Baserri-bideen ohiko erabilera bereziaren baimena

ZER DA? ZERTARAKO DA?

Udal titulartasuneko edota Udalak asfaltoz, hormigoiz edo beste tratamendu baten bidez zolatutako baserri-bideen denontzako erabilera berezia; horrela, ibilgailu astunek (batez ere lurra, egurra, enbor-zatiak eta beste material batzuk garraia tzeko erabil tzen diren ibilgailuek) pasatzerakoan eragiten duten egoera txarra ekiditeko asmoz.

Bide horiek erabili ahal izateko, aurretik udal-baimena lortu beharko da honako kasuetan:

— Egurra eta enbor-zatiak ateratzea.

— Harrobi-materiala ateratzea.

— Betelanak egiteko, partzelak egokitzeko eta abarretarako 5.000 m³-tik gorako lurra garraia tzea.

— Hondakinak hondakindegietara botatzea.

NORK ESKA DEZAKE?

Baimenak ustiaketen garraiolariek edo jabeak edo udal bide bat erabili beharra daukan kontratistek eskatu beharko dituzte

Interesa duten guztiek edo horien ordezkariek.

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK

a) Eskatzailearen datuak.

b) Garraiorako erabiliko diren ibilgailuen datuak; besteak beste, matrikula, baimendutako gehieneko masa (BGM), egingo diren bidaien kopurua, eta bidaia bakoi tzean garraiatuko den karga eta erabiliko den bide-zatia zehaztu beharko ditu.

c) Garraiatuko den kargaren bolumena, estereotan edo m³-tan.

d) Garraialdiak zein egunetan hasi eta bukatuko diren.

e) Materiala biltegiratu behar bada, zein tokitan egingo den.

f) Partzelaren izena eta kokapena eta, kasuan kasu,katastro-erreferentzia.

g) Udalak beharrezkotzat jotako beste edozein datu.

3. Eskabidea Udalak emango dion inprimakiaren erdu normalizatuan egingo du eta aurkeztuko da, behar izanez gero, egin beharreko mozketarako dagokion agintariak emandako baimenarekin eta bermea zein fidan tza gorde izanaren egiaztagiriarekin batera.

Eskatzaileak, eskaerarekin eta, hala behar bada, mozketa-baimenarekin batera aurkeztu beharko du bermea edo fidan tza aurkeztu izanaren egiaztagiria. Bermea edo fidantza dirutan edo banku-abalaren bidez ezarri ahal izango da.Fidantzak erantzungo die ezarritako zigorrei, erabilera okerragatik, nahita edo nahi gabe, bidean eragindako kalteei, edota Udalak ezarritako baldin tzak bete gabe erabiltzeagatik eragindako kalteei.

Katastro-partzela bakoitzeko bermea edo fidantzaren zenbatekoa lau mila (4.000 €) eurokoa izango da.

NON ESKATZEN DA?

  Aurrez aurre:
 • HAZ bulegoa
  Idiazabalgo Udala
  Plaza Nagusia 3 20213 IDIAZABAL
  08:30-14:30 Ostiraletan, Aste Santuan, Uztaila, Abuztua eta Gabonetan 08:30-14:30
  943187100

   Postaz:
  • Posta arrunta
   Idiazabalgo Udala
   Plaza Nagusia 3 20213 IDIAZABAL

   ZENBAT KOSTATZEN DA?

