Lurzoru-okupazioa egiteko baimena, jarduera ekonomiko puntuala garatzeko

Zer da? Zertarako da?

Irabazi asmoko pertsona fisikoek edo juridikoek lurzoru publikoan jarduera ekonomiko puntualak egiteko lurzoru publikoa okupatzeko baimena lortzeko eskaera da.
Baimen hau lortu ezean, kaleko salmenta debekatuta dago udalerri osoan.

Baimen hauek egun puntualetarako dira, eta aurreikusitako okupazioarekiko 15 eguneko aurrerapenarekin eskatu beharko dira, honako kasu hauetan izan ezik:

- Feria-atrakzioak
2019ko abendurako eta 2020. urterako eskaerak aurkezteko epea 2019-11-15eko 14:30ean bukatuko da. Ikus hemen baldintza plegua

- Ogitartekoak, patata eta antzekoak ibilgailu batetik saltzeko.
2020rako eskaerak aurkezteko epea 2019-11-29ko 14:30ean bukatuko da. Ikus hemen baldintza plegua

______

Feria edo ospakizun herrikoien edo eskulagintza-azoken barnean noizean behin ezartzen diren merkatuetan saltzeko baimenek beraien prozedura propioa dutenez, horietan ere ez da aplikatuko hemen jasotako prozedura.

Zehazki, ez da aplikatuko baimen hauetarako**:
- Erramu Zapatuko feria. Ikus hemen informazio gehiago
- San Martin feria. Ikus hemen informazio gehiago
- Pentekostes jaiak. Ikus hemen informazio gehiago

** Hemen jasotafo informazioak izaera orientagarri hutsa du, deialdi bakoitzean aldatu ahal izango delako.

Nork eska dezake?

Interesa duen edozein pertsona fisikok edo juridikok, betiere baimena eskatzen duen jarduerarako betebeharrak betetzen baditu, edo haren legezko ordezkariak.

Aurkeztu behar diren agiriak

______

Eskaera egiteko, udalak horretarako eskura jarritako inprimakia erabili behar da, betiere datu hauek jasota:

 • Eskatzaileari buruzko datu pertsonalak
 • Garatu nahi den jardueraren deskribapen xehatua, eta/edo saldu nahi diren produktuena
 • Eskatzen den kokapena eta azalera
 • Instalatu nahi diren elementuen deskribapen xehatua (neurriak eta okupazioaren metro koadroak)

Aukeratu inprimakia, egingo den jardueraren arabera:

 • F0140A. Inprimaki orokorra
 • F0140B. Ogitartekoak eta antzekoak ibilgailu batetik saltzeko
 • F0140C. Feria-atrakzioak

Eskaerarekin batera honako dokumentazio hau aurkeztu behar da:

 • Eskatzailearen identifikazio-agiria (IFZ, NAN, AIZ -Atzerritaren Identifikazio Zenbakia-, pasaportea...).

 • Interesduna ez den beste pertsona batek aurkezten badu eskaria, ordezkaritza-agiria (F0136) aurkeztuko da, eta horrekin batera interesdunaren eta eskatzailearen NANa, pasaportea edo bizileku-baimena.

 • Gizarte Segurantzan, dagokion erregimenean, alta emanda dagoela ziurtatzen duen agiria (eskaera egiteko momentuan aurkeztu beharko da edo, bestela, lizentzia jasotzen den unean).

 • Jarduera ekonomikoetan alta emanda dagoela ziurtatzen duten agiriak.

 • Elikagaiak saltzeko, janari-erabiltzailearen agiria.

 • Erantzukizun zibileko asegurua kontratatua izanaren agiria (azken ordainagiria).

 • Salgaiaren arabera legez eskatu daitezkeen agiriak.

 • Jarduera horretan beste pertsona batzuk lanean edukiz gero, horiek Gizarte Segurantzan alta emanda daudela ziurtatzeko agiriak ekarri beharko dituzte, eta lan-harremana ziurtatu beharko dute.

 • Atzerritarrei dagokienez, dagozkien egoitza- eta lan-baimenak lortu izana egiaztatzen duten agiriak.

Non eskatzen da?

    Postaz:
   • Bergarako Udala. B@Z (Bergararren Arreta Zerbitzua)
    San Martin Agirre plaza 1 20570 BERGARA
    010 (943 779 100 Bergaratik kanpo)
    943 779 163

     ARGIBIDE GEHIAGO:
    • Idazkaritza
     Udaletxea
     San Martin Agirre plaza 1, beheko solairua 20570 BERGARA
     010 / 943 779 100 - luz. 1120
     943 779 163

    Kostua

    Indarrean dagoen ordenantza fiskalaren arabera: Udal jabari publikoaren erabilera pribatibo edo aprobetxamendu bereziagatik ordaindu beharreko tasak arautzen dituen ordenantza, H epigrafea.

    Erabakitzeko epea

    • Aurreikusitako epea: Astebete.
    • Legezko epea: Hiru hilabete.
    • Administrazio isiltasunaren eragina: Ezespena.

    Legeak eta arauak

    Eskaera egin ondoren jarraitu beharreko prozedura

    • Eskaera jaso, dokumentazioa aztertu, erregistroan sarrera eman eta eskatzaileari jaso-agiria eman.
    • Udaltzaingoari txostena egitea eskatu.
    • Obra eta Zerbitzuetako batzorde informatzailearen ebazpen-proposamena.
    • Alkatearen ebazpena.
    • Ebazpena interesdunari jakinarazi.

     Organo erabakitzailea

     Alkatea

     Izapidetze honen ardura duen departamentua

     Bergarako Udala - Idazkaritza

     Oharrak

     Irabazi asmorik ez duten entitate edo taldeei kaleko salmenta egiteko emandako baimenak dagokion prozedurari jarraituko die. Ikus hemen informazio gehiago.

     Gaur egun, astean behin, larunbatero, San Martin plazan egiten den merkatu txikiak ere ez dio prozedura honi jarraituko. Ikus hemen informazio gehiago.

     Datu pertsonalen babesa

     Egindako eskaeretako datu pertsonalak Bergarako Udalak tratatuko ditu, eskaria izapidetu ahal izateko helburuarekin.

     Datu horiek udal-kudeaketarako bakarrik erabiliko dira, baina beste administrazio publiko bati edo besteren bati laga edo jakinarazi ahal izango zaizkie 3/2018 Lege Organikoan aurreikusitako kasuetan –abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoa–

     Indarrean dagoen araudiak babestutako eskubideak erabili ahal izango dira, helbide honetara zuzenduta:

     Bergarako Udala

     San Martin Agirre plaza, 1

     20570 Bergara