Laguntza pertsonalerako prestazio ekonomikoa -LPPE-

ZER DA? ZERTARAKO DA?

Laguntza ekonomiko honen bitartez, mendekotasuna duten pertsonen autonomia sustatzeko laguntzaile pertsonalen kontratazioak ekarritako gastuak ordaintzen lagundu nahi da. Hezkuntzarako eta lanerako sarbidea erraztea eta pertsona komunitatean erabat integratzea eta parte hartzea dira bere helburuak eta, era berean, eguneroko oinarrizko jardueretan bizimodu autonomoagoa izatea.

NORK ESKA DEZAKE?

Mendekotasun egoeran dauden pertsonak: I, II eta III graduak edo mendekotasuna baloratzeko baremoan (MBB) 25 puntutik 100 puntura.

Baldintzak

 • Mendeko pertsona bezala baloratuta egotea, edozein delarik gradua.
 • Espainiako nazionalitatea izatea edo legezko egoitza Espainian izatea (adingabeak izan ezik).
 • Gutxienez 5 urtez, Espainian edo Europar Batasunean legez bizi izana; horietatik bi eskaera aurkeztu aurreko bi urteak izan beharko dute (salbuespenak daude).
 • Gipuzkoan erroldatuta egotea eta bizi izatea.
 • 3 urte edo gehiago izatea.
 • Kontratu bat dagoela egiaztatzea, mendekotasuna duen pertsonari laguntza zerbitzu hori eskaintzeko.
 • Kontratatutako pertsonak adinez nagusia izan beharko du, eta mendeko pertsonei arreta soziosanitarioa emateko ziurtagiria edo aparteko zein aldi baterako gaikuntza izan beharko du. Ezingo dute laguntzaile pertsonal izan ezkontideak edo izatezko bikote lagunak, eta 3. gradura arteko senitartekoek (ez eta tutoreak eta hartzaileak ere).
 • Etxebizitzak baldintza egokiak izatea bizikidetzaren eta bizigarritasunaren aldetik.

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK

 • Eskaera normalizatua, eskatzaileak edo erregistro bateratuan haren ordezkari gisa izena emanda dagoenak sinatua.
 • Prestazioa kobratzeko erabiliko duen kontuaren bankuko frogagiria edo libretaren fotokopia (kontuak eskatzailearen izenean egon behar du; adingabeen kasuan soilik, gurasoak izan daitezke titularrak).
 • Errolda agiriak. Espainian edo EBn gutxienez bost urtez erroldatuta egon izana egiaztatu behar da, eta horietatik bi behintzat eskaera aurkeztu aurreko bi urteak izango dira (aditxikikoak ezik). Ez da beharrezkoa Gipuzkoan erroldatuta egondako epealdietako errolda agiriak aurkeztea.
 • Ezkonduak edo izatezko bikoteak: familia liburuaren fotokopia edo Izatezko Bikoteen Erregistroko ziurtagiri.
 • Bananduak eta dibortziatuak: banantze epaiaren fotokopia, eta, halakorik balego, hitzarmen arauemailearena.
 • Atzerrian jaiotako pertsonak: Estatuan edo EBn emandako legezko aldien ziurtagiria, atzerritarren bulegoak emana. Legez emandako bost urte egiaztatu behar dira.
 • Azken ekitaldiko errenta aitorpena Gipuzkoatik kanpo egin bada: azken errenta aitorpenaren fotokopia, bizikidetza unitateko kide guztiena.
 • Laguntzaile pertsonalarekin edo laguntza pertsonalaren zerbitzua eskaintzen duen entitatearekin sinatutako kontratua.
 • Laguntzaile pertsonalaren NANaren edo AIZren fotokopia.
 • Laguntzaile pertsonalaren baimena beste hainbat departamentutako edo beste administrazio publiko batzuetako fitxategietan kontsulta egiteko emandako datuak egiaztatzeko. Enpresa bidez kontratatzen denean ez da beharrekoa.
 • Laguntzaile pertsonalari eskatzen zaion kualifikazioa egiaztatzeko tituluaren edo ziurtagiriaren kopia konpultsatua, edo Eusko Jaurlaritzak aitortutako ezohiko edo behin-behineko gaikuntzarena.

NON ESKATZEN DA?

  Aurrez aurre:
 • Hitzordua hartuta
  Idiazabalgo Udala
  Plaza Nagusia 3 20213 IDIAZABAL
  08:30 - 14:30
  943 187100

     ZENBAT KOSTATZEN DA?

     Doan

     PROZEDURAREN EPEA

     • Prozedura arrunta. Legezko gehienezko epea: 3 hilabete
     • Isiltasun-administratiboaren izaera: Aurkakoa

     ARAUDI APLIKAGARRIA

     ESKAERA JASO ONDOREN JARRAITU BEHARREKO PROZEDURA

     Ez dagokio

     NORK ONARTU BEHAR DU?

     Gipuzkoako Foru Aldundia

     IZAPIDETZEKO ARDURA DUEN UDAL SAILA

     Gizarte Zerbitzuak - Gizarte Zerbitzuak

     OHARRAK

     Zenbatekoa

     Urteko 12 ordainketa egingo dira. Mendekotasunaren arabera gehienezko zenbatekoak:

     • III Gradu edo 75 puntutik 100 puntura MBBan: 834€
     • II Gradu edo 50 puntutik 74 puntura MBBan: 464€
     • I Gradu edo 25 puntutik 49 puntura MBBan: 300€

     Zenbatekoa zerbitzuaren kostu errealaren arabera zehaztuko da eta gehienez aipatu diren kantitateak ordainduko dira.

