Gazteek etxebizitzak alokatzeko dirulaguntzak

Zer da? Zertarako da?

Bergarako udalerrian ohiko egoitza izateko alokairu-erregimenean etxebizitza bat duten 18 eta 30 urte bitarteko gazteei etxebizitzaren alokairuaren zati bat ordaintzea helburutzat duen dirulaguntza da.

Udalak dirulaguntza hauek urtero argitaratzen ditu. Ikus: Dirulaguntzak.

Nork eska dezake?

Laguntza hauek jaso ahal izango dituzte ondorengo baldintzak betetzen dituzten pertsonek:

 • 18 eta 30 urte (biak barne) bitarteko adina izatea eta Bergarako udalerrian ohiko egoitza izateko alokairu erregimenean etxebizitza bat alokatzea.
 • Etxebizitza-alokairuaren prezioa, gehienez, hileko honako hau izango da, kokalekuaren arabera, eranskinak barne:
  • Herrian orokorrean,(Azpian aipatutako guneetan izan ezik) 600 € / hileko
  • Hirigune historikoa eta Martoko-Zubiaurre, Ozaeta, Labegaraieta eta Ola-ko hiri-lur guneak (Eranskinetako 1 eta 2 planoetako eremuan sartzen diren etxebizitzak – Eremu gorriaren barruan daudenak), 550 € / hileko
  • Osintxu (Hiri-lur gunea), 450 € / hileko
 • 38/2003 legeak (Dirulaguntzen Lege Orokorrak) 13. artikuluan aurreikusten dituen debekuetako batean ere ez egotea.
 • Betebehar fiskaletan egunean egotea.

Etxebizitza partekatzen duten gazte guztiak izan daitezke onuradun, baldin eta alokairu kontratua denek sinatzen badute eta gainontzeko baldintza guztiak betetzen badituzte. Kasu honetan, eskatzaile bakoitza bizikidetza-unitate independentea dela ulertuko da eta kontratua sinatu duten guztien artean hainbanatuta konputatuko da errenta.

Dirulaguntza hauei dagokienez, bizikidetza-unitatetzat hartuko da adinez nagusiko pertsona bakar bat edo bikote bat –kide biak adinez nagusikoak– eta kargura izan ditzaketen adin txikikoak eta baita etxebizitza horretan bizi den beste edonor ere.

Ikus:

Planoa 1 (herrigunea)

Planoa 2 (hegoaldea)

Planoa 3 (Osintxu)

Aurkeztu behar diren agiriak

Dirulaguntza eskatzeko honako agiriak aurkeztu beharko dira:

a) Eskaera, derrigorrez udalak prestatutako -eredu ofiziala erabilita. F0112 inprimakia.

b) interesatuaren izenean eskaera ordezkari batek aurkezten badu, ordezkaritza agiria F0136 bertan zehaztutako dokumentuekin.

c) Laguntza eskatzen duen pertsona bakoitzaren Nortasun Agiriaren edo egoitza-txartelaren fotokopia edo Pasaportea.
Adin txikikorik balego, Familia Liburuaren fotokopia ere aurkeztu beharko da.

d) Diruz laguntzea nahi den etxebizitzarena den eta indarrean dagoen alokairu-kontratuaren edo aurre-kontratuaren kopia.

e) Kontu korrontearen titularitatea egiaztatzen duen agiria.

f) Estatu mailan etxebizitzaren jabe edo usufruktuarioa ez izatearen ziurtagiria, laguntza eskatzen duten 18 urtetik gorako kide guztiena, jabetza erregistroak igorria, laguntza eskaera egin baino gehienez 30 egun lehenagokoa.
Etxebizitza baten titularkide izanez gero, honako agiriak ere aurkeztu beharko dituzte:

 • Herentzia kasuan, herentziaren onarpen eta partizioaren eskritura.
 • Dohaintza kasuan, dohaintza-eskritura.
 • Bi kasuetan, partaidetza saldu izan balitz, eskualdaketaren eskritura.
 • Banantze edo dibortzio sententzia

g) Bizikidetza-unitateko kide guztien eskaera egin aurreko azken 12 hilabetetako diru-sarreren egiaztagiriak edo eskaera egin ondorengo 12 hilabeterako aurreikusten diren diru-sarreren idatzizko froga agiriak: lan kontratuak, pentsioak, nominak edo beste diru-sarreren agiriak (dagokion erakundeak igorrita).

