Mendaroko bizitegi-eraikinak eta etxebizitzak hobetzeko obretarako diru-laguntzak

ZER DA? ZERTARAKO DA?

Dirulaguntzaren objektua

DLOaren 23.2 artikuluak eta dirulaguntza arautzen duten Oinarriek ezarritakoaren arabera, Udal honek, ondoren adieraziko diren egiteko hauetara zuzendutako dirulaguntzak emateko deialdia egiten du, eskaeraren urtean edo aurre-aurrekoan amaitutako obretarako:

1. Lerroa: Elementu komunei buruzko jarduerak:

 • IRISGARRITASUNA ERAIKINETAN. igogailuak, maldak eta plataformak instalatzea eta egokitzea.

 • FATXADAK ERABERRITZEA. eraikin baten fatxada edo fatxadak jatorrizko egoerara edo egoerara lehengoratzea, konposizio-unitatea aldatu gabe eta egiturazko elementuetan eraginik izan gabe. Diruz lagundu ahal izango dira eraikuntza-soluzioak aldatzea dakarten birgaitze-obrak, fatxadaren jatorrizko baldintzak hobetzea dakartenak. Akabera-elementuak konpontzea, berritzea edo ordeztea ere sartuko da, hala nola entokatzea eta pintura.

 • ERAIKINEN IKUSKARITZA TEKNIKOAK ESKATUTAKO LANAK, ikuskaritzak eskatzen dituen lanak berehala, presa handiz edo presaz egin behar izanez gero, eta betiere teknikari kualifikatu batek sinatzen baldin badu.

 • EFIZIENTZIA ENERGETIKOAREN HOBEKUNTZA. Eraikinaren inguratzaile termikoa hobetzeko jarduketak, proiektu teknikoa barne. Berokuntzarako edo hozketarako energia eskaria jaisteko jarduketa oro hartuko da eraikinaren inguratzaile termikoa hobetzeko dirulaguntza jaso dezakeen jarduketatzat, fatxadan, estalkian edo inguratzaileko beste edozein paramentutan eta bizitegi eraikin kolektiboetan, familia bakarreko edo bi familiako etxebizitza bakartuetan edo ilaran lerrokatutako etxebizitzetan egiten bada.

 • AUTOKONTSUMORAKO ENERGIA ELEKTRIKO FOTOVOLTAIKOA SORTZEKO INSTALAZIOAK, BIZITEGI-ERAIKINETAN. Autokontsumorako energia elektriko fotovoltaikoa sortzeko eguzki panel fotovoltaikoen instalazio berrietan egiten diren inbertsioak (familia bakarreko edo bi familiako etxebizitzetan zein etxebizitza eraikin kolektiboetan egiten direnak) hartuko dira diruz laguntzeko modukotzat, Energia elektrikoaren autokontsumoaren baldintza administratiboak, teknikoak eta ekonomikoak arautzen dituen apirilaren 5eko 244/2019 Errege Dekretuak arautzen duen modalitateren batekoak badira.

2. Lerroa: Elementu pribatiboei buruzko jarduerak:

 • ETXEBIZITZA EGOKITZEA MUGIKORTASUN MUGATUA EDO ZENTZUMENEZKO DESGAITASUNA DUTEN PERTSONENTZAT EDO 65 URTETIK GORAKOENTZAT, (komuna, igarotzeko ateak; argi, ur eta gas sentsoreak, ke-detektagailuak, instalazio espezifikoak).

 • KANPO AROTZERIA ORDEZKATZEA: leihoak, balkoiak, begiratokiak, fatxadaren lerrotik kanpo dauden elementuak eta erlaitzak aldatzea. Aldatzean, elementu guztiak batera aldatu behar dira. Erabiliko diren materialak eta diseinua lehendik daudenen antzekoak izango dira.

3. Lerroa: Alokairuaren sustapena:

 • ETXE BIZITZA HUTSEN ALOKAIRUA SUSTATZEA, Alokabide (ASAP) programan egindako bitartekaritza lanaren bidez merkatura atera ahal izateko. Etxebizitza hutsak egokitzeko lanak, gerora alokairuan jarri ahal izateko.

1 eta 2 Lerroetan xedatutako laguntzak bateragarriak izango dira. Aldiz, 3 atalean xedatutako laguntzak, 1 atalekoekin bateragarriak izango dira, baina 2 atalekoekin bateraezinak.

Diru-laguntzaren kopurua zehazteko xedearekin, diruz laguntzeko moduko gastuak izango dira lanak egikaritzean izandako gastuak eta ordainsari teknikoek sortutako gastuak.

