Sailkatutako jardueren aurretiazko komunikazioa

ZER DA? ZERTARAKO DA?

Idatzi honetan jarduera baten sustatzaileak Udalari jakinarazten dizkio horren datuak eta martxan jartzeko beharrezkoak diren dokumentuak (apirilaren 23ko 7/2012 Legearen II. A eta B eranskinak).

Jarduera ireki baino lehen sustatzaileak eska dezake informazioa udal zerbitzu teknikoetan (hirigintzako kontsulta).

Zenbait kasutan, jarduera sailkatua ireki baino lehen lokalean obrak egitea eskatu dezake Udalak (aurretiazko komunikazioa behar duten jarduerei lotutako obra-lizentziaren eskaera).

NORK ESKA DEZAKE?

Interesduna den edozein pertsona fisiko edo juridikok, edota ordezkariak.

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK

 • Eskaera orria (ez da beharrezkoa On-line Erregistroan)
 • Ordezkapen idatzia (hala badagokio)
 • Jarduera eta/edo instalazioak eraikuntza-proiektuarekin eta aurkeztutako dokumentazio teknikoarekin bat datozela, eta ingurumen-baldintza guztiak betetzen dituztela, ingurumen-adierazpenean jasotakoak barne, ziurtatzen duen agiria, teknikari gaituak sinatua.
 • Ziurtagiria sinatu duen teknikariaren koalifikazioaren egiaztapena.
 • Teknikari gaituak egindako dokumentazio teknikoa, honako agiri hauek dituena:

A) INGURUMEN MEMORIA:

 • Lokalaren deskribapena, azalera erabilgarriak eta eraikiak (erabatekoak eta zatikakoak, erabileraren arabera), sarbideak eta eraikinaren barruan lokalak duen posizioa eta harekiko komunikazioa.
 • Fatxadaren argazkiak, koloretan.
 • Lokal edo jardueraren aurrekariak; deskribatu eta zehaztuko da ea jarduera BERRIA den; edo aurretik dagoen jardueraren ERABERRITZEA edo LEGEZTATZEA.
 • Jardueraren deskribapena: helburua eta ekoizpen prozesuaren ezaugarri teknikoak, makinak, erregaiak, instalazio higienikoak, etab.
 • Jardueratik eratorritako ingurumen eraginak identifikatzea: igorpen atmosferikoak, isurketak, hondakinak, zarata, bibrazioak, usainak eta haiek minimizatzeko aurreikusten diren neurriak.
 • Lurzoruaren Egoerari buruzko Aurretiko Txostena: baldin eta lurzorua kutsa dezakeen jardueraren bat ezarri nahi izanez gero.
 • Jarduerak funtzionatzeko behar dituen makinen deskribapena eta haien ezaugarri teknikoak, eta, hala badagokio, lokalak aireztatzeko eta airea girotzeko aurreikusten dituen instalazioena.
 • Ezargarri zaion arautegia betetzen duen justifikazioa. Oiartzungo Hiri Antolaketarako Plan Orokorra,, Suteen aurkako Babesa, Irisgarritasuna, Zarataren 213/2012 Dekretua, Eraikuntza eta Eraisketako Hondakinen gaineko 112/2012 Dekretua, arau sanitarioak eta gainerako arautegi sektoriala.
 • Zaraten gehienezko emisio eta transmisioaren balioak eta isolamenduko gutxieneko balioak betetzen direla egiaztatzeko, egiaztatutako erakundeak egindako txostena aurkeztu beharko da, eta haren edukiak Euskal Autonomia Erkidegoko hots-kutsadurari buruzko urriaren 16ko 213/2012 dekretuan ezarritakoa jaso behar du. Bakarrik zarata sor dezaketen jardueretarako, bizitegi-lurzoru hiritarrean kokaturikoak direnean.
 • Suteen aurkako instalazioen mantentze-lanerako kontratua, mantentze enpresak sinatutakoa.

B) PLANOAK:

 • Jardueraren kokalekua
 • Lokala zehazki eraikinaren barruan non kokatua dagoen (gutxieneko eskala 1:500)
 • Oinplano kotatuak (e. 1/50)
 • Sekzio kotatuak (e. 1/50)
 • Fatxada(r)en planoa(k), 1/50 eskalan, egungoa(k) eta etorkizunekoa(k).

