Gizarte Larrialdietarako Udal Laguntzak (GLUL)

Zer da? Zertarako da?

Larrialdietarako udal-laguntzak prestazio ekonomikoak dira, ez dira aldizkakoak, eta diru-laguntza gisa ematen zaizkie egoera ekonomiko larrian diren bizikidetza-unitate batean bizi diren pertsonei, udal honek onartuak dituen irizpideen arabera.

Gizarte-larrialdietarako udal-laguntzak diru-laguntzak dira, eta Udal Aurrekontuan horretarako esleitutako kreditua dagoen bitartean emango dira.

Nork eska dezake?

Interesdun den edozeinek edota horren legezko ordezkariak, behar den baimenarekin.

- Bergaran erroldatuta egon eta egoitza efektiboa bertan izatea, gutxienez eskaera aurkeztu duten data baino bi urte lehenagotik.

- Bizikidetza-unitatea osatzea, gutxienez eskaera aurkeztu duten data baino urtebete lehenagotik.

-18 urte beteak izatea.

-Urtarrilaren 18ko 4/2011 Dekretuaren 5. artikuluan jasotako salbuespenetan identifikatzen diren pertsona guztiak.

-Eskaeraren xede diren gastuei aurre egiteko beharrezko baliabideak ez izatea. Beharrezko baliabideak ez dituela uste izango da urtarrilaren 18ko 4/2011 Dekretuaren 13. artikuluan zehaztutako baldintzak betetzen badira.

Aurkeztu behar diren agiriak

- Eskatzailearen egoera eta/edo familia egoera egiaztatzeko dokumentuak, eta bizikidetza-unitate independentearen egiaztagiria: NAN, familia-liburua, izatezko bikoteen erregistroa, banantzeari edo dibortziatzeari buruzko epaia…

- Interesduna ez den beste pertsona batek aurkezten badu eskaria, ordezkaritza-agiria (F0136) aurkeztuko da, eta horrekin batera interesdunaren eta eskatzailearen NANa, pasaportea edo bizileku-baimena.

- Bizileku eta/edo ostatu egoera egiaztatzeko dokumentuak: alokairu-kontratua, ostatatzea, berralokatzea, bizilekua egoitza batean duela egiaztatzen duen agiria, jabetzaren eskriturak…

- Egoera ekonomikoa egiaztatzeko dokumentuak (diru-sarrerak eta ondarea): nominak, PFEZren aitorpena, pentsioen egiaztagiria, erakundeen diru-laguntzen egiaztagiria, bankuetako saldo eta mugimenduak, ondasunen egiaztagiria…

- Eskatzaileak zein laguntza-jasotzaileek udalaren aldeko baimena sinatzea, Gipuzkoako Foru Aldundiko Ogasun Departamentuan beraien datu fiskalak jasotzeko baimena emanez.

  - Diru-laguntzaren eskaerarekin lotutako dokumentuak: alokairuko ordainagiriak, hipotekaren ordainagiriak, argiaren gastuak, gasa, ura, zaborra, eskaeraren helburu den larrialdiaren aurrekontuak…
  - Edo, baldintzak betetzen direla ziurtatzeko Administrazioak egokitzat jotzen dituen beste dokumentu batzuk.
  - Eskatzaileak egokitzat jotzen dituen beste dokumentu batzuk, eskaera arrazoitze aldera.

  - Bakarrik eskatzaileak zein laguntza jasotzaileek udalaren aldeko baimenik eman ez dutenean Gipuzkoako Foru Aldundiko Ogasun Departamentuan beraien datu fiskalik jasotzeko:

  • Eskatzailearen eta familia edo elkarbizitza unitatea osatzen duten kide guztien azken Errenta Aitorpena. Eta errenta aitorpenik egin ez badu(te), Gipuzkoako Foru Haziendak (Toki-Eder plaza, 5. Bergara) emandako ziurtagiria, laguntza-onuradun guztiei buruzkoa, non azalduko duen ez dutela errenta aitorpenik egin.
  • Eskatzailearen eta familia edo elkarbizitza unitatea osatzen duten kide guztien Ondasunen ziurtagiria, Gipuzkoako Foru Haziendak (Toki-Eder plaza, 5. Bergara) emandakoa.

  Non eskatzen da?

     Postaz:
    • Bergarako Udala. B@Z (Bergararren Arreta Zerbitzua)
     San Martin Agirre plaza 1 20570 BERGARA
     010 (943 779 100 Bergaratik kanpo)
     943 779 163

     Kostua

     Udalak bere gain hartzen du kudeaketaren kostua.

     Erabakitzeko epea

     • Aurreikusitako epea: Bi hilabete.
     • Legezko epea: Hiru hilabete.
     • Administrazio isiltasunaren eragina: Ezespena.

     Legeak eta arauak

     Eskaera egin ondoren jarraitu beharreko prozedura

     • Eskaera jaso, dokumentazioa egiaztatu, sarrera erregistratu eta eskatzaileari jaso-agiria eman.
     • Eskaera eta dokumentazioa izapidetzearen ardura duen departamentura bideratu.
     • Gizarte zerbitzuek hala baloratzen dutenean, dagokion teknikariarekin hitzordua jarriko da.
     • Teknikariaren txostena, Gizarte zerbitzuak.
     • Batzorde informatzailearen irizpena, Ongizate.
     • Ebazpena, Alkatetzaren dekretua.
     • Jakinarazpena, eskatzaileari.
     • Diruzaintzari jakinarazi.
     • Ordainketa/Itzulketa gauzatu.

     Organo erabakitzailea

     Alkatea/Tokiko Gobernu Batzarra

     Izapidetze honen ardura duen departamentua

     Bergarako Udala - Gizarte Zerbitzuak eta Sustapen Ekonomikoa

     Oharrak

     Datu pertsonalen babesa

     Egindako eskaeretako datu pertsonalak Bergarako Udalak tratatuko ditu, eskaria izapidetu ahal izateko helburuarekin.

     Datu horiek udal-kudeaketarako bakarrik erabiliko dira, baina beste administrazio publiko bati edo besteren bati laga edo jakinarazi ahal izango zaizkie 3/2018 Lege Organikoan aurreikusitako kasuetan –abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoa–

     Indarrean dagoen araudiak babestutako eskubideak erabili ahal izango dira, helbide honetara zuzenduta:

     Bergarako Udala

     San Martin Agirre plaza, 1

     20570 Bergara