Gazteek etxebizitzak alokatzeko dirulaguntzak

Zer da? Zertarako da?

Bergarako udalerrian ohiko egoitza izateko alokairu-erregimenean etxebizitza bat duten 18 eta 30 urte bitarteko gazteei etxebizitzaren alokairuaren zati bat ordaintzea helburutzat izango duen dirulaguntza da.

Udalak dirulaguntza hauek urtero argitaratzen ditu. Ikus: Dirulaguntzak.

Nork eska dezake?

Interesdun den edozeinek edota horren legezko ordezkariak, behar den baimenarekin.

Ondorengo baldintza zehatzak beteko dituzten pertsonak:

- 18 eta 30 urte bitarteko adina izatea.

- Etxebizitza baten jabari osoaren edo erabiltzeko eta gozatzeko eskubidearen titularra ez izatea, baldin eta ez badu egiaztatzen banantze- edo dibortzio-arrazoiengatik eskuragarri ez duela edo bere borondatearekin zerikusirik ez duen beste arrazoiren batengatik ezin duela bertan bizi.

- Diru-laguntzen onuradun diren bizikidetza-unitateko pertsona guztiak diru-laguntza jasoko duen etxebizitzan erroldatu beharko dira, alokairu kontratua sinatu ostean, eta datu hau diru-laguntza jaso baino lehen egiaztatu beharko dute. Halaber, kontratua hasi baino lehenagoko datarekin, kontratuaren titular ez diren pertsonak baleude etxebizitzan erroldatuta, kontratuaren titularrek erroldan baja-eskaera egin beharko dute pertsona horientzat, diruz lagun daitekeen epearen barruan.

- Gutxienez eskatzailearen bizikidetza-unitateko pertsona bat Bergarako herrian erroldatua egon izana gutxienez 10 urtetan, nahiz eta era ez jarraituan izan, edota azken 2 urteetan etenik gabe, eskaera aurkezteko unean.

- Diru-sarrerak tarte hauen barruan egon beharko dira: 7.455,14 –28.000 euro gordin bizikidetza-unitatea pertsona bakarrak osatzen badu; edo 7.455,1– 39.000 euro gordin bizikidetza-unitatea pertsona bik edo gehiagok osatzen badute. Kontuan hartuko diren diru-sarrerak 12 hilabete jarraituko diru-sarrerak izango dira, betiere eskaera egin aurreko azken 12 hilabetekoak edo/eta eskaera egin ondorengo 12 hilabeterakoak agiri bidez behar bezala ziurtatuta badaude.

- Diru-sarreren osaketari dagokionez, amaitutako azken zerga ekitaldiko kapital errentetatik eratorritako errendimendu gordinen zenbatekoa ezin izango da urtean 601,10 eurotik gorakoa izan.

- Bizikidetza-unitateko kide guztiek Bergarako Udaleko zerga, tasa eta zehapenen ordainketak egunera izan behar dituzte.

- Onuradunaren eta alokatzailearen artean ezin izango da inolako familia-loturarik izan odolkidetasun edo ahaidetasuneko bigarren mailaraino.

- Etxebizitza-alokairuaren prezioa, gehienez, hileko honako hau izango da, kokalekuaren arabera, eranskinak barne:

 • Herrian orokorrean, 600 € / hileko
 • Hirigune historikoa eta Martoko-Zubiaurre, Ozaeta, Labegaraieta eta Ola-ko hiri-lur guneak (Eranskinetako 1 eta 2 planoetako eremuan sartzen diren etxebizitzak – Eremu gorriaren barruan daudenak), 550 € / hileko
 • Osintxu (Hiri-lur gunea), 450 € / hileko

- Edozein kasutan, onuraduntzat jotzeko, Diru-laguntzen 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluan eta 887/2006 Errege Dekretuaren 18. artikulutik 29.era bitartekoetan ezarritako baldintzak bete izana egiaztatu beharko da, hala balego.

- Bergarako Udalarekin inongo motatako zorrik ez izatea eta betebehar fiskaletan, zergatan eta zergaz aparte tasetan eta prezio publikoen ordainetan egunean egotearen ziurtagiria (Bergarako Udalak egingo ditu konprobaketa lanak)

- Eskaera egin aurretik titularrari edo bizikidetza-unitateko edozein kideri legokiokeen eskubide edo prestazio ekonomiko oro baliatzea.

Ikus:

Planoa 1 (herrigunea)

Planoa 2 (hegoaldea)

Planoa 3 (Osintxu)

Aurkeztu behar diren agiriak

a) Laguntza eskatzen duen pertsona bakoitzaren Nortasun Agiriaren edo egoitza-txartelaren fotokopia edo Pasaportea.