C) BAIMEN SEKTORIALAK:

 • Industria Sailaren ziurtagiria, elektrizitate, sute, termikoa, hozkailu, erregai, biltegiratze, igogailu eta abarren araudia betetzen duela ziurtatzen duena. (aplikagarri bada).
 • Añarbeko Urei edo URA Ur Agentziari isurtzeko baimena.
 • Osasun Baimena hura exiji daitekeenean.
 • Hondakin Arriskutsuen Ekoizleen baimena, Eusko Jaurlaritzak emana.
 • Inskripzioa Eusko Jaurlaritzako Hondakin Arriskutsuen Ekoizle Txikien Erregistroan, hartarako aurkeztutako dokumentazioarekin.
 • Hondakin ez arriskutsuak sortu izanaren adierazpena
 • Hondakinak kudeatzeko baimena
 • Atmosfera Kutsa dezaketen jardueren baimena, Eusko Jaurlaritzak emana (100/2011 Dekretuan jasotako A eta B taldeak)
 • Atmosfera Kutsa dezaketen jardueren jakinarazpena Eusko Jaurlaritzan egin izana egiaztatzen duen agiria (100/2011 Dekretuan jasotako C taldeak)
 • Jakinarazpenaren eta inskripzioaren kopia, Eusko Jaurlaritzako Lurralde Politika eta Ingurumen Saileko instalazio KOL (Konposatu Organiko Lurrunkorrak) igorleen Erregistrokoa. Ezargarri jarduera hauetarako: inpresioa, garbiketa (azalerena), lehorreko garbiketa, produktu farmazeutikoen garbiketa, oinetakoen fabrikazioa, estaldura-prestakinen fabrikazioa, bernizak, tinta eta itsasgarriak, kautxo-bihurketa, automobilaren industria (fabrikazioa), egurrezko zuntzen inpregnazioa, landare-olio eta abere-gantzen erauzketa eta landare-olioa fintzeko jarduerak, itsasgarriekiko estaldurak, egur eta plastikoaren ijezketa, estaldurak.
 • Berotegi-efektuko gasak aireratzeko baimena.
 • Produktu kimikoak biltegiratzea abian jartzearen akta, Eusko Jaurlaritzaren Industria Sailak emana, Produktu Kimikoen Biltegiratzearen gaineko Araudia onartzen duen apirilaren 6ko 379/2001 Errege Dekretuan oinarriturik.
 • Lurzoruaren Kalitatearen Adierazpena edo Lurzoruaren Erabilera-gaitasunaren Adierazpena (4/2015 Legearen 23. eta 24. artikuluetan aurreikusten diren kasuetan).

Abian jarri aurretik nahitaezkoa den obra-lizentzia eskatuz gero, honako dokumentazio hau aurkeztu beharko da:

 • Jarduera eta/edo instalazioak eraikuntza-proiektuarekin eta aurkeztutako dokumentazio teknikoarekin bat datozela, eta ingurumen-baldintza guztiak betetzen dituztela, ingurumen-adierazpenean jasotakoak barne, ziurtatzen duen agiria, teknikari gaituak sinatua,
 • Ziurtagiria egiten duen teknikariaren koalifikazioaren egiaztapena,
 • Obra-lizentzia lortzeko aurkeztutako memoriarekiko egindako aldaketak,
 • Baimen sektorialak (ikus aurreko paragrafoa).

NON ESKATZEN DA?

    Internet:

    Posta arrunta:
   • Posta arrunta
    Done Eztebe plaza 1 20180 OIARTZUN

   ZENBAT KOSTATZEN DA?

   04 - Establezimendu eta lokaletan jarduerak irekitzeko eta haiek kontralatzeko zerbitzuak emateko tasak

   Salbuespenak

   Ez dute ordaindu beharrik izango, baina lizentzia nahitaez izan beharko dute:


   1.- Zoria edo ezinbestekoren bat dela eta izandako lekualdaketak, eraikinetan eraginik izanez gero.


   2.- Herri onurako eta ongintzako edo ongintza-irakaskuntzako entitatetzat jotako elkarteak.

   Hobariak.


   Hobaria izango dute:

   1.- Gai edo artikuluen gordailu edo biltegi izango diren aretoentzat %75eko hobaria, baldin eta horietan transakzio edo manipulaziorik egiten ez bada, eta titularrek jarduera nagusi horietarako beharrezko lizentziak baldin badituzte.

   2.- Lokal bakar batean hainbat industria edo enpresa berdinekoak diren hainbat lanbide ematen direnean, bakoitzak bere lizentzia eduki beharko du. Eskubideen aplikazioa ondorengo eran arautuko da:

   • %0. Lehenengo establezimendu edo jarduerek
   • %50. Bigarren establezimendu edo jarduerek
   • %75. Hirugarren establezimendu edo jarduerek
   • %90. Laugarren establezimendu edo jarduerek

   3.- Araudi berriei egokitzeko asmoz, norberaren borondatez eskatuz gero lehenagotik irekita dagoen jarduera erregulatzeko lizentzia, kuotaren %90eko hobaria izango da.