Diruz lagunduko dira eskaera egiten den urtean bertan edo aurreko urtean amaitutako obrak eta jarduerak.

NORK ESKA DEZAKE?

Onuradunek diru-laguntza eskuratzeko bete behar dituzten baldintzak

1- Diru-laguntzen onuradunak izan daitezke diru-laguntza ildo bakoitzarentzat jarraian zehaztutakoak, baldin eta diruz laguntzeko moduko jardunen ordainketan parte hartzen badute, baldin eta DLOren 13. Artikuluko 2. eta 3. Atalek ezartzen dituzten debeku horietako baten eraginpean ez badaude:

 • Elementu komunetan egindako lanetan (1 Lerroa), zuzeneko onuradunak izango dira, hain justu, legez eratutako Jabekideen Erkidegoak edo eraikinen jabeak, familia bakarreko edo bi familiako etxebizitzen kasuan. Honako atal honetan xedatutako laguntzen izapideak, bestalde, Jabekideen Erkidegoaren ordezkariak egin beharko ditu; betiere, Jabetza Horizontalaren legean xedatutako modu eta baldintzetan.

 • Elementu pribatiboetan egindako lanetan (2 Lerroa), jabeak, gozatzaileak edo errentariak diren eskatzaileak soilik izan daitezke onuradun; edo bestela, lanak egin beharreko etxe bizitzari begira bestelako tituluren bat duten pertsonak. nolanahi ere, pertsona fisikoak izan beharko dute, eta etxe bizitza horrek euren bizitegi eta ohiko egoitza izan beharko du. Egoera hori, hain zuzen, udal erroldaren bitartez egiaztatu ahal izango da. Azkenik, pertsona horien urteko diru sarrera haztatuak ezingo du, inondik inora urteko 35.000 eurotik gorakoa izan elkarbizitza-unitatea kide bakarrekoa bada, edo 65.000 eurotik gorakoa izan elkarbizitza-unitatea bi kidekoa edo gehiagokoa bada.

 • Etxebizitza hutsen alokairua sustatzeko lanetan (3 Lerroa), onuraduna izango da lanak egin beharreko etxe bizitzaren jabea, gozamenduna, pertsona fisikoa.

Laguntza horien onuradunek konpromisoa hartu beharko dute zaharberritutako etxebizitza Alokabide (ASAP) programaren bitartez alokairuan jartzeko. Diru-laguntza jasotzen duen etxebizitzak gutxienez 5 urte eman beharko ditu Alokabide programan. Ezingo da laguntza hau jaso baldin eta 3 etxebizitzako edo hortik gorako ondarea badu eta/edo urteko 35.000,00 euro gordinetik gorako diru-sarrerak baditu kide bakar batek osatutako bizikidetza-unitateen kasuan, edo urteko 65.000,00 euro gordinak baditu bi kide edo gehiago badira.

2- Ezingo zaie diru-laguntzarik eman Mendaroko Udalarekin zorrak izateagatik presazko bidetik kobratzeko prozeduraren baten barnean daudenei, harik eta zor horiek egiazki aseta, kitatuta edo beteta izan arte, non eta ez dauden atzeratuta, zatikatuta edo horien egikaritzea etenda.

3- Deialdi honetan zehaztutako laguntzak jaso nahi dituzten eraikinetako titularrek EAT (eraikinetako azterketa teknikoa) eginda eta aurkeztuta eduki behar dute laguntza hau jasotzeko eskaera egin aurretik, eraikinaren antzinatasuna dela eta nahitaezkoa bada. EAT aurkeztu beharko da Udalaren sarrera-erregistroan. Aurkezten denetik dirulaguntza eskaera egin arte dagoen gehieneko epea 10 urtekoa da.

Diru-laguntza ukatu egingo da EITen adierazitako akatsak ezarritako epeetan zuzendu ez badira eta zuzenketa hori eskatzen den diru-laguntzaren xede diren obra horietan sartzen ez bada.

4- Era berean, ondorengo baldintzak bete beharko dira:

 • Eraikinaren azalera erabilgarri osoaren bi heren etxebizitzara bideratuta izatea gutxienez, zenbaketa horretatik kanpo geratzen da beheko solairuaren azalera.
 • Eraikinak hamar urtetik gorako antzinatasuna izatea.
 • Eraikina hirigintzaren aldetik egokia izatea, udal-lizentzia lortzeko mugarik gabe.
 • Eraikina aurri-egoeran, zati batean eraitsita edo barruan hustuta ez egotea.
 • Obrarako udal-lizentzia izatea, hala dagokionean.

