hobekuntza eta zabaltze zein sentsibilizazioa.

Aurkeztu behar diren agiriak

 • Eskaera-orria, behar bezala sinatuta.
 • Ogasunekiko betebeharretan eta Gizarte Segurantzakoetan egunean egotearen ziurtagiriak edo zinpeko aitorpena.
 • Zinpeko aitorpena, eskatzaileak sinatuta, non adieraziko den ea eskatutako diru-laguntzaren xedeko jarduerak adin txikikoekin harremanik dakarren edo ez, eta baiezkoa balitz, adieraziko da lan horien ardura duten langileek, baita boluntarioek ere, horretarako beharrezkoa den aldeko ziurtagiria dutela (urtarrilaren 15eko 1/1996 Lege Organikoak -adin txikikoaren babes juridikoari buruzkoak- 13.5 artikuluan agintzen duena).
 • IFK (CIF) aurreko urteetan aurkeztu ez badute.
 • Lehendabiziko aldiz diru-laguntza eskatzen duten entitate edo elkarteek, Eusko Jaurlaritzako elkarte eta entitateen erregistroko kopia zigilatua, elkartearen edo entitatearen sortze aktaren kopia, estatutuak eta egungo zuzendaritza-batzordearen osaketa.
 • Diruz laguntzea nahi den programa edo ekintzaren memoria zehatza (epeak, metodologia, helburuak, baliabideak, arduradunak, aurreikusitako parte hartzea).
 • Diruz laguntzea nahi den programa edo ekintzaren esparruan eskatzaileak duen ezagutza eta esperientziari buruzko txostena.
 • Diruz laguntzea nahi den programa edo ekintzaren aurrekontu xehatua.
 • Proiektuaren ezaugarriengatik beharrezkoa dela ikusten badu, jarduera garatzeko eskatzaileak beste erakundeetan eskuratu beharko duen baimen idatziaren kopia ere eskatu ahal izango dio Bergarako Udalak.

Non eskatzen da?

    Postaz:
   • Bergarako Udala. B@Z (Bergararren Arreta Zerbitzua)
    San Martin Agirre plaza 1 20570 BERGARA
    010 (943 779 100 Bergaratik kanpo)
    943 779 163

     ARGIBIDE GEHIAGO:
    • Laboratorium museoa
     Errotalde jauregia
     Juan Irazabal 20570 BERGARA
     943 779 100 - luz. 1810

    Kostua

    Udalak bere gain hartzen du kudeaketaren kostua.

    Erabakitzeko epea

    • Aurreikusitako epea: Bi hilabete.
    • Legezko epea: Bi hilabete.
    • Administrazio isiltasunaren eragina: Ezespena.

    Legeak eta arauak

    Eskaera egin ondoren jarraitu beharreko prozedura

    • Eskaera jaso, dokumentazioa egiaztatu, sarrera erregistratu eta eskatzaileari jaso-agiria eman.
    • Eskaera eta dokumentazioa izapedetze horren ardura duen departamentura bideratu.
    • Teknikariaren txostena.
    • Batzorde informatzailearen irizpena, Ingurumena.
    • Ebazpena, Alkatetzaren dekretua.
    • Eskatzaileari jakinarazpena.
    • Hala badagokio, onartutako kopuruaren % 60ko aurrerapena

     Organo erabakitzailea

     Alkatea

     Izapidetze honen ardura duen departamentua

     Bergarako Udala - Ingurumena

     Oharrak

     Deialdi bakoitzaren oinarrietan zehaztu da eskaerak aurkezteko epea.

     Datu pertsonalen babesa

     Egindako eskaeretako datu pertsonalak Bergarako Udalak tratatuko ditu, eskaria izapidetu ahal izateko helburuarekin.

     Datu horiek udal-kudeaketarako bakarrik erabiliko dira, baina beste administrazio publiko bati edo besteren bati laga edo jakinarazi ahal izango zaizkie 3/2018 Lege Organikoan aurreikusitako kasuetan –abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoa–

     Indarrean dagoen araudiak babestutako eskubideak erabili ahal izango dira, helbide honetara zuzenduta:

     Bergarako Udala

     San Martin Agirre plaza, 1

     20570 Bergara