Berdintasunaren aldeko ekintzak eta programak garatzeko elkarte eta taldeei dirulaguntzak

Zer da? Zertarako da?

Gizonen eta emakumeen arteko berdintasunaren aldeko ekintzak edo programak egiteko, Bergarako irabazi asmorik gabeko elkarte, kolektibo edo biztanleentzako dirulaguntzak dira. Ekintza edo programa deialdia argitaratzen den urtean egin beharko dira eta honako alor hauek sustatu beharko dituzte: emakumeen ahalduntze eta partaidetza, biztanleen sentsibilizazioa, balio diskriminatzaileak aldatzea, historian emakumeek egindako lana agerian jartzea, etab.

Covid19ren ondorioz bizi dugun egoera kontuan izanda, dirulaguntza honen bitartez finantzatu ahal izango dira “bizitzak erdigunera/ zaintzak erdigunera” kontzeptuarekin lotura duten proiektuak: zaintza krisiaren azterketa eta hobekuntza-proposamenak egitea, emakume-talde zaurgarrienen egoera hobetzeko egitasmoak, zaintzarako ekimen kolektiboak… Halaber, aurkeztu ahal izango dira konfinamenduak indarkeria matxista jasaten duten emakumeengan izan duen eragina aztertu edota hobetzeko helburua duten proiektuak.

Nork eska dezake?

Dirulagun­tza hauen onuradun izan daitezke irabazi asmorik gabekoak diren elkarteak edo erakundeak, betiere egoi­tza soziala Bergaran badute eta Bergarako udalerrian genero-berdintasunarekin lotutako jarduerak gauza­tzen badituzte. Jarduera horiek Bergarako herritarrei bideratuak izan behar dira; hau da, ez dira diruz lagunduko elkarte edo erakundearen kideei soilik bideratutako ekintzak.

Eskaerak aurkezteko epea deialdi bakoitza arautzen duten oinarrietan finkatzen da..

Aurkeztu behar diren agiriak

__________

KASU GUZTIETAN:

- Dirulaguntza eskaera F0098A (D01) inprimakia erabilita

Eskatzen den diru-laguntza 3.000 euro baino txikiagoa denean, betebehar fiskaletan eta Gizarte Segurantzakoetan egunean dagoela egiaztatzen duten agiriak zinpeko aitorpen batengatik ordezkatu ahal izango dira.

- Dirulaguntza eskaera- Entitatearen datuak F0098 (D05) inprimakia erabilita

- Dirulaguntza eskaera- Entitatearen jardueren programa F0098 (D06) inprimakia erabilita

- Dirulaguntza eskaera- Aurrekontua F0098 (D07) inprimakia erabilita

- Beharrezkoa balitz, udal izapideak egiteko baimena F0136 inprimakia erabilita.

- IFZ (NIF) aurreko urteetan aurkeztu ez badute.

- Elkarteek Eusko Jaurlaritzako Elkarteen Erregistroan inskribatuta daudela egiaztatu beharko dute, eta horretaz gain aurkeztu egin beharko dute entitatearen edo elkartearen eratze-aktaren kopia, berorren estatutuak eta une horretan zuzendaritza-batzordea nortzuk osatzen duten. Dokumentazio hori udalak aurretik baldin badu, zinpeko aitorpena aurkeztu beharko dute esanez udalak duen dokumentazio horrek indarrean jarraitzen duela.

- Eskatzailearen NANa.

OHARRA: Elkarteei dagokionez, berez elkartearen ordezkari legala lehendakaria da eta berak egin beharko lituzke eskaerak. Berak eskaerak egindakoan, ez du F0136 inprimakia aurkeztu behar. Aurkeztu behar du Elkarteen Erregistro agiria non azaltzen den bera dela lehendakaria.

______

Dirulaguntzaren justifikazioa beste eskaera baten bitartez egin behar da:

Dirulaguntza ordaintzeko eskaera (F0098)

Non eskatzen da?

    Postaz:
   • Bergarako Udala. B@Z (Bergararren Arreta Zerbitzua)
    San Martin Agirre plaza 1 20570 BERGARA
    010 (943 779 100 Bergaratik kanpo)
    943 779 163

    Kostua

    Udalak bere gain hartzen du kudeaketaren kostua.

    Erabakitzeko epea

    • Aurreikusitako epea: Bi hilabete.
    • Legezko epea: Bi hilabete.
    • Administrazio isiltasunaren eragina: Ezespena.

    Legeak eta arauak

    Eskaera egin ondoren jarraitu beharreko prozedura

    • Eskaera jaso, dokumentazioa egiaztatu, sarrera erregistratu eta eskatzaileari jaso-agiria eman.
    • Eskaera eta dokumentazioa izapidetzearen ardura duen departamentura bideratu.
    • Teknikariaren txostena, Gizarte zerbitzuak.
    • Batzorde informatzailearen irizpena, Ongizate.
    • Batzorde informatzailearen irizpena, Ogasuna.
    • Ebazpena, Alkatetzaren dekretua.
    • Jakinarazpena, eskatzaileari.

     Organo erabakitzailea

     Alkatea

     Izapidetze honen ardura duen departamentua

     Bergarako Udala - Gizarte Zerbitzuak eta Sustapen Ekonomikoa

     Oharrak

     Urtero argitaratutako deialdia da eta eskaerak aurkezteko epea deialdi bakoitzean zehazten da.

     Datu pertsonalen babesa

     Egindako eskaeretako datu pertsonalak Bergarako Udalak tratatuko ditu, eskaria izapidetu ahal izateko helburuarekin.

     Datu horiek udal-kudeaketarako bakarrik erabiliko dira, baina beste administrazio publiko bati edo besteren bati laga edo jakinarazi ahal izango zaizkie 3/2018 Lege Organikoan aurreikusitako kasuetan –abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoa–

     Indarrean dagoen araudiak babestutako eskubideak erabili ahal izango dira, helbide honetara zuzenduta:

     Bergarako Udala

     San Martin Agirre plaza, 1

     20570 Bergara