Fatxadak zaharberritzeko diru-laguntzetan, gainera, baldintza hauek bete beharko dira:

 • Fatxadako elementuei tratamendu bateratua emango zaie (leihoak, balkoiak, itxiturak...). Ez da diru-laguntza emango aipatutako elementuren bat fatxadako beste elementuez bestelako kolore edo osaerakoa ez bada, salbu eta lizentzia eskatzeko aurkeztutako proiektuak elementu horiek ordeztea eta fatxadaren baldintza estetikoak uniforme bihurtzea aurreikusten badu.
 • Ez du urratuko eraikinen fatxaden eta estalkien baldintza estetikoak arautzen dituen udal-ordenantza.
 • Ez du baimenik gabeko instalaziorik izango, hala nola antenak, errotuluak, gas-galdarak edo bestelakoak, ez fatxadan, ez barandaren gaineko balkoietan. Teknikari informatzaileek aztertuko dute ea elementu diskordanteak lizentziarik duen ala ez, eta ea legeztatu daitekeen ala ez.
 • Ez dira diruz lagunduko aireztapen-patioetako edo eraikinen barruko beste patio batzuetako fatxadetako obrak.

5- Diru-laguntza bat eskatu eta onartu ondoren, ezingo da diruz lagundutako obra bererako beste diru-laguntzarik eskatu, hura emateko ebazpenaren datatik hamar urte igaro arte

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK

Dirulaguntza eskaerarekin batera ekarri behar diren dokumentuak eta argibideak

Honako dokumentazio hau izan behar du dirulaguntza eskuratzeko eskabideak:

 • Eraikinetan hobekuntza lanak egiteko eskaera-orria behar bezala beteta udal webgunean (www.mendaro.eus) eskuratu daiteke.
 • Jabe Erkidegoaren Identifikazio Fiskaleko Zenbakia (IFZ) edo jabearen NANa.

 • Erkidegoko Idazkariak edo Idazkari administratzaileak egindako dokumentua, dirulaguntzaren eskaera izenpetu duen pertsona Jabe Erkidegoko lehendakaria dela dioen agiria udal webgunean (www.mendaro.eus) eskura daiteke.

 • Erkidegoko Idazkariak edo Idazkari-administratzaileak egindako ziurtagiria,diruz laguntzeko eskatu den obra horiek egiteko Erkidegoak baietza eman duela dioen agiria udalaren webgunean (www.mendaro.eus) eskuratu daiteke.

 • Eskatzailea zerga-betebeharretan egunean dagoela esaten duen ziurtagiria, horretan eskumena duen Ogasun Sailak luzatutakoa.

 • Eskatzaileak Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duen ziurtagiria, Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiak emana.
 • Hala dagokionean, Jabetza Erregistroko indizeen-zerbitzuak emandako ziurtagiria, jabetzan 3 etxebizitza edo gehiago ez izatearen baldintza betetzen dela egiaztatzen duena.
 • Hala dagokionean, 18 urtetik gorako bizikidetza-unitateko kide guztien azken errenta-aitorpena, mugaeguneratutako azken ekitaldi fiskalari dagokiona, eskabidea aurkezten den unean.

Errenta-aitorpena egin ezean, hura aurkeztetik salbuetsita egotearen ziurtagiria eta mugaeguneratutako azken ekitaldi fiskaleko diru-sarrerak justifikatzeko dokumentazioa, eskabidea aurkezten den unean. Diru-sarrerarik ez badu, horren aitorpena.

 • Jabe Erkidegoak duen Bankuko kontuaren titulartasuna egiaztatzeko agiria, dirulaguntza hor ordaindu ahal izateko. Agiri hauetako edozein izango da baliozkoa: banku-laburpena aurrezki-libreta; banketxeak emandako ziurtagiria.

