Egoitza zentroa edo etxebizitza zerbitzua desgaitasuna duten pertsonentzat

ZER DA? ZERTARAKO DA?

Elkarbizitza zentroak dira, ohiko bizileku edo bizileku iraunkorra eta, hala dagokionean, aldi baterako bizilekua izatekoak desgaitasuna duten eta mendekotasun egoeran dauden per tsonen tzat, dituzten premiak bere ohiko ingurunean behar bezala ase ezin dituztenean. Zerbi tzu horiek laguntza maila desberdinak eskaini beharko dituzte, tartekakoa, mugatua, zabala edota orokorra, zaindutako pertsonek dituzten beharretara egokiturik, horien autonomia pertsonala hobetzeko edo mantentzeko, dauzkaten muga funtzionalak konpentsatzeko eta behar duten laguntza emateko. Horretarako, prebentzio prestazioak, gaikuntza prestazioak eta laguntza prestazioak garatuko dituzte.

 • Egoitza zerbitzua emateko zentro modalitateak honakoak izango dira:
 • Egoi tza zentroak.
 • Etxe bizitza lagunduak, hauen artean direla aldaera hauek:
 • Bizileku balioaniztunak.
 • Elkarbizi tza-unitateak.
 • Etxe bizi tza babestuak.
 • Talde etxeak.

NORK ESKA DEZAKE?

Eguneroko jardueretan laguntza behar duten pertsona desgaituak.

Baldintzak

 1. Espainiar nazionalitatea edo Europar Batasuneko edozein estatutakoa izatea eta gutxienez bost urtez bizi izana estatuko lurraldean; urte horietatik bik eskaera aurkezten den dataren aurretik hurrenekoak izan behar dute. Europar Batasunekoak ez diren estatuetako hiritarrak direnean eta espainiar nazionalitatea ere ez dutenean, onartua izatea espainiar estatuko egoitza legala, eta legez eta egiaz bost urtez bizi izana bertan; urte horietatik bik eskaera aurkezten den dataren aurretik hurrenekoak izan behar dute. Aurretik egoitza bertan izatearen baldintza betetzetik salbuetsi ahal izango dira EAEn jaiotako pertsonak zein hauen ondorengoak, atzerrian bizi direlarik espainiar nazionalitatea mantentzen dutenak, bere azken administrazio-auzotasuna Gipuzkoako Lurralde Historikoan eduki badute eta itzuli nahi badute.
 2. Eskaera aurkezten den unean Gipuzkoako Lurralde Historikoko udalerriren batean erroldatuta egotea eta benetan horretan bizi izatea.
 3. Mendekotasun egoeran dagoen pertsonatzat baloratuta egotea, I., II. edo III. graduaz, 39/2006 Legeak, abenduaren 14koak, autonomia pertsonala sustatzeari eta mendekotasun egoeran dauden pertsonak zaintzeari buruzkoak ezartzen duen mendekotasun egoeraren baloraziorako baremoa onartzeko otsailaren 11ko 174/2011 Errege Dekretuak edo horren ordezko edo garapenerako araudiak xedatuaren indarrez eta, betiere, zerbitzu bakoitzerako ezartzen diren berariazko baldintzekin bat.
 4. 18 eta 64 urte bitarteko adina izatea eskaera aurkezten den datan. Baldintza hau betetzetik salbuetsi ahal izango dira, aldeko txosten medikuaren eta sozialaren ondotik, mendekotasun egoera aitortu zaien eta dituzten zertzelada pertsonal edo sozialak direla-eta mota horretako zentroetan ematen den arretaren onuradun izan daitezkeen pertsonak.
 5. %33 edo gehiagoko desgaitasun maila aitortua izatea, desgaitasun maila aitor tzeko, deklara tzeko eta kalifika tzeko prozedurari buruzko abenduaren 23ko 1971/1999 Errege Dekretuak aurreikusten duenaren arabera.
 6. Baliabidearen egokitasuna zehazten duen orientazio txostena edukitzea, desgaitasuna duten pertsonentzako orientazioaren arloan Gipuzkoako Foru Aldundian eskumena daukan lantalde teknikoak emana..

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK

 1. Eskatzailearen eta, hala dagokionean, eskatzen den baliabidean sartu ahal izatera begira konputatzen diren familia unitateko beste kideen nortasuna frogatzen duen dokumentu ofizialaren fotokopia.
 2. Hala dagokionean, ordezkaritza legala, borondatezkoa edo izatezko zain tza froga tzen duen dokumentazioa.
 3. Aurretiazko baimen judiziala edo hori eskatu delako frogagiria, ustezko desgaitasuna den kasuetan.
 4. Banantze, dibortzio edo ezkontzaren deuseztasun kasuan, horri dagokion erabakiaren fotokopia, eta izatezko bikotea hautsi den kasuan, dagokion erregistroaren ziurtagiria, bikote horren inskripzioa deuseztatu izana egiazta tze koa.
 5. Gipuzkoako Lurralde Historikotik kanpo kokatutako ondasunen titularitatea frogatzen duen dokumentazioa, hala badagokio.
 6. Gainera, 7/2017 Foru Dekretuko 5. artikuluko a) letrako 2., 3. eta 4. paragrafoetan aipatzen diren eskatzaileek aurkeztu egin beharko dute letra horretan jasotako baliozkoetakoren batean daudela frogatzen duen dokumentazioa.

NON ESKATZEN DA?

  Aurrez aurre:
 • Hitzordua hartuta
  Idiazabalgo Udala
  Plaza Nagusia 3 20213 IDIAZABAL
  08:30 - 14:30
  943 187100

     ZENBAT KOSTATZEN DA?

     Zerbitzuaren kostua Foru Aldundiak eta erabiltzaileek partekatzen dute. Azken horiek ordaindu beharreko diru kopurua beren egoera ekonomikoaren araberakoa izango da.

     Nola kalkulatzen da ordaindu beharrekoa

     PROZEDURAREN EPEA

     • Prozedura arrunta. Legezko gehienezko epea: 3 hilabete itxaron-zerrendan onartua izateko. Ez dago sartzeko eperik .

     ARAUDI APLIKAGARRIA

     ESKAERA JASO ONDOREN JARRAITU BEHARREKO PROZEDURA

     Ez dagokio

     NORK ONARTU BEHAR DU?

     Gipuzkoako Foru Aldundia

     IZAPIDETZEKO ARDURA DUEN UDAL SAILA

     Gizarte Zerbitzuak - Gizarte Zerbitzuak

     OHARRAK

     DATU PERTSONALEN BABESA

     Tratamenduaren xedea da legeak agindutakoa betetzea edo interes publikoa xede duen misioa betetzea edo ardunarari emandako botere publikoak egikaritzea, lege-maila duen arau batek emandako eskumenean oinarritutakoakBegiratu ĞDatuen Babesari eta Segurtasunari buruzko Politikağren atala begiratu (www.idiazabal.eus)