Gazteria alorreko jarduera programetarako diru-laguntzak banatzeko Udalak deitu duen lehiaketa batean parte hartzea. Diru-laguntza lerroak: I. Urteko jarduerak II. Ezohiko jarduerak

ZER DA?

Diru-laguntza eskatzea jarduera bat egin edo proiektu bat gauzatzeko, Gazteria azpisailak egindako deialdian parte hartuta.

NORK ESKA DEZAKE?

Pertsona fisiko edo juridikoek (normalean behar bezala erregistratutako elkarteak) edo haien ordezkariek, deialdiaren oinarrietan xedatutakoaren arabera.

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK

 1. Eskaera-orria. Ordezkariak eskatzen badu: inprimakia, eredu normalizatuan, baimena emanez. Interesdunaren NAN fotokopia edo ordezko beste nortasun agiriren baten fotokopia.
 2. Pertsona arduradunaren edo eskaera egiten duen elkartearen ordezkariaren NAN eta, hala badagokio, elkarte eskatzailearen IFK.
 3. Diruz laguntzea nahi den proiektu, jarduera edo programa.
 4. Gastuen eta diru-sarreren aurrekontua.
 5. Ardurapeko adierazpena, non beste sail, erakunde, organismo, eta abarrei egindako diru-laguntzen eskaerak jasoko diren, edo, hala badagokio, eman zaizkien diru-laguntzenak.
 6. Euskarak eta berdintasunak jardueraren hedapenean izango duten tratamendua.
 7. Eusko Jaurlaritzako Elkarte eta Entitateen Erregistroan izena eman dutela egiaztatzen duen ziurtagiria. Urte berean beste diru-laguntza eskaerarik egin bada ez da beharrezkoa izango ziurtagiri hori aurkeztea.
 8. Eskaera egin duen elkarte edo erakundearen estatutuak. Baldin eta lehendik aurkeztu ez badira edo aldaketaren bat egon bada.
 9. Eskaera egiten duen erakundeak kontu korronte bat ireki duela egiaztatzeko banketxe edo aurrezki kutxa batek emandako egiaztagiria.

NON ESKATZEN DA?

  Aurrez aurre:
 • ZU! Zure Udala - Servicio de Atención. (Casa Consistorial pta. baja): 7:30-15:00 lunes, miércoles y viernes. 7:30-20:00 martes y jueves.
  Herriko Plaza z/g 20100 Errenteriako Udala
  943 449600

  Postaz:
 • ZU! Zure Udala - Servicio de Atención. (Casa Consistorial pta. baja):
  Herriko Plaza z/g 20100 Errenteriako Udala

  Telefonoz:
 • No se puede solicitar por teléfono. No obstante se puede solicitar más información llamando al teléfono 943 44 96 00.
  Errenteriako Udala

                                                                                                                              KOSTUA

                                                                                                                              Udalak bere gain hartzen du kudeaketaren kostua.

                                                                                                                              PROZEDURAREN EPEA

                                                                                                                              • Aurreikusitako epea: 5 hilabete.
                                                                                                                              • Legezko gehieneko epea: 6 hllabete.
                                                                                                                              • Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: aurkakoa.

                                                                                                                              ARAUDI APLIKAGARRIA

                                                                                                                              ONDOREN ADMINISTRAZIOAK EGIN BEHARREKO IZAPIDEAK

                                                                                                                              1. Dokumentazioa jaso eta egiaztatu, eskaera eskaneatu eta erregistratu.
                                                                                                                              2. Gazteria azpisailera helarazi.
                                                                                                                              3. Eskaera ongi egina egon ezean, edo agiririk faltako balitz, interesatuari zuzentzeko eskatuko zaio gehienez eta ezin luzatu den 10 lan eguneko epean, eta gainera, hala egin ezean, bere eskaerari uko egingo diola ulertuko da.
                                                                                                                              4. Gazteria azpisaileko teknikariak espedientea bideratuko du eta txostena egin eta eskaera bakoitzari puntuazioa emango dio, deialdian ezarritako irizpideen arabera. Lortutako puntuazioari jarraiki, txostenak eskatzaile bakoitzari emango zaion diru-laguntzaren kopurua zehaztuko du.
                                                                                                                              5. Txosten hori proposamen moduan eramango da horretarako sortutako Udal balorazio batzordera eta bertan onartu beharko da (udal teknikariek osatutako organoa).
                                                                                                                              6. Ondoren, proposamena Hezkuntza eta Gazteria Informazio batzordeari berri emango zaio (zinegotziek osatutako organoa).
                                                                                                                              7. Azkenik, Gazteria azpisaileko zinegotziak diru-laguntza onartu eta parte hartu duten pertsona eta entitate guztiei emango zaie ebazpenaren berri.

                                                                                                                               UDAL SAIL/AZPISAIL ARDURADUNA

                                                                                                                               Hezkuntza, Gazteria eta Kirolak - Gazteria

                                                                                                                               OHARRAK

                                                                                                                               Diru-laguntzaren justifikazioa honako dokumentazioaren bidez egingo da:

                                                                                                                               • Diruz lagundutako programa edo jardueraren oroitidazki zehatza.
                                                                                                                               • Diru-sarrera eta gastuen balantze ekonomikoa.
                                                                                                                               • Egindako gastuaren egiaztagiriak (fakturak) eta horien zerrenda. Ez da “jaso izanaren” agiririk onartuko.
                                                                                                                               • Dokumentazio grafikoa (kartelak, programak eta abar) edo ikus-entzunezkoa.
                                                                                                                               • Elkartearen organo eskudunak emandako ziurtagiria eta pertsona fisikoa izanez gero ardurapeko adierazpena, diruz lagundutako proiektu, jarduera edo programa finantzatzeko eskuratutako diru-sarrera guztiak zerrendatuta.

                                                                                                                               Diru-laguntza honela ordainduko da:

                                                                                                                               %60, diru-laguntzak emateko ebazpenaren ondoren, aurrerakin moduan, eta aurkeztutako jarduera programa gauzatzeko baldintzapean.

                                                                                                                               %40, egindako gastua justifikatzeko bidezko dokumentazioa aurkeztu ondoren.

                                                                                                                               Udalarekin edo Gizarte Segurantzarekin zorrik izanez gero, ez dago diru-laguntza kobratzerik.