 • Egindako obren fakturak eta ordainagiriak.
 • Dirulaguntza jaso dezakeen gastuaren zenbatekoa 40.000 eurotik gorakoa bada, eskatzaileak eskatu beharko ditu gutxienez hiru hornitzaileren eskaintzak, lanak egiteko konpromisoa hartu aurretik eskatutakoak, salbu eta lanen ezaugarri bereziak direla-eta merkatuan ez badago egin ditzakeen nahikoa entitaterik edo salbu eta lanak egiteko kontratua dirulaguntzen deialdia argitaratu aurretik sinatu bada. Justifikazioarekin batera aurkeztu beharko dira, edo, bestela, dirulaguntza eskaerarekin batera, eta haien arteko aukeraketa efizientzia eta ekonomia irizpideei jarraikiz egingo da, eta, baldin eta proposamen ekonomikorik onena aukeratzen ez bada, berariaz justifikatuko, memoria baten bidez.
 • Obra-amaierako ziurtagiria, obraren zuzendari teknikoak izenpetua, proiektu teknikoa derrigorrean egin beharrekoa den kasuetan. Gainerako kasuetan eta baliabide lagungarrien proiektuetan ez da beharrezkoa izango obra-amaierako ziurtagiria aurkezterik.

Dirulaguntza eskuratzeko obra-amaierako dokumentazioa aurkeztu behar den kasuetan, aurkeztu den obra-amaierako dokumentazio horri buruz udal teknikarien aldeko txostena eduki behar da. Dirulaguntza ukatu egingo da, egindako obra emandako lizentziarekin ez datorrela bat ikusiz gero eta legeztatzeko modukoa ez bada.

 • Argazkiak, bai obra aurreko egoerarenak, bai obraren ostekoak.
 • EAT (Eraikuntzen Azterketa Teknikoa) dokumentua, XML fitxategian eta PDF formatuan.

 • Efizientzia energetikoa hobetzeko lanen kasuan (proiektua barne), Eraikinaren efizientzia energetikoaren ziurtagiria, diruz laguntzeko eskatzen den jarduketaren aurrekoa eta ondorengoa, eta jarduketak egin aurretik eta ostean berau Euskadiko Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagirien Erregistroan inskribatu izanaren frogagiria.
 • Autokontsumorako energia elektriko fotovoltaikoa sortzeko instalazioen kasuan, Instalazio berriaren proiektua deskribatzeko txosten tekniko ekonomikoa, jasoko duena:
  • Instalazio berriaren aurreko egoera, kokalekua eta koordenatuak.
  • Lortutako egoera.
  • Sorkuntza elementu eta sistemen deskripzioa; instalazioaren potentzia; eta konfigurazioa, errendimenduaren kalkulua, PVGIS Informazio Geografiko Fotovoltaikoko Sisteman oinarrituta eta % 14ko galera estandarrak kontuan izanda.
  • Martxan jarritako ekipamendua: modulu fotovoltaikoen kopurua eta potentzia unitarioa; elektrizitatea ekoizteko ekipamenduen marka, modeloa eta teknologia mota; inbertsoreen kopurua eta potentzia unitarioa eta ezaugarri tekniko espezifikoak.
  • Biltegiratze elementu eta sistemen deskripzioa, horrelakorik badago, baita kontrol sistema eta metodologiarena ere.
  • Sorkuntza elementuen fitxa teknikoaren kopia.
  • Instalazioa martxan jartzeko akta.
  • Energia Elektrikoaren Autokontsumoaren Administrazio Erregistroko inskripzio zenbakia edo, bestela, erregistro horretan inskribatzeko eskaeraren kopia, Energia elektrikoaren autokontsumoaren baldintza administratiboak, teknikoak eta ekonomikoak arautzen dituen apirilaren 5eko 244/2019 Errege Dekretuaren edo aplikatu beharreko arauaren arabera.

 • Mugikortasun mugatua edo zentzumenezko desgaitasuna duten edo 65 urtetik gorako pertsonak bizi diren etxebizitzak egokitzeko lanak egin behar badira, egoera horien eta adinaren (NAN) egiaztagiriak.
 • Kanpoko arotz lanak ordezkatu behar badira, jartzen den arotzeriaren memoria (ezinbestean, arotzeria mota eta jartzen den beiraren lodiera mota, baita kamerarena ere), berritzen den leiho bakoitzaren neurriak, ezarritako beira justifikatzeko eranskailuak eta leihoek CE marka dutela egiaztatzeko etiketak.
 • Alokairua sustatzeko lanen kasuan, Alokabide (ASAP) programan egindako bitartekaritza lanaren bidez etxebizitza alokairuan jartzeko konpromiso fede emailea, 5 urtetarako gutxienez; agiria udal webgunean (www.mendaro.eus) eskura daiteke.

Interesdunek hala aitortzen badute, eta Oinarri hauetan eskatu zaizkien dokumentuetako batzuk Mendaroko Udalaren esku baldin badaude, eta Udala horren jakitun baldin bada, ez dute horiek aurkezteko beharrik izango; horretarako, agiriok zein egun eta Sailetan aurkeztu diren adierazi beharko da.

