Jardueraren aurretiazko jakinarazpena (L-30)

Zer eta zertarako:

Aurretiazko jakinarazpen honek gaitzen zaitu ezarri behar duzun jarduerarekin hasteko, erantzule bakarrak jardueraren titularrak eta egiaztagiria eman duten teknikariak direlarik, eta alde batera utzi gabe jarduerei ekiteko gaikuntza ematen duten administrazio tituluek edo araudi sektorial aplikagarriaren araberako aurretiazko kontrolek eginda egon behar dutela.

Aurreko paragrafoan xedatutakoari eta udalaren ikuskaritza eta kontrol araudiari kalterik egin gabe, udal zerbitzu teknikoek dokumentazio teknikoa egiaztatzen dutenean, Udalak jardueran behar bezala jarduteko neurri osagarriak ezar ditzake.

Udalak egiaztatuz gero funtsezko datu, adierazpen edo dokumenturen bat ez dela zehatza edo faltsua dela, edo indarrean dagoen legedian zehaztutako baldintzak ez dituela betetzen, xedaturiko espedientea izapidetu ondoren, eskubidea erabiltzeko edo jardueran aritzeko debekua ezar dezake, gertaera horien berri duen une beretik, izan litezkeen erantzukizun penal, zibil edo administratiboen kalte gabe.

Lokalean obrak egiteko, aurrez beharrezkoa den obra lizentzia izapidetu behar da.

Ez balitz obrak egin beharrik izango, ezinbestekoa izango da jarduera proiektua eta zehaztuko den gainerako dokumentazioa aurkeztea.

Nork eska dezake:

Interesduna den edozein pertsona fisiko edo juridikok, edota legezko ordezkariak.

Aurkeztu beharreko dokumentazioa:

- Ziurtagiria, eskudun teknikariak emana, jarduera edota instalazioak aurkeztutako dokumentazio teknikoarekin bat datozela eta indarrean dagoen araudiaren eskakizun guztiak bermatzen dituela diona.

- Ez balitz obrak egin beharrik izango, ezinbestekoa izango da jarduera proiektua eta zehaztuko den gainerako dokumentazioa aurkeztea.

- Ziurtagiria aurkezten duen teknikariaren gaitasun teknikoa edo gaikuntza profesionala egiaztatu beharko da, ziurtagiri horri ez badio dagokion elkargo profesionalak oniritzik eman.

- Jarduera Ekonomikoetako Zergaren alta (Gipuzkoako Foru Ogasuna).

- Dagokion zerga eta tasa ordainduta daudela ziurtatzen duen dokumentua.

- Izapide honekin lotura duen beste edozein dokumentazio.

Non eskatzen da:

         Zerbitzuaren inguruko informazioa:
        • Telefonoz: 943157200 Emailez: sarrera@azpeitia.eus
         AZPEITIA

        Zenbat kostatzen da:

        001 - Jarduera baimena egiteagatik eta instalazioen funtzionamenduaren egiaztapen eta ikuskapenak egiteagatiko tarifak
        50m2 baino gutxiagoko establezimenduak345,55
        51 eta 150m2 arteko establezimenduak691,12
        151 eta 500m2 arteko establezimenduak1.364,04
        500m2-tik gorako establezimenduak2.728,07
        Banketxeak eta aurrezko kutxak2.955,41
        Tabernak eta jatetxeak1.454,97
        Tarifen murrizketa lekualdatze, eskualdatze eta titularitate aldaketetan%50
        Tarifen igoera Jarduera Gogaikarri, Osasaungaitz, Kaltegarri eta Arriskutsuen Erregelamenduan aurrikusitako espedientea bideratu aurretik emandako lizentzien kasuetan%50 %

        Erantzuteko epea:

        • Aurreikusitako epea: Unean bertan.

        Aplikatu beharreko araudia:

        Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura:

        - Eskabidea (jakinarazpena) eta dokumentazioa erregistratzea. Une horretatik aurrera jarduerari hasiera eman dakioke.

        - Dokumentazioa egiaztatzea.

        - Hala badagokio, zuzentzea (10 eguneko epea egongo da hautemandako akatsak konpontzeko).

        • Beharrezko dokumentazioa ekarri ezean, espedientea osatu gabe gelditzen denez, ixteko eta jarduera geldiarazteko agindua emango da.
        • Dokumentazio guztia ekarri bada, kasuan kasu, jarduera ikuskatzeko zain geldituko da.

        Organo ebazlea:

        Ez dagokio.

        Kudeaketaz arduratzen den udal saila:

        Hirigintza - Hirigintza

        Gainerako informazioa:

        Datu pertsonalen babesa:

        Fitxategiaren izena: Datu Pertsonalen Babesa. Lizentzia, autorizazio eta baimenak

        DBEB kodea: LOPD-GDD

        Helburua: Udalak bere eskumenen esparruan emandako lizentzia, baimen, erantzukizunpeko adierazpen eta baimen guztien kudeaketa eta kontrola, hirigintzakoak eta bide publikoaren okupaziokoak barne.

        Legitimazioa: Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 8.1 eta 2. artikuluak: datuen tratamendua legezko betebeharragatik, interes publikoagatik edo botere publikoen jardunagatik.

        Komunikazio hartzaileak: Datuak zerga-administrazio eskudunei eta arlo horretan eskumena duten beste administrazio publiko batzuei jakinarazi ahal zaizkie.

        Tratamenduaren arduraduna: Azpeitiko Udala, Plaza Nagusia 5, Azpeitia (Gipuzkoa) 20730.Datuen Babesaren ordezkaria: dbd@azpeitia.eus

        Eskubideak: Datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, aurka egiteko eta mugatzeko eskubideak baliatzeko eskubidea du, informazio gehigarrian azaltzen den bezala. Baita Datuen Babeserako Euskal Bulegoan erreklamazioak aurkezteko ere.

        Informazio gehigarria: Datuen Babesari buruzko informazio gehigarri eta zehatza kontsulta dezakezu gure webguneko Datuen Babesari buruzko atalean:

        Informazio gehiago