     Gehienezko kopurua murriztu daiteke (informazio gehigarria ikusi)

     Ordaintzeko modua

     Mendekotasuna duen pertsonak eskaeran adierazten duen kontuan hila burututa. Eskatzailea aipatutako kontuko titular izan beharko du, adintxikikoen kasuan salbu, kasu hauetan gurasoen edo tutorearen titulartasuneko kontua onartuko delarik.

     Oharrak

     Urtearen lehen hiruhilekoan, aurreko urtean izandako benetako gastuak frogatu behar dira eta gastu horiek ezingo dira jasotako prestazioa baino txikiagoak izan.

     Prestazioaren eskubideari edo zenbatekoari eragin diezaioken edozein aldaketa 30 eguneko gehieneko epean jakinarazi behar da, eta bereziki laguntzaile pertsonalaren edozein aldaketa.

     Prestazioaren egokitasuna aztertzeko gizarte zerbitzuetako langileek onuradunaren etxera egin ditzaketen bisitak errazteko betebeharra dute onuradunek.

     Oker jasotako diru zenbatekoak itzuli behar dira.

     Informazio osagarria

     Gizarte zerbitzuekin bateragarritasunak

     Prestazio ekonomikoak jasotzea eta, aldi berean, beste gizarte zerbitzu publiko edo itunduren bat ere jasotzea bateragarria edo bateraezina den, ondoren azaltzen da:

     ZERBITZUA PRESTAZIO EKONOMIKOA

     Egoitza arreta iraunkorra Bateraezina

     Etxez Etxeko Laguntza Bateragarria

     Eguneko zentroa Bateragarria

     Arreta okupazionala Bateragarria

     Denboraldirako egonaldiak Bateragarria denboraldi batean

     Teleasistentzia Bateragarria

     Gizarte eta osasun zentroak, psikiatria

     zentroak eta antzekoak Bateragarria denboraldi batean

     Prestazio ekonomikoak eta beste zerbitzu hauetakoren bat aldi berean jasoz gero (eguneko zentroko zerbitzua; arreta okupazionala; etxez etxeko laguntza; aldi baterako egonaldiak; zentro sozio-sanitarioko egonaldiak; psikiatria zentroetako egonaldiak; eta antzekoak), prestazioa eten egingo da edo, bestela, prestazio ekonomikoari kenketa hau egingo zaio:

     • Etxez etxeko laguntza: %20ko kenketa.
     • Eguneko zentroko zerbitzua edo arreta okupazionala: %50eko kenketa.
     • Eguneko zentroko zerbitzua edo arreta okupazionala, gehi etxez etxeko laguntza: %60eko kenketa.

     Aldi baterako egonaldiak; zentro sozio-sanitarioko egonaldiak; psikiatria zentroetako egonaldiak; eta antzekoak: aldi baterako etetea urte naturalean bi hilabete baino gehiagoko egonaldietan.

     Gehienezko prestazioaren murrizketak

     • Lehenengo, prestazioaren zenbatekoa kalkulatzeko hartuko dira kontuan bai eskatzailearen bai elkarbizitza unitateko beste kideen Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergan aitortutako edo egiaztatuko etekinak. Horrela, %100 jaso daiteke edo %10, %20 edo % 30 gutxitu daiteke.
     • Ondoren, bateragarri/bateraezineko erregimenean ezarritako kenkariak ere aplikatuko dira: Etxez etxeko laguntza (%20ko kenketa) / Eguneko zentroko zerbitzua edo arreta okupazionala (%50eko kenketa) / Eguneko zentroko zerbitzua edo arreta okupazionala, gehi etxez etxeko laguntza (%60eko kenketa).
     • Azkenik, gizarte babeseko sistema publikoan ezarrita dagoen izaera eta xede berdintsuko beste prestazioaren bat jasotzen bada, haren zenbatekoa ere kendu egingo da, bereziki hauek:
     1. Erabateko ezintasun iraunkorreko pentsioaren baliaezintasun handiaren osagarria.
     2. Norberaren kargura 18 urtetik gora eta %75 edo gehiagoko desgaitasuna duen seme-alabengatik ematen den diru kopurua.
     3. Beste norbaiten beharragatik ematen den baliaezintasuneko kotizatu gabeko pentsioaren osagarria.
     4. Beste norbaiten laguntza beharragatik emandako subsidioa minusbaliatuak gizarteratzeari buruzko legekoa.
     • Azkenik, prestazioaren zenbatekoak ezingo du inoiz gainditu zerbitzuagatik ordaindutako kostu erreala eta, beraz, kasua balitz kopuru horretaraino murriztu beharko litzateke ordaindu beharrekoa.

     DATU PERTSONALEN BABESA

     Tratamenduaren xedea da legeak agindutakoa betetzea edo interes publikoa xede duen misioa betetzea edo ardunarari emandako botere publikoak egikaritzea, lege-maila duen arau batek emandako eskumenean oinarritutakoakBegiratu ĞDatuen Babesari eta Segurtasunari buruzko Politikağren atala begiratu (www.idiazabal.eus)