Udalak ofizioz egiaztatuko du erroldatze baldintzak betetzen direla eta baita eskatzaileak Bergarako udalarekin ordainketetan egunean egotearen betebeharra ere betetzen dutela.

Baldintzak edo betebeharrak betetzen direla egiaztatzeko, Bergarako Udalak honako kontsulta hauek egingo dizkie beste administrazio batzuei 18 urtetik gorako titularkide edo bizikidetza-unitateko kide guztiei buruz:

- Foru Ogasunak:

- Errenta-maila (PFEZ)

- Ondare-maila

- Kontuen maila

- Ondasun higiezinak

- Zerga-betebeharrak egunean izatea.

-Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorra (GSDO):

- Lan-bizitza

- GSDOrekiko obligazioen ordainketan egunean egotea

Interesdunak era arrazoituan bere datuak kontsultatzearen aurka egiten badu, dirulaguntza izapidetu ahal izateko behar den dokumentazio guztia aurkeztu beharko du. Hala badagokio, honako dokumentu hauek aurkeztu beharko dira:

- Azken errenta-aitorpenaren kopia

Errenta-aitorpena egin ez badu, dagokion Foru Ogasunak emandako ziurtagiria, egin ez duela eta horretara behartuta ez dagoela jasotzen duena.

- Lan-bizitzari buruzko ziurtagiria, Gizarte Segurantzako Diruzaintza Nagusiak emana

- Dagokion Foru Ogasunaren ziurtagiria, zerga-betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duena.

- Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duten Gizarte Segurantzaren ziurtagiriak.

  Non eskatzen da?

       Beste batzuk:

       Bergarako Udala EIS (Erregistroen interkonexio sistema) zerbitzura atxikituta dago. Zerbitzu horren bidez, udal honetan aurkeztu behar diren agiriak beste administrazio batzuetan erregistratu daitezke, modu seguruan eta legezko adostasunarekin. Beraz, erregistratu daitezke ere:

       • Edozein administrazio publikoko (udalak,aldundiak, autonomia-erkidegoak, estatuko administrazioa edo mendeko erakundeak) erregistro-arloko laguntza-bulegotan, beti ere EIS sisteman badago.
       • Postetxean, EBBE (ORVE) zerbitzuan.

       ARGIBIDE GEHIAGO:

       Gizarte zerbitzuak
       943 779 100 - luz. 1210

       Kostua

       Udalak bere gain hartzen du kudeaketaren kostua.

       Erabakitzeko epea

       • Aurreikusitako epea: Bi hilabete.
       • Legezko epea: Hiru hilabete.
       • Administrazio isiltasunaren eragina: Ezespena.

       Legeak eta arauak

       Eskaera egin ondoren jarraitu beharreko prozedura

       • Eskaera jaso, dokumentazioa egiaztatu, sarrera erregistratu eta eskatzaileari jaso-agiria eman.
       • Eskaera eta dokumentazioa izapidetzearen ardura duen departamentura bideratu.
       • Gizarte zerbitzuek hala baloratzen dutenean, dagokion teknikariarekin hitzordua jarriko da.
       • Teknikariaren txostena, Gizarte zerbitzuak.
       • Teknikariaren txostena, Kontuhartzailetza.
       • Teknikariaren txostena, Hirigintza.
       • Ebazpena, Alkatetzaren dekretua.
       • Jakinarazpena, eskatzaileari.
       • Ordainketa/Itzulketa gauzatu.

        Organo erabakitzailea

        Alkatea

        Izapidetze honen ardura duen departamentua

        Bergarako Udala - Gizarte Zerbitzuak eta Sustapen Ekonomikoa

        Oharrak

        Deialdia urtero egiten da eta eskaera egiteko epea aurrekontua agortu arte edo 2023/12/31 arte da.

        Datu pertsonalen babesa

        Egindako eskaeretako datu pertsonalak Bergarako Udalaren ardurapean tratatuko dira, eskaera izapidetu ahal izateko. Indarrean dagoen araudiak aitortutako eskubideak erabili ahal izango dira helbide honetara zuzenduta:

        Bergarako Udala

        San Martin Agirre plaza 1,

        20570 Bergara

        Informazio osagarria eskuragarri dago Datuen Tratamendu Jardueren Erregistroan (www.bergara.eus/RAT).