Familia inguruneko zaintzetarako prestazio ekonomikoa -FIZPE-

ZER DA? ZERTARAKO DA?

Mendekotasuna duen pertsona zaintzeko harekin bizi den senide batentzat prestazio ekonomikoa eskatzea.

NORK ESKA DEZAKE?

Mendeko pertsonak:

 • Mendeko egoeran baloratua izatea, edozein dela gradua.
 • Espainiako nazionalitatea izatea edo legezko egoitza Espainiako Estatuan izatea.
 • Gutxienez 5 urtez, Espainian edo Europar Batasunean legez bizi izana; horietatik bi gutxienez eskaera aurkeztu aurreko bi urteak izan beharko dute (salbuespenak daude).
 • Gipuzkoan erroldatuta egotea eta bizi izatea.
 • Mendekotasunaren egoerari erantzuteko arreta eta zainketak etxean eskaintzea.
 • Etxebizitzak baldintza egokiak izatea bizikidetzaren eta bizigarritasunaren aldetik.

Zaintzaileak:

 • Ezkontidea edo izatezko bikotea, 3. mailara arteko ahaidea, tutorea edo hartzailea, edo gutxienez 5 urtez mendeko pertsonarekin bizi izan dena izatea.
 • Mendeko pertsonarekin bizitzea eta etxe berean erroldatuta egotea.
 • 18 urte edo gehiago izatea.
 • Mendeko pertsonak II. edo III. graduko mendekotasuna badu, zaintzaileak 85 urte baino gutxiago izatea.
 • Espainian bizi izatea legez (adingabeen zaintzaileak izan ezik).
 • Ez edukitzea aitortuta mendekotasun egoerarik, eta ez izatea beste persona baten laguntza beharrik.
 • Ez edukitzea aitortuta % 65eko edo goragoko desgaitasuna.
 • Mendekotasuna duen pertsonaz arduratzeko behar beste denbora izatea.

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK

 • Eskaera normalizatua, eskatzaileak edo erregistro bateratuan haren ordezkari gisa izena emanda dagoenak sinatua.
 • Prestazioa kobratzeko erabiliko duen kontuaren bankuko frogagiria edo libretaren fotokopia (kontuak eskatzailearen izenean egon behar du; adingabeen kasuan soilik, gurasoak izan daitezke titularrak).
 • Errolda agiriak. Espainian edo EBn gutxienez bost urtez erroldatuta egon izana egiaztatu behar da, eta horietatik bi behintzat eskaera aurkeztu aurreko bi urteak izango dira (aditxikikoak ezik). Ez da beharrezkoa Gipuzkoan erroldatuta egondako epealdietako errolda agiriak aurkeztea.
 • Ezkonduak edo izatezko bikoteak: familia liburuaren fotokopia edo Izatezko Bikoteen Erregistroko ziurtagiria.
 • Bananduak eta dibortziatuak: banantze epaiaren fotokopia, eta, halakorik balego, hitzarmen arauemailearena.
 • Atzerrian jaiotako pertsonak: Estatuan edo EBn emandako legezko aldien ziurtagiria, atzerritarren bulegoak emana. Legez emandako bost urte egiaztatu behar dira.
 • Azken ekitaldiko errenta aitorpena Gipuzkoatik kanpo egin bada: azken errenta aitorpenaren fotokopia, bizikidetza unitateko kide guztiena.
 • Zaintzailearen NANaren edo AIZren fotokopia.
 • Zaintzailearen konpromisoei buruzko dokumentua.

NON ESKATZEN DA?

  Aurrez aurre:
 • Hitzordua hartuta
  Idiazabalgo Udala
  Plaza Nagusia 3 20213 IDIAZABAL
  08:30 - 14:30
  943 187100

     ZENBAT KOSTATZEN DA?

     Doan

     PROZEDURAREN EPEA

     • Prozedura arrunta. Legezko gehienezko epea: 3 hilabete
     • Isiltasun-administratiboaren izaera: Aurkakoa

     ARAUDI APLIKAGARRIA

     ESKAERA JASO ONDOREN JARRAITU BEHARREKO PROZEDURA

     Ez dagokio

     NORK ONARTU BEHAR DU?

     Gipuzkoako Foru Aldundia

     IZAPIDETZEKO ARDURA DUEN UDAL SAILA

     Gizarte Zerbitzuak - Gizarte Zerbitzuak

     OHARRAK

     Zenbatekoa

     Urteko 12 ordainketa egingo dira. Mendekotasunaren arabera gehienezko zenbatekoak:

     • III Gradu edo 75 puntutik 100 puntura MBBan: 424€ (edo 524€ adintxikikoen kasuan)
     • II Gradu edo 50 puntutik 74 puntura MBBan: 338€ (edo 368€ adintxikikoen kasuan)
     • I Gradu edo 25 puntutik 49 puntura MBBan: 154€ (edo 180€ adintxikikoen kasuan)

     Gehienezko kopurua murriztu daiteke (informazio gehigarria ikusi)

     Ordaintzeko modua

     Mendekotasuna duen pertsonak eskaeran adierazten duen kontuan hila burututa. Eskatzailea aipatutako kontuko titular izan beharko du, adintxikikoen kasuan salbu, kasu hauetan gurasoen edo tutorearen titulartasuneko kontua onartuko delarik.