Adin txikikorik balego, Familia Liburuaren fotokopia ere aurkeztu beharko da.

b) Diruz laguntzea nahi den etxebizitzarena den eta indarrean dagoen alokairu-kontratuaren edo aurre-kontratuaren kopia.

c) Kontu korrontearen titularitatea egiaztatzen duen agiria.

d) Estatu mailan etxebizitzaren jabe edo usufruktuarioa ez izatearen ziurtagiria, laguntza eskatzen duten 18 urtetik gorako kide guztiena, jabetza erregistroak igorria, laguntza eskaera egin baino gehienez 30 egun lehenagokoa.

Etxebizitza baten titularkide izanez gero, honako agiriak ere aurkeztu beharko dituzte:

- Herentzia kasuan, herentziaren onarpen eta partizioaren eskritura.

- Dohaintza kasuan, dohaintza-eskritura.

- Bi kasuetan, partaidetza saldu izan balitz, eskualdaketaren eskritura.

- Banantze edo dibortzio sententzia

e) Bizikidetza-unitateko kide guztien eskaera egin aurreko azken 12 hilabetetako diru-sarreren egiaztagiriak edo eskaera egin ondorengo 12 hilabeterako aurreikusten diren diru-sarreren idatzizko froga agiriak: lan kontratuak, pentsioak, nominak edo beste diru-sarreren agiriak (dagokion erakundeak igorrita).

f) Eskatzailearen eta familia edo elkarbizitza unitatea osatzen duten kide guztien azken Errenta Aitorpenaren fotokopia, edo eskaerarekin batera Bergarako Udalari dagokion erakundean agiri hauek lortzeko baimena ematen dion idatzia.

g) Errenta aitorpenik egin ez badu(te), Gipuzkoako Foru Ogasunak (Toki-Eder plaza, 5 - Bergara) emandako ziurtagiria, non azalduko duen ez dutela errenta aitorpenik egin

h) Lan-bizitzari buruzko ziurtagiria, Gizarte Segurantzako Diruzaintza Nagusiak emana.

i) Betebehar fiskaletan egunean daudela egiaztatzen duten Gipuzkoako Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Departamentuaren ziurtagiriak, ez badute eskaera inprimakian baimena eman udalak egiaztatzeko.

j) Gizarte Segurantzako betebeharretan egunean daudela egiaztatzen duten Gizarte Segurantzaren ziurtagiriak, ez badute eskaera inprimakian baimena eman udalak egiaztatzeko.

Erroldako datuak Udalak jasoko ditu zuzenean.

  Non eskatzen da?

     Postaz:
    • Bergarako Udala. B@Z (Bergararren Arreta Zerbitzua)
     San Martin Agirre plaza 1 20570 BERGARA
     010 (943 779 100 Bergaratik kanpo)
     943 779 163

     Kostua

     Udalak bere gain hartzen du kudeaketaren kostua.

     Erabakitzeko epea

     • Aurreikusitako epea: Bi hilabete.
     • Legezko epea: Sei hilabete.
     • Administrazio isiltasunaren eragina: Ezespena.

     Legeak eta arauak

     Eskaera egin ondoren jarraitu beharreko prozedura

     • Eskaera jaso, dokumentazioa egiaztatu, sarrera erregistratu eta eskatzaileari jaso-agiria eman.
     • Eskaera eta dokumentazioa izapidetzearen ardura duen departamentura bideratu.
     • Gizarte zerbitzuek hala baloratzen dutenean, dagokion teknikariarekin hitzordua jarriko da.
     • Teknikariaren txostena, Gizarte zerbitzuak.
     • Teknikariaren txostena, Kontuhartzailetza.
     • Teknikariaren txostena, Hirigintza.
     • Ebazpena, Alkatetzaren dekretua.
     • Jakinarazpena, eskatzaileari.
     • Ordainketa/Itzulketa gauzatu.

      Organo erabakitzailea

      Alkatea

      Izapidetze honen ardura duen departamentua

      Bergarako Udala - Gizarte Zerbitzuak eta Sustapen Ekonomikoa

      Oharrak

      Deialdia urtero egiten da eta eskaera egiteko epea aurrekontua agortu arte edo 2021/12/31a arte da.

      Datu pertsonalen babesa

      Egindako eskaeretako datu pertsonalak Bergarako Udalak tratatuko ditu, eskaria izapidetu ahal izateko helburuarekin.

      Datu horiek udal-kudeaketarako bakarrik erabiliko dira, baina beste administrazio publiko bati edo besteren bati laga edo jakinarazi ahal izango zaizkie 3/2018 Lege Organikoan aurreikusitako kasuetan –abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoa–

      Indarrean dagoen araudiak babestutako eskubideak erabili ahal izango dira, helbide honetara zuzenduta:

      Bergarako Udala

      San Martin Agirre plaza, 1

      20570 Bergara