Diru-laguntzak banatzeko Udalak deitu duen lehiaketa batean parte hartzea (Berdintasun programetarako)- Diru-laguntza lerroak: 1.- Emakume Kirol Taldeak 2.- Emakumeak: topaketak eta gizartean parte hartzea

ZER DA?

Diru-laguntza eskatzea jarduera bat egin edo proiektu bat gauzatzeko, Berdintasunerako Udal Azpisailak egindako deialdian parte hartuta.

NORK ESKA DEZAKE?

Pertsona fisiko edo juridikoek (normalean behar bezala erregistratutako elkarteak) edo haien ordezkariek, deialdiaren oinarrietan xedatutakoaren arabera.

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK

 1. Eskaera-orria. Ordezkariak eskatzen badu: inprimakia, eredu normalizatuan, baimena emanez. Interesdunaren NAN fotokopia edo ordezko beste nortasun agiriren baten fotokopia.
 2. Eskaera egiten duen pertsonaren NANa (eskaera norbanako batek egina bada) edo IKZrena (eskaera elkarte edo erakunde batek egina bada) .
 3. Diruz laguntzea nahi den proiektu, jarduera edo programa.
 4. Gastuen eta diru-sarreren aurrekontua.
 5. Ardurapeko adierazpena, non beste sail, erakunde, organismo, eta abarrei egindako diru-laguntzen eskaerak jasoko diren, edo, hala badagokio, eman zaizkien diru-laguntzenak.
 6. Euskarak eta berdintasunak jardueraren hedapenean izango duten tratamendua
 7. Eskatzailea elkarte bat bada:
 1. Eusko Jaurlaritzako Elkarte eta Entitateen Erregistroan izena emana dutela egiaztatzen duen ziurtagiria. Urte berean beste diru-laguntza eskaerarik egin bada ez da beharrezkoa izango ziurtagiri hori aurkeztea.
 2. Estatutuak, lehenengo aldia bada edo estatutuak aldatu baldin badira
 3. Eskaria egiten duen erakundeak kontu korronte bat ireki duela egiaztatzeko banketxe edo aurrezki kutxa batek emandako egiaztagiria.

NON ESKATZEN DA?

  Aurrez aurre:
 • ZU! Zure Udala - Servicio de Atención. (Casa Consistorial pta. baja): 7:30-15:00 lunes, miércoles y viernes. 7:30-20:00 martes y jueves.
  Herriko Plaza z/g 20100 Errenteriako Udala
  943 449600

  Postaz:
 • ZU! Zure Udala - Servicio de Atención. (Casa Consistorial pta. baja):
  Herriko Plaza z/g 20100 Errenteriako Udala

  Telefonoz:
 • No se puede solicitar por teléfono. No obstante se puede solicitar más información llamando al teléfono 943 44 96 00.
  Errenteriako Udala

                                                                                                                              KOSTUA

                                                                                                                              Udalak bere gain hartzen du kudeaketaren kostua.

                                                                                                                              PROZEDURAREN EPEA

                                                                                                                              • Aurreikusitako epea: 3 hilbate.
                                                                                                                              • Legezko gehieneko epea: 6 hllabete.
                                                                                                                              • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: aurkakoa.

                                                                                                                              ARAUDI APLIKAGARRIA

                                                                                                                              ONDOREN ADMINISTRAZIOAK EGIN BEHARREKO IZAPIDEAK

                                                                                                                              1. Dokumentazioa jaso eta egiaztatu, eskaera eskaneatu eta erregistratu.
                                                                                                                              2. Berdintasun azpisailera helarazi.
                                                                                                                              3. Eskaera ez badago ongi egina edo agiriak falta badira, pertsona/elkarte eskatzaileari eskatuko zaio gehienez hamar egun baliodunen epean agiri egokiak aurkez ditzan. Horrela egin ezean, eskaeran atzera egiten duela ulertuko da.
                                                                                                                              4. Berdintasun azpisaileko teknikariak espedientea bideratuko du eta txostena emango du, deialdiaren oinarrietan ezarritako irizpideen arabera eskaera bakoitzari puntuazioa emanez. Eskuratutako puntuazioaren arabera, txostenak zehaztuko du eskatzaile bakoitzari eman beharreko kopurua. (Dirulaguntzaren II. lerroren kasuan txostena kiroletako teknikariarekin batera egingo da).
                                                                                                                              5. Txosten hori, proposamen moduan, helburu horrekin eratutako Balorazio Batzordeak onartu beharko du.
                                                                                                                              6. Ondoren, proposamena Berdintasun Batzordean berri emango da.
                                                                                                                              7. Azkenik, Berdintasun Azpisaileko zinegotziak onartu eta parte hartu duten pertsona edo elkarteei jakinaraziko zaie.

                                                                                                                               UDAL SAIL/AZPISAIL ARDURADUNA

                                                                                                                               Gizarte Zerbitzuak, Kultur Aniztasuna eta Berdintasuna. - Berdintasuna

                                                                                                                               OHARRAK

                                                                                                                               Diru-laguntzaren justifikazioa honako dokumentazioaren bidez egingo da:

                                                                                                                               • Diruz lagundutako programa edo jardueraren oroitidazki zehatza.
                                                                                                                               • Diru-sarrera eta gastuen balantze ekonomikoa.
                                                                                                                               • Egindako gastuaren egiaztagiriak (fakturak) eta horien zerrenda. Ez da “jaso izanaren” agiririk onartuko.
                                                                                                                               • Dokumentazio grafikoa (kartelak, programak eta abar) edo ikus-entzunezkoa.
                                                                                                                               • Elkartearen organo eskudunak emandako ziurtagiria eta pertsona fisikoa izanez gero ardurapeko adierazpena, diruz lagundutako proiektu, jarduera edo programa finantzatzeko eskuratutako diru-sarrera guztiak zerrendatuta.

                                                                                                                               Diru-laguntza honela ordainduko da:

                                                                                                                               %80, diru-laguntzak emateko ebazpenaren ondoren, aurrerakin moduan, eta aurkeztutako jarduera programa gauzatzeko baldintzapean. Emakumeak: topaketak eta gizartean parte hartzea programaren kasuan, %50 emango da ebazpenaren ondoren eta %30 urtarrilean ordainduko da.

                                                                                                                               %20, egindako gastua justifikatzeko bidezko dokumentazioa aurkeztu ondoren.
                                                                                                                               Udalarekin edo Gizarte Segurantzarekin zorrik izanez gero, ez dago diru-laguntza kobratzerik.

                                                                                                                               Udalarekin edo Gizarte Segurantzarekin zorrik izanez gero, ez dago diru-laguntza kobratzerik.