Zorrak zatika ordaintzeko eskaera

Zer da? Zertarako da?

Tributuen edo beste edozein zorren ordainketa modu zatikatuan egin ahal izatea.

Nork eska dezake?

Edozein pertsona fisiko edo juridikok, edo haren legezko ordezkariak, beharrezko baimena aurkeztuta.

Aurkeztu behar diren agiriak

 • Identifikazio-agiria (IFZ, NAN, AIZ-Atzerritaren Identifikazio Zenbakia-, pasaportea...).
 • Interesduna ez den beste pertsona batek aurkezten badu eskaria, ordezkaritza-agiria (F0136) aurkeztuko da, eta horrekin batera interesdunaren eta eskatzailearen NANa, pasaportea edo bizileku-baimena.

Non eskatzen da?

    Postaz:
   • Bergarako Udala. B@Z (Bergararren Arreta Zerbitzua)
    San Martin Agirre plaza 1 20570 010 (943 779 100 Bergaratik kanpo)
    943 779 163

     ARGIBIDE GEHIAGO:
    • Kontuhartzailetza
     Udaletxea
     San Martin Agirre plaza 1, beheko solairua 20570 BERGARA
     943 779 100 - luz. 1040

    Kostua

    Eskaerak, borondatezko epealdian

    Zorraren zenbatekoari berandutze-interesak gehituko zaizkio.

    Eskaerak, betearazteko epealdian

    Zorraren zenbatekoari, berandutze-interesez gain, dagokion errekargua ere gehituko zaio.

    Erabakitzeko epea

    • Aurreikusitako epea: Bi aste.
    • Legezko epea: Sei hilabete.
    • Administrazio isiltasunaren eragina: Ezespena.

    Legeak eta arauak

    Eskaera egin ondoren jarraitu beharreko prozedura

    • Eskaera jaso, dokumentazioa egiaztatu, sarrera erregistratu eta eskatzaileari jaso-agiria eman.
    • Batzorde informatzailearen irizpena, Ogasuna.
    • Ebazpena, Alkatetzaren dekretua.
    • Jakinarazpena, eskatzaileari.

    Organo erabakitzailea

    Alkatea

    Izapidetze honen ardura duen departamentua

    Bergarako Udala - Kontuhartzailetza

    Oharrak

    Indarrean dagoen Aurrekontuaren Udal Arauak hau dio:

    14. artikulua: Zorrak zatika kobratzeko sistema.

    Bergarako Udalarekin zorrak dituen pertsona edo erakunde batek zor horiek zatika ordaintzeko eskaera aurkezten badu, Gipuzkoarako indarrean dagoen legedia aplikatuko zaio.

    Eskaera bakoitzaren aurrean, Ogasun Batzordeak baloratuko du abala aurkeztearen derrigortasuna.

    Halere, lehendik baldin badu errespetatu gabeko beste eskaera bat, ez zaio eskaera berria onartuko, zor osoa eta interes berrien batuketaren kopurua abalatzen ez badu.

    Legezko epea hilabete batekoa izango da –eskaera aurkezten denetik aurrera– Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zergabilketaren Erregelamenduaren 42.1 artikuluan aurreikusitako gerorapen eta zatiketen kasuetan, eta berme gisa abala edo kauzio-aseguruaren ziurtagiria ematen den kasuetan. Gainontzeko gerorapen eta zatiketetan, epea sei hilabetekoa izango da.

    Datu pertsonalen babesa

    Egindako eskaeretako datu pertsonalak Bergarako Udalak tratatuko ditu, eskaria izapidetu ahal izateko helburuarekin.

    Datu horiek udal-kudeaketarako bakarrik erabiliko dira, baina beste administrazio publiko bati edo besteren bati laga edo jakinarazi ahal izango zaizkie 3/2018 Lege Organikoan aurreikusitako kasuetan –abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoa–

    Indarrean dagoen araudiak babestutako eskubideak erabili ahal izango dira, helbide honetara zuzenduta:

    Bergarako Udala

    San Martin Agirre plaza, 1

    20570 Bergara