Gizarte Larrialdietarako Udal Laguntzak (GLUL)

Zer da? Zertarako da?

Larrialdietarako udal-laguntzak prestazio ekonomikoak dira, ez dira aldizkakoak, eta diru-laguntza gisa ematen zaizkie egoera ekonomiko larrian diren bizikidetza-unitate batean bizi diren pertsonei, udal honek onartuak dituen irizpideen arabera.

Gizarte-larrialdietarako udal-laguntzak diru-laguntzak dira, eta Udal Aurrekontuan horretarako esleitutako kreditua dagoen bitartean emango dira.

Nork eska dezake?

Interesdun den edozeinek edota horren legezko ordezkariak, behar den baimenarekin.

- Bergaran erroldatuta egon eta egoitza efektiboa bertan izatea, gutxienez eskaera aurkeztu duten data baino bi urte lehenagotik.

- Bizikidetza-unitatea osatzea, gutxienez eskaera aurkeztu duten data baino urtebete lehenagotik.

-18 urte beteak izatea.

-Urtarrilaren 18ko 4/2011 Dekretuaren 5. artikuluan jasotako salbuespenetan identifikatzen diren pertsona guztiak.

-Eskaeraren xede diren gastuei aurre egiteko beharrezko baliabideak ez izatea. Beharrezko baliabideak ez dituela uste izango da urtarrilaren 18ko 4/2011 Dekretuaren 13. artikuluan zehaztutako baldintzak betetzen badira.

Aurkeztu behar diren agiriak

- Eskatzailearen egoera eta/edo familia egoera egiaztatzeko dokumentuak, eta bizikidetza-unitate independentearen egiaztagiria: NAN, familia-liburua, izatezko bikoteen erregistroa, banantzeari edo dibortziatzeari buruzko epaia…

- Interesduna ez den beste pertsona batek aurkezten badu eskaria, ordezkaritza-agiria (F0136) aurkeztuko da, eta horrekin batera interesdunaren eta eskatzailearen NANa, pasaportea edo bizileku-baimena.

- Bizileku eta/edo ostatu egoera egiaztatzeko dokumentuak: alokairu-kontratua, ostatatzea, berralokatzea, bizilekua egoitza batean duela egiaztatzen duen agiria, jabetzaren eskriturak…

- Egoera ekonomikoa egiaztatzeko dokumentuak (diru-sarrerak eta ondarea): nominak, PFEZren aitorpena, pentsioen egiaztagiria, erakundeen diru-laguntzen egiaztagiria, bankuetako saldo eta mugimenduak, ondasunen egiaztagiria…

- Eskatzaileak zein laguntza-jasotzaileek udalaren aldeko baimena sinatzea, Gipuzkoako Foru Aldundiko Ogasun Departamentuan beraien datu fiskalak jasotzeko baimena emanez.

  - Diru-laguntzaren eskaerarekin lotutako dokumentuak: alokairuko ordainagiriak, hipotekaren ordainagiriak, argiaren gastuak, gasa, ura, zaborra, eskaeraren helburu den larrialdiaren aurrekontuak…
  - Edo, baldintzak betetzen direla ziurtatzeko Administrazioak egokitzat jotzen dituen beste dokumentu batzuk.
  - Eskatzaileak egokitzat jotzen dituen beste dokumentu batzuk, eskaera arrazoitze aldera.

  - Bakarrik eskatzaileak zein laguntza jasotzaileek udalaren aldeko baimenik eman ez dutenean Gipuzkoako Foru Aldundiko Ogasun Departamentuan beraien datu fiskalik jasotzeko:

  • Eskatzailearen eta familia edo elkarbizitza unitatea osatzen duten kide guztien azken Errenta Aitorpena. Eta errenta aitorpenik egin ez badu(te), Gipuzkoako Foru Haziendak (Toki-Eder plaza, 5. Bergara) emandako ziurtagiria, laguntza-onuradun guztiei buruzkoa, non azalduko duen ez dutela errenta aitorpenik egin.
  • Eskatzailearen eta familia edo elkarbizitza unitatea osatzen duten kide guztien Ondasunen ziurtagiria, Gipuzkoako Foru Haziendak (Toki-Eder plaza, 5. Bergara) emandakoa.

  Non eskatzen da?

     Postaz:
    • B@Z (Bergararren Arreta Zerbitzua)
     San Martin Agirre plaza 1 20570 BERGARA
     010 (943 779 100 Bergaratik kanpo)
     943 779 163

     Kostua

     Udalak bere gain hartzen du kudeaketaren kostua.

     Erabakitzeko epea

     • Aurreikusitako epea: Bi hilabete.
     • Legezko epea: Hiru hilabete.
     • Administrazio isiltasunaren eragina: Ezespena.

     Legeak eta arauak

     Eskaera egin ondoren jarraitu beharreko prozedura

     • Eskaera jaso, dokumentazioa egiaztatu, sarrera erregistratu eta eskatzaileari jaso-agiria eman.
     • Eskaera eta dokumentazioa izapidetzearen ardura duen departamentura bideratu.
     • Gizarte zerbitzuek hala baloratzen dutenean, dagokion teknikariarekin hitzordua jarriko da.
     • Teknikariaren txostena, Gizarte zerbitzuak.
     • Batzorde informatzailearen irizpena, Ongizate.
     • Ebazpena, Alkatetzaren dekretua.
     • Jakinarazpena, eskatzaileari.
     • Diruzaintzari jakinarazi.
     • Ordainketa/Itzulketa gauzatu.

     Organo erabakitzailea

     Alkatea/Tokiko Gobernu Batzarra

     Izapidetze honen ardura duen departamentua

     Bergarako Udala - Gizarte Zerbitzuak eta Sustapen Ekonomikoa

     Oharrak

     Datu pertsonalen babesa

     Egindako eskaeretako datu pertsonalak Bergarako Udalaren jabetzakoak diren eta behar bezala baimenduta dauden fitxategietan sartuko dira.

     Datu horiek udal kudeaketarako bakarrik erabiliko dira, baina beste administrazio publiko bati edo besteren bati laga edo jakinarazi ahal izango zaizkie, datu pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 lege organikoan aurreikusitako kasuetan.

     Datuak eskuratzeko, ezeztatzeko, zuzentzeko edo horien aurka egiteko eskubidea erabili ahal izango da, ondorengo helbidera zuzenduta:

     Bergarako Udala

     San Martin Agirre plaza, 1

     20570 Bergara