   4.- Lokal edo establezimendu berriari dagokion tasaren % 75eko hobaria emango da interesatuek, borondatez, hirigunetik industrialdeetara aldatzea eskatzen dutenean, beti ere aurreko lokala edo establezimendua ixten badute.

   5.- Tasan %50eko hobaria izango dute arrazoi partikularrak direla medio jarduerei ekin aurretik lizentziari uko egiten dioten eskatzaileek, baldin eta zerga erroldetan baja ematen badute.

   6.- Aukeran tasaren kuotan %50eko hobaria eman dakieke azoka eta erakusketei horiek egiterakoan interes orokorrak eta publikoak sustatu edo bultzatuz gero, direla kulturalak, sozialak, aisialdikoak edo kiroletakoak; horrelakoetan eginiko salmentek denda, industria eta zerbitzu profesionalen interesak kaltetzen ez badituzte.

   Oinarri Zergagarria

   Aplikatu beharreko tarifak Jarduera Ekonomikoaren gaineko Zergaren tarifak aplikatzetik lortuko dira, Udalaren koefiziete bakarraz zuzenduak, ondorengo portzntaia, ezarri beharreko jardueraren arabera.

   - Dendek (6tik 9rako sailkapena, biak barne eta JEZ-ri dagozkion tarifen Bigarren eta Hirugarren atalak, Banku eta kreditu bulegoak izan ezik)160 %
   - Industriek (1etik 5erako Sailkapena, biak barne, JEZ-n)80 %
   - Dendek (6tik 9rako sailkapena, biak barne eta JEZ-ri dagozkion tarifen Bigarren eta Hirugarren atalak, Banku eta kreditu bulegoak izan ezik)50 %
   - Industriek (1etik 5erako Sailkapena, biak barne, JEZ-n)20 %
   Sailkatutako jardueren titularitate aldaketak (beti ere jardueraren birkalifikazioa suposatzen ez duenean) eta aldez aurretik jakinarazi beharreko jardueren titularitate aldaketak118,14 €

   PROZEDURAREN EPEA

   • Aurreikusitako epea: Hilabete 1
   • Prozedura arrunta. Legezko gehienezko epea: 6 hilabete
   • Isiltasun-administratiboaren izaera: Aldekoa, baldin eta plangintzaren eta legediaren aurkakoa ez bada.

   ARAUDI APLIKAGARRIA

   ESKAERA JASO ONDOREN JARRAITU BEHARREKO PROZEDURA

   1. Dokumentazioa berrikusi eta, hala badagokio, osatzeko eskatzen da.
   2. Udal teknikariak ikuskapena egiten du.
   3. Teknikariaren aldeko txostena (jardueraren funtzionamenduan bete behar diren baldintzak hartzen ditu barne) edo, akatsak hautemanez gero, haiek konpontzeko eskaria. Akatsak zuzendu arte ez da aldeko txostenik egiten.
   4. Interesatuari txostenaren berri ematea.

   IZAPIDETZEKO ARDURA DUEN UDAL SAILA

   Hirigintza - Jarduerak

   OHARRAK

   DATU PERTSONALEN BABESA

   Arduraduna: Oiartzungo Udala.
   Helbidea: Done Eztebe Plaza, z/g, 20180 Oiartzun, Gipuzkoa.
   Telefonoa: 943 490 142
   Posta: oiartzun@oiartzun.eus

   Helburuak eta zilegitasuna: Hirigintzako espedienteen erregistroa, kudeaketa eta segimendua Toki Araubidearen Oinarriei buruzko 7/1985 Legearen eta ezarri beharreko legedi sektorialaren –Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen– arabera.

   Hartzaileak: Datu pertsonalak hirigintza-arloan eskumena duten beste Administrazio Publiko batzuei, hala nola Gipuzkoako Foru Aldundiari jakinarazi ahal izango zaizkio.

   Eskubideak: Interesdunak eskubidea du bere datuetan sartzeko, horiek zuzentzeko eta ezerezteko, eta horien tratamendua mugatzeko edo tratamendu horren aurka jartzeko. Horretarako, idazki bat eta bere nortasuna egiaztatzen duen agiria bidali beharko ditu Udaletxeko helbidera edo dbo-dpd@oiartzun.eus posta elektronikora.

   Informazio gehigarria: Datuak babesteko politika www.oiartzun.eus webgunean dago.