Behin-behineko erabiletarako lizentzia

ZER DA? ZERTARAKO DA?

Behin-behineko erabilerak dira oraindik antolamendu xehatua onartu gabe duten area, sektore edo egikaritze-unitateetan baimentzen direnak. Erabilera horiek salbuespen gisa baimenduko dira legeriak edo lurralde- edo hirigintza-plangintzak berariaz debekatutzen ez dituenean edo plangintza hori egikaritzea eragozten ez dutenean. Hauek izango dira:

a)Nekazaritza, abelazkuntza edo basozaintzako erabilera, bai eta aurrekoekin zerikusia duen merkataritzako erabilera ere.

b)Sukoi, toxiko edo arriskutsuak ez diren gaiak biltegiratu edo gordetzea, inolako instalaziorik gabe.

c)Herritarrei zerbitzu partikularrak eskaintzea.

d)Aisiako, kiroletako, olgetako eta kulturako erabilerak.

e)Bulegoko eta merkataritzako erabilerak.

Antolamendu xehekaturik indarrean ez duten area edo sektoreetan lehendik dauden eraikin, etxe eta instalazioetan bulegoko eta merkataritzako erabilerak behin-behingoz baimendu ahal izateko, ez dute aldatu behar eraikin, etxe eta instalazio horien araubidea eta ez dute luzatu behar eraikuntza horien bizitzaldia.

Bizitegirako erabilerak edo industri erabilerak ezin dira inola ere behin-behinekotzat hartu.

Behin-behineko erabilen artean daude txabolen zein negutegien instalakuntzak (besteak beste).

NORK ESKA DEZAKE?

Interesa duten guztiek edo horien ordezkariek.

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK

Aurkeztu behar da eskabide eta proiektu teknikoarekin batera, idatzizko konpromisoa aurkeztu behar da. Horren bidez, lurzoruaren jabeek, eta, hala badagokio, eraikin, etxe edo instalazioen jabeek, bai eta horien guztiaren edo zati baten gaineko eskubide errealen edo erabilera-eskubideen titularrek ere, ondoko konpromisoak hartuko dituzte beren gain:

1) Udalak errekeritzen duenean, lizentziaren xede diren erabilerak bertan behera uztea, baimendu nahi diren obrak eraistea eta instalazioak desmuntatzea –eginbehar horiek guztiak jabe edo titularren kontura izango dira, eta ez da egongo kalte-ordainik jasotzeko eskubiderik–.

2) Baimendu diren obra, lan, instalazioen eta jardueren gaineko eskubideak, edozein tituluren bidez, bereganatu dituzten jabe edo titular guztiei jakinaraztea.

Berme nahikoa eman behar da, administrazioarekin kontratatzeko legerian obrak egikaritzeko ezarritako baldintza eta kopuruek beteta behinik behin. Bermearen helburua, inola ere, eraispen- eta desmuntatze-obrak eta -lanak behar denean egikaritu daitezen ziurtatzea da

NON ESKATZEN DA?

  Aurrez aurre:
 • HAZ bulegoa
  Idiazabalgo Udala
  Plaza Nagusia 3 20213 IDIAZABAL
  08:30-14:30 Ostiraletan, Aste Santuan, Uztaila, Abuztua eta Gabonetan 08:30-14:30
  943187100

   Postaz:
  • Posta arrunta
   Idiazabalgo Udala
   Plaza Nagusia 3 20213 IDIAZABAL

   ZENBAT KOSTATZEN DA?

