Ingurumen arloan jarduerak egiten dituzten herriko taldeentzat dirulaguntzak

Zer da? Zertarako da?

Bergarako udalerriaren eremuan ingurumen-izaerako jarduerak egiteko dirulaguntzak ematea, Tokiko Agenda 21aren testuinguruan.

Herritarrek parte hartzea eta herritarrek bultzatutako interes sozialeko jarduerak sustatzea da helburu nagusia.

Betiere Tokiko AG-21aren Ekintza Planaren honako lerro estrategikoen (LE) garapenean lagundu beharko dute diruz lagundutako jarduerek:

 • LE: Biodibertsitatea, ondare naturala eta paisaia babestu eta hobetu. Udalerrian biodibertsitatea eta ondare naturala hobeto ezagutzeko, ezagutzera emateko eta kontserbatzeko jarduerak.
 • LE: Baliabide naturalen erabilpena eta hiri-hondakinen kudeaketa hobetzea. Hiri-hondakinen sortze-prebentzioaren arloko jarduerak.

Udalak dirulaguntza hauek urtero argitaratzen ditu. Ikus: Dirulaguntzak.

Nork eska dezake?

Bergaran egoitza eta jardun-eremua dauzkaten irabazi asmorik gabeko erakunde eta elkarteek, horien helburuen eta jardueren artean badaude ingurumenaren kontserbazioa, hobekuntza eta zabaltze zein sentsibilizazioa.

Eskaerak aurkezteko epea 2021/04/08an bukatuko da.

Aurkeztu behar diren agiriak

 • Eskaera-orria, behar bezala sinatuta.
 • Ogasunekiko betebeharretan eta Gizarte Segurantzakoetan egunean egotearen ziurtagiriak edo zinpeko aitorpena.
 • Zinpeko aitorpena, eskatzaileak sinatuta, non adieraziko den ea eskatutako diru-laguntzaren xedeko jarduerak adin txikikoekin harremanik dakarren edo ez, eta baiezkoa balitz, adieraziko da lan horien ardura duten langileek, baita boluntarioek ere, horretarako beharrezkoa den aldeko ziurtagiria dutela (urtarrilaren 15eko 1/1996 Lege Organikoak -adin txikikoaren babes juridikoari buruzkoak- 13.5 artikuluan agintzen duena).
 • IFK (CIF) aurreko urteetan aurkeztu ez badute.
 • Lehendabiziko aldiz diru-laguntza eskatzen duten entitate edo elkarteek, Eusko Jaurlaritzako elkarte eta entitateen erregistroko kopia zigilatua, elkartearen edo entitatearen sortze aktaren kopia, estatutuak eta egungo zuzendaritza-batzordearen osaketa.
 • Diruz laguntzea nahi den programa edo ekintzaren memoria zehatza (epeak, metodologia, helburuak, baliabideak, arduradunak, aurreikusitako parte hartzea).
 • Diruz laguntzea nahi den programa edo ekintzaren esparruan eskatzaileak duen ezagutza eta esperientziari buruzko txostena.
 • Diruz laguntzea nahi den programa edo ekintzaren aurrekontu xehatua.
 • Proiektuaren ezaugarriengatik beharrezkoa dela ikusten badu, jarduera garatzeko eskatzaileak beste erakundeetan eskuratu beharko duen baimen idatziaren kopia ere eskatu ahal izango dio Bergarako Udalak.

OHARRA. Elkarteei dagokionez, berez elkartearen ordezkari legala lehendakaria da eta berak egin beharko lituzke eskaerak. Berak eskaerak egindakoan, ez du F0136 inprimakia aurkeztu behar. Aurkeztu behar du Elkarteen Erregistro agiria non azaltzen den bera dela lehendakaria.

________

Dirulaguntzaren justifikazioa beste eskaera baten bitartez egin behar da:

Dirulaguntza ordaintzeko eskaera (F0098)

Non eskatzen da?

    Postaz:
   • Bergarako Udala. B@Z (Bergararren Arreta Zerbitzua)
    San Martin Agirre plaza 1 20570 BERGARA
    010 (943 779 100 Bergaratik kanpo)
    943 779 163

     ARGIBIDE GEHIAGO:
    • Laboratorium museoa
     Errotalde jauregia
     Juan Irazabal 20570 BERGARA
     943 779 100 - luz. 1810

    Kostua

    Udalak bere gain hartzen du kudeaketaren kostua.

    Erabakitzeko epea

    • Aurreikusitako epea: Bi hilabete.
    • Legezko epea: Bi hilabete.
    • Administrazio isiltasunaren eragina: Ezespena.

    Legeak eta arauak

    Eskaera egin ondoren jarraitu beharreko prozedura

    • Eskaera jaso, dokumentazioa egiaztatu, sarrera erregistratu eta eskatzaileari jaso-agiria eman.
    • Eskaera eta dokumentazioa izapedetze horren ardura duen departamentura bideratu.
    • Teknikariaren txostena.
    • Batzorde informatzailearen irizpena, Ingurumena.
    • Ebazpena, Alkatetzaren dekretua.
    • Eskatzaileari jakinarazpena.
    • Hala badagokio, onartutako kopuruaren % 60ko aurrerapena

     Organo erabakitzailea

     Alkatea

     Izapidetze honen ardura duen departamentua

     Bergarako Udala - Ingurumena

     Oharrak

     Deialdi bakoitzaren oinarrietan zehaztu da eskaerak aurkezteko epea.

     Datu pertsonalen babesa

     Egindako eskaeretako datu pertsonalak Bergarako Udalak tratatuko ditu, eskaria izapidetu ahal izateko helburuarekin.

     Datu horiek udal-kudeaketarako bakarrik erabiliko dira, baina beste administrazio publiko bati edo besteren bati laga edo jakinarazi ahal izango zaizkie 3/2018 Lege Organikoan aurreikusitako kasuetan –abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoa–

     Indarrean dagoen araudiak babestutako eskubideak erabili ahal izango dira, helbide honetara zuzenduta:

     Bergarako Udala

     San Martin Agirre plaza, 1

     20570 Bergara