     Oharrak

     Prestazioaren eskubideari edo zenbatekoari eragin diezaioken edozein aldaketa 30 eguneko gehieneko epean jakinarazi behar da, eta bereziki onuradunaren edo zaintzailearen edozein helbide edo errolda aldaketa.

     Prestazioaren egokitasuna aztertzeko gizarte zerbitzuetako langileek onuradunaren etxera egin ditzaketen bisitak errazteko betebeharra dute onuradunek.

     Oker jasotako diru zenbatekoak itzuli behar dira.

     Informazio osagarria

     Gizarte zerbitzuekin bateragarritasunak

     Prestazio ekonomikoak jasotzea eta, aldi berean, beste gizarte zerbitzu publiko edo itunduren bat ere jasotzea bateragarria edo bateraezina den, ondoren azaltzen da:

     ZERBITZUA PRESTAZIO EKONOMIKOA

     Egoitza arreta iraunkorra Bateraezina

     Etxez Etxeko Laguntza Bateragarria

     Eguneko zentroa Bateragarria

     Arreta okupazionala Bateragarria

     Denboraldirako egonaldiak Bateragarria denboraldi batean

     Teleasistentzia Bateragarria

     Gizarte eta osasun zentroak, psikiatria

     zentroak eta antzekoak Bateragarria denboraldi batean

     Prestazio ekonomikoak eta beste zerbitzu hauetakoren bat aldi berean jasoz gero (eguneko zentroko zerbitzua; arreta okupazionala; etxez etxeko laguntza; aldi baterako egonaldiak; zentro sozio-sanitarioko egonaldiak; psikiatria zentroetako egonaldiak; eta antzekoak), prestazioa eten egingo da edo, bestela, prestazio ekonomikoari kenketa hau egingo zaio:

     • Etxez etxeko laguntza: %20ko kenketa.
     • Eguneko zentroko zerbitzua edo arreta okupazionala: %50eko kenketa.
     • Eguneko zentroko zerbitzua edo arreta okupazionala, gehi etxez etxeko laguntza: %60eko kenketa.

     Aldi baterako egonaldiak; zentro sozio-sanitarioko egonaldiak; psikiatria zentroetako egonaldiak; eta antzekoak: aldi baterako etetea urte naturalean bi hilabete baino gehiagoko egonaldietan.

     Gehienezko prestazioaren murrizketak

     • Lehenengo, prestazioaren zenbatekoa kalkulatzeko hartuko dira kontuan bai eskatzailearen bai elkarbizitza unitateko beste kideen Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergan aitortutako edo egiaztatuko etekinak. Horrela, %100 jaso daiteke edo %10, %20 edo % 30 gutxitu daiteke.
     • Ondoren, bateragarri/bateraezineko erregimenean ezarritako kenkariak ere aplikatuko dira: Etxez etxeko laguntza (%20ko kenketa) / Eguneko zentroko zerbitzua edo arreta okupazionala (%50eko kenketa) / Eguneko zentroko zerbitzua edo arreta okupazionala, gehi etxez etxeko laguntza (%60eko kenketa).
     • Azkenik, gizarte babeseko sistema publikoan ezarrita dagoen izaera eta xede berdintsuko beste prestazioaren bat jasotzen bada, haren zenbatekoa ere kendu egingo da, bereziki hauek:
     1. Erabateko ezintasun iraunkorreko pentsioaren baliaezintasun handiaren osagarria.
     2. Norberaren kargura 18 urtetik gora eta %75 edo gehiagoko desgaitasuna duen seme-alabengatik ematen den diru kopurua.
     3. Beste norbaiten beharragatik ematen den baliaezintasuneko kotizatu gabeko pentsioaren osagarria.
     4. Beste norbaiten laguntza beharragatik emandako subsidioa minusbaliatuak gizarteratzeari buruzko legekoa.

     DATU PERTSONALEN BABESA

     Tratamenduaren xedea da legeak agindutakoa betetzea edo interes publikoa xede duen misioa betetzea edo ardunarari emandako botere publikoak egikaritzea, lege-maila duen arau batek emandako eskumenean oinarritutakoakBegiratu ĞDatuen Babesari eta Segurtasunari buruzko Politikağren atala begiratu (www.idiazabal.eus)