   01 - Eraikin, instalazio eta obren gaineko zerga. Karga-tasa.
   Etxebizitzetako eta bizitegi-erabilerako eraikinetako obrak: 20.000 eurotik beherako aurrekontuaz3 %
   Etxebizitzetako eta bizitegi-erabilerako eraikinetako obrak 20.000 eurotik gorako aurrekontuaz4,5 %
   Saltokietako obrak4,5 %
   Landako edo landa-aprobetxamendua duten eraikinetako obrak4,5 %
   Eraikin industrialetako obrak5 %
   50 urtetik gorako antzinatasuna duten bizitegi-erabilerako eraikinak birgaitzeko obrak, EAT-tik eratorriak3 %
   Babes publikoko etxebizitzak eraikitzeko obrak3 %
   7.2 - Hirigintzako zerbitzuak
   7.2.1 Hirigintzako idatzizko kontsultak izapidetzea25 euro
   7.2.2 Finkak zatitzeko edo banantzeko espedienteak50 euro
   7.2.3 Aurri egoeraren espedienteak izapidetzea100 euro
   7.2.4 Aurretiazko jakinarazpena behar duten obren ondorengo kontrola-edo ikuskapenaren espedienteak izapidetzea15 euro
   7.2.5.1 Izapidetzeko proiektuaren beharrik ez duten obrak45 euro
   7.2.5.2 Proiektua behar duten obrak, 20.000 euroko edo gutxiagoko aurrekontua badute150 euro
   7.2.5.3 Proiektua behar duten obrak, 20.000 baino gehiagoko aurrekontua badute235 euro
   7.2.5.4 Proiektua behar duten obrak, 50.000 euroko edo gehiagoko aurrekontua badute. Salbuetsita geratuko da: Idiazabalgo Udalaren bitartekoa den Guardi Gain S.A.315 euro
   7.2.5.5 Erabilera publikoko baso pista eta bideen erabilera berezia emateko baimena eta ondorengo kontrol zerbitzua. Kuota(Idiazabalgo Udalak asfaltoz, hormigoiz edo beste tratamendu batez zolatutako baso-bideen eta udal titulartasuneko bideen erabilera berezia egiteko oinarriak arau tzen dituen ordenantza. (2017ko ekainaren 14ko Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALA, 113. zk.).25 euro
   7.2.5.6 Eraikinen Azterketa Teknikoaren/EAT tramitazioa25 euro
   Exekuzio-aginduen espedienteen tramitazioagatik, egin beharrekoak diren obren ordezko exekuziorik gabe150 euro
   Egin beharrekoak diren obren ordezko exekuzioen espedienteen tramitazioagatik200 euro
   Hirigin tza-aurriaren espedienteen tramitazioagatik, egin beharrekoak diren obren ordezko exekuzioarekin350 euro
   7.2.5.8 Obra-lizentziekin zerikusirik ez duten jabari publikoaren okupaziorako baimenen tramitazioagatik20 euro
   7.2.5.9 Jabetza nahitaez kentzeko dosierrak izapidetzea, hirugarren batek eskatuta edo onuraduna administrazio publikoa ez bada.300 euro

   PROZEDURAREN EPEA

   • Aurreikusitako epea: 3 hilabete
   • Prozedura arrunta. Legezko gehienezko epea: 3 hilabete
   • Isiltasun-administratiboaren izaera: Aurkakoa

   ARAUDI APLIKAGARRIA

   ESKAERA JASO ONDOREN JARRAITU BEHARREKO PROZEDURA

   -Txosten teknikoa

   -Txosten juridikoa

   -Jendaurreko erakustaldiaren izapidea, gutxienez 20 eguneko epean, dagokion iragarkia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratuz.

   -Jakinarazpena

   -Zerga-kitapenak

   NORK ONARTU BEHAR DU?

   Alkatea

   IZAPIDETZEKO ARDURA DUEN UDAL SAILA

   Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurumena - Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurumena

   OHARRAK

   Baimen hori, soilik, dagokion erabilera ezarri eta garatzeko erabat nahitaezkoak diren baina erraz eraitsi edo desmuntatu daitezkeen instalazioak egiteko obra eta lanentzat izan daiteke. Edozein kasutan ere, obra, lan eta instalazioek legez exijitu daitezkeen baldintzak bete behar dituzte, segurtasun eta higienearen ingurukoak batez ere.

   Baimenak prekario gisa zilegitzen ditu bertan aipatzen diren egintzak. Era berean, legezko baldintza bat ezartzen du: udal-errekerimendua jaso denetik, behin-behineko erabilerak bertan behera utzi eta instalazioak desmuntatu egin behar dira. Orobat, ez da izango kalte-ordainik jasotzeko eskubiderik.

   Behin-behineko erabilerarako lizentzia emantzat joko da, baina horren eraginkortasuna etenda egongo da harik eta alehen aipatutako konpromisoak dagokion jabetza-erregistroan inskribatzen diren arte, udalak eskatzen duen kasuetan.

   DATU PERTSONALEN BABESA

   Tratamenduaren xedea da legeak agindutakoa betetzea edo interes publikoa xede duen misioa betetzea edo ardunarari emandako botere publikoak egikaritzea, lege-maila duen arau batek emandako eskumenean oinarritutakoakBegiratu ĞDatuen Babesari eta Segurtasunari buruzko Politikağren atala begiratu (www.idiazabal.eus)