Euskararen erabilera hedabideetan sustatzeko diru-laguntza

ZER DA? ZERTARAKO DA?

Euskarazko edukiak argitaratzen dituzten hedabideei zuzendutako diru-laguntza lerroa da hau.

NORK ESKA DEZAKE?

 • Erakunde pribatua izatea.
 • Helbide soziala eta jardute eremua Goierri eskualdean eduki tzea.
 • Hedabidean euskara soilik erabil tzea.
 • Onuraduna izateko debekurik ez izatea.
 • Zerga obligazioak eta Gizarte Seguran tza rekikoak egunean izatea.

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK

 • Diru lagun tza eska tze ko orria, eredu normalizatuari jarraituz behar bezala beteta.
 • IFZren fotokopia eta estatutuen kopia.
 • Kontu korrontearen titulartasunaren ziurtagiria.
 • Zerga betebeharretan eta Gizarte Segurantzan egunean egoteko egiaztagiria.
 • Proiektu edo memoria.

NON ESKATZEN DA?

  Aurrez aurre:
 • HAZ bulegoa
  Idiazabalgo Udala
  Plaza Nagusia 3 20213 IDIAZABAL
  08:30-14:30 Ostiraletan, Aste Santuan, Uztaila, Abuztua eta Gabonetan 08:30-14:30
  943187100

   Postaz:
  • Posta arrunta
   Idiazabalgo Udala
   Plaza Nagusia 3 20213 IDIAZABAL

   ZENBAT KOSTATZEN DA?

   Doan

   PROZEDURAREN EPEA

   • Aurreikusitako epea: 2 hilabete
   • Prozedura arrunta. Legezko gehienezko epea: 3 hilabete
   • Isiltasun-administratiboaren izaera: Aurkakoa

   ARAUDI APLIKAGARRIA

   ESKAERA JASO ONDOREN JARRAITU BEHARREKO PROZEDURA

   Ez dagokio

   NORK ONARTU BEHAR DU?

   Alkatea

   IZAPIDETZEKO ARDURA DUEN UDAL SAILA

   Kultura, Kirola, Euskara, Hezkuntza eta Gazteria - Kirola, Kultura, Euskara, Hezkuntza eta Gazteria

   OHARRAK

   Onuradunen betebehar eta konpromisoak.

   1. Onuradunek diru lagun­tzak onar­tze­ak eragiten du, izaera orokorrarekin, Idiazabalgo Diru lagun­tzen Ordenan­tza Orokorrak eta diru lagun­tza­ren oinarri arau­tzai­leak ezarritako betebeharrak bete­tzea.
   2. Onuradun batek ez baditu osorik edo behar bezala bete­tzen aurreko puntuko betebeharrak edo oinarrien edo deialdiaren arabera onuradun gisa bete beharreko gainerakoak, egoki­tzen zaion diru lagun­tza dagokion propor­tzi­oan gu­txi­tze­a edo ­itzu­li beharreko zenbatekoa zehaztea ekar dezake.
   3. Onuradunek %?100 euskaraz jardungo dute eta euskararen presen­tzi­a eta erabilera bultzatuko dute dagokion hedabidean.

   Onuradunen beste betebeharrak.

   • Idiazabalgo Diru lagun­tzen Ordenan­tza Orokorraren 5. artikuluak eta diru lagun­tzen alorrean dagoen gainon­tze­ko indarreko araudia.
   • Diruz lagundutako ekin­tzak edo jarduerak finan­tza­keta publikoa izan dutela publizitatea egitea: dela lagun­tza eman duen entitatearen irudi instituzionala sartuz; dela finan­tza­keta publikoari buruzko legendak jarriz jan­tzi­etan edo materialak, bitarteko elektroniko edo ikus-en­tzu­nezkoetan; dela diru lagun­tza hedabideetan aipatuz. Komunikazio, argitalpen, programa, ikastaro eta abarretan hizkeraren berdintasunezko erabilera berma­tzea; emakumea diskrimina­tzen duten irudiak saihestea; eta berdintasunaren, aniztasunaren, askotariko eginkizunen eta eran­tzun­kidetasunaren irudia susta­tzea.

   DATU PERTSONALEN BABESA

   Tratamenduaren xedea da legeak agindutakoa betetzea edo interes publikoa xede duen misioa betetzea edo ardunarari emandako botere publikoak egikaritzea, lege-maila duen arau batek emandako eskumenean oinarritutakoakBegiratu ĞDatuen Babesari eta Segurtasunari buruzko Politikağren atala begiratu (www.idiazabal.eus)