Mendaroko Udalak, NISAEren Nodoaren bidez, beharrezkoak diren egiaztapenak eta kontsultak egingo ditu interesdunek administrazioaren esku jarri dituzten datuei buruz. Horregatik, elkarreragileak izan daitezkeen datuak eskatzeari utziko zaio, baldin eta interesduna datu horiek erabiltzearen aurka agertzen ez bada; kasu horretan, dagozkion datuak edo dokumentuak aurkeztu beharko ditu.

Administrazio publikoen arteko datu-bitartekaritzarako oinarria urriaren 1eko 39/2015 Legearen 28. Artikuluan zehazten da, non aitortzen baita herritarrek eskubidea dutela ez aurkezteko edozein administraziok egindako dokumentuak, jatorrizko dokumentuak, ezarri beharrekoa den araudiak eskatzen ez dituen datuak edo dokumentuak, edo interesdunak aurretik edozein administraziori emandakoak.

Era berean, 40/2015 Legearen 155. Artikuluak adierazten duena gogora ekarriz, administrazioek elkarri lagundu behar diote datu-trukean, eta herritarrei buruzko datuak, haien esku daudenak, eman behar dituzte.

NOLA ESKA DAITEKE?

  Aurrez aurre:
 • Herritarrentzako Arreta Zerbitzua. Udaletxeko beheko solairuan.Astelehenetik ostiralera.
  Herriko Enparantza 1 20850 9:00-14:00
  943-033282
  943-033281

   Eskaerak aurkezteko modua eta epea.

   Diru-laguntza eskaerak izenpetuko dituztenak interesatuak beraiek izango dira, edo, beraiek izan ezean, zuzenbidean balio duen beste edozein baliabide erabilita, haien ordezkapena egiaztatzen duten pertsonak.

   Dokumentazioa honako leku hauetan aurkeztu ahal izango da:

   Presentzialki, Herritarren Zerbitzurako Bulegoa, (Udaletxea, beheko solairuan).

   Elektronikoki, udal webgunetik: www.mendaro.eus. Tramitea elektronikoki egiteko ziurtagiri digital bat (B@K-Q, NAN elektronikoa, IZENPE txartela, etab.) edukitzea beharrezkoa da.

   Horrez gain, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan adierazitako edozein bide erabiliz. Correoseko bulegoetan aurkezten diren eskabideak Mendaroko Udalari zuzenduko zaizkio, kartazal irekian, postetxeko funtzionarioak data eta zigilua jar diezaion, eskabidea aurkezteko epearen barruan egin direla egiaztatu aurretik. Horixe da modu bakarra eskabideak postetxearen bulegoan entregatu diren egun berberean Udal Erregistroan sartu direla erakusteko.

   KOSTUA

   Ez du kosturik.

   PROZEDURAREN EPEA

   • Aurreikusitako epea: 6 hilabete
   • Isiltasun-administratiboaren izaera: Aurkakoa

   ARAUDI APLIKAGARRIA

   Deialdi honen xede diren dirulaguntzak emateko betetzen den araubidea hauxe da:

   Ordezko moduan, administrazio-zuzenbideko gainerako legeak aplikatuko dira.

   JARDUNBIDEAREN IZAPIDEAK

   1. Interesdunak eskabidea aurkeztea.

   2. Akatsak zuzentzea, hala dagokionean.

   3. Dagokion zerbitzu teknikoak eskaera ebaluatzea.

   4. Alkatetzaren ebazpena, diru-laguntza emateari edo ukatzeari buruzkoa.

   LANSAIL ARDURADUNA

   Lurralde - Hirigintza

   BESTE ZENBAIT OHAR INTERESGARRI

   DATU PERTSONALEN BABESA

   Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko abenduaren 3ko 3/2018 Lege Organikoaren 11 artikuloa eta Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorraren 13. eta 14. artikuluek informazio-eskubidea arautzen dute, eta Mendaroko Udalari baimena ematen diote emandako datu pertsonalak tratatzeko, aurreko paragrafoan aipatutako helburuak betetzeko. Hala ere, edozein unetan erabili ahal izango dituzu datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko ("ahanzturara" eskubidea), tratamendua mugatzeko, eramangarritasuna bermatzeko, aurka egiteko eta banakako erabakiak hartzeko eskubideak, helbide honetan: Herriko Enparantza 1. 20.850 MENDARO edo helbide elektroniko honetan: erregistroa@mendaro.eus