   7.2 - Hirigintzako zerbitzuak
   7.2.1 Hirigintzako idatzizko kontsultak izapidetzea25 euro
   7.2.2 Finkak zatitzeko edo banantzeko espedienteak50 euro
   7.2.3 Aurri egoeraren espedienteak izapidetzea100 euro
   7.2.4 Aurretiazko jakinarazpena behar duten obren ondorengo kontrola-edo ikuskapenaren espedienteak izapidetzea15 euro
   7.2.5.1 Izapidetzeko proiektuaren beharrik ez duten obrak45 euro
   7.2.5.2 Proiektua behar duten obrak, 20.000 euroko edo gutxiagoko aurrekontua badute150 euro
   7.2.5.3 Proiektua behar duten obrak, 20.000 baino gehiagoko aurrekontua badute235 euro
   7.2.5.4 Proiektua behar duten obrak, 50.000 euroko edo gehiagoko aurrekontua badute. Salbuetsita geratuko da: Idiazabalgo Udalaren bitartekoa den Guardi Gain S.A.315 euro
   7.2.5.5 Erabilera publikoko baso pista eta bideen erabilera berezia emateko baimena eta ondorengo kontrol zerbitzua. Kuota(Idiazabalgo Udalak asfaltoz, hormigoiz edo beste tratamendu batez zolatutako baso-bideen eta udal titulartasuneko bideen erabilera berezia egiteko oinarriak arau tzen dituen ordenantza. (2017ko ekainaren 14ko Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALA, 113. zk.).25 euro
   7.2.5.6 Eraikinen Azterketa Teknikoaren/EAT tramitazioa25 euro
   Exekuzio-aginduen espedienteen tramitazioagatik, egin beharrekoak diren obren ordezko exekuziorik gabe150 euro
   Egin beharrekoak diren obren ordezko exekuzioen espedienteen tramitazioagatik200 euro
   Hirigin tza-aurriaren espedienteen tramitazioagatik, egin beharrekoak diren obren ordezko exekuzioarekin350 euro
   7.2.5.8 Obra-lizentziekin zerikusirik ez duten jabari publikoaren okupaziorako baimenen tramitazioagatik20 euro
   7.2.5.9 Jabetza nahitaez kentzeko dosierrak izapidetzea, hirugarren batek eskatuta edo onuraduna administrazio publikoa ez bada.300 euro

   PROZEDURAREN EPEA

   • Aurreikusitako epea: Hilabete (1)
   • Prozedura arrunta. Legezko gehienezko epea: Hilabete (1)
   • Isiltasun-administratiboaren izaera: Aurkakoa

   ARAUDI APLIKAGARRIA

   ESKAERA JASO ONDOREN JARRAITU BEHARREKO PROZEDURA

   Erabilera hasi aurretik, udal zerbitzu teknikoek ikuskapenak egingo dituzte. Txostenetan, lagungarri gisa, argazkiak, dokumentu planimetrikoak, ikus-entzunezkoak edo beste batzuk sartu ahal izango dira.

   Erabilera behin bukatuta, bideetako egoeraren berri emango dute, aprobetxamenduaren aurretiko eta ondorengo egoerak konparatuz.

   Txosten teknikoa ikusita, bidean konponketarik egin beharko balitz, egin beharreko konponketak egiteko agindua emango da, lanok egiteko epea jakinaraziz.

   Ordaindutako fidantzaren itzulketa eskatzeko Udalari idazki bat bidali beharko zaio, lanak burutu direla eta hala bada, sortutako kalteak adieraziz. Hilabeteko epean, Alkate-udalburuak erabakiko du fidantzaren itzulketa, hala badagokio, edota lizentziaren jabeari jakinaraziko zaio zer konponketa burutu behar duen. Ebazpenak jasotako epean agindutako konponketak burutu ez badira. Udalak, exekuzio subsidiarioan ekingo du.

   NORK ONARTU BEHAR DU?

   Alkatea

   IZAPIDETZEKO ARDURA DUEN UDAL SAILA

   Herrizaintza - Herrizaintza

   OHARRAK

   1. Erabilera muga hauek errespetatuko ditu:

   — Maitzatik urrira arte: eguraldi lehorra eta zolua hezea eez da egon beharko.

   — Azarotik apirilera arte: eguraldi-baldin tza egokiak egon 1. behar dira.

   2. Lizentziak zuzenean emango dira, kopurua mugatuta ez badago; kasu horretan lehian eman beharko dira: lehia, emateko eskatzailearen ezaugarri pertsonalak kontuan hartu ahal badira; edo, zozketa, baimenaren jasotzaileek betekizun berdinak bete behar badituzte eta esleitzeko irizpiderik ez badago.

   DATU PERTSONALEN BABESA

   Tratamenduaren xedea da legeak agindutakoa betetzea edo interes publikoa xede duen misioa betetzea edo ardunarari emandako botere publikoak egikaritzea, lege-maila duen arau batek emandako eskumenean oinarritutakoakBegiratu ĞDatuen Babesari eta Segurtasunari buruzko Politikağren atala begiratu (www.idiazabal.eus)