Lurzoru-okupazioa egiteko baimena, jarduera ekonomiko puntuala garatzeko

Zer da? Zertarako da?

Irabazi asmoa duten pertsona fisikoek edo juridikoek lurzoru publikoan jarduera ekonomiko puntualak egiteko lurzoru publikoa okupatzeko baimena da. Baimen hau lortu ezean, kaleko salmenta debekatuta dago udalerri osoan.

Baimen hauek egun puntualetarako dira, eta aurreikusitako okupazioarekiko 15 eguneko aurrerapenarekin eskatu beharko dira, betiere honako kasu hauetan izan ezik:

- Feria-atrakzioak:

2022. eta 2023. urteetarako eskaerak aurkezteko epea 2021-11-29eko 14:30ean bukatuko da. Ikus hemen baldintza-plegua.

- Ogitartekoak, patata eta antzekoak ibilgailu batetik saltzeko:

2022. eta 2023. urteetarako eskaerak aurkezteko epea 2021-11-29eko 14:30ean bukatuko da. Ikus hemen baldintza-plegua.

- Txurreria:

2021., 2022. eta 2023. urteetarako eskaerak aurkezteko epea itxita dago. Ikus hemen adjudikaziorako erabakia.

______

Feria edo ospakizun herrikoien edo eskulagintza-azoken barnean noizean behin ezartzen diren merkatuetan saltzeko eta feria-atrakzioak jartzeko baimenek beraien prozedura propioa dutenez, horietan ere ez da aplikatuko hemen jasotako prozedura.

Zehazki, ez da aplikatuko baimen hauetarako**:

- Erramu Zapatuko feria. Ikus hemen informazio gehiago.

- San Martin feria. Ikus hemen informazio gehiago.

- Pentekoste jaiak. Ikus hemen informazio gehiago.

** Hemen jasotako informazioak izaera orientagarri hutsa du, deialdi bakoitzean aldatu ahal izango delako.

Nork eska dezake?

Interesa duen edozein pertsona fisikok edo juridikok, betiere baimena eskatzen duen jarduerarako betebeharrak betetzen baditu, edo haren legezko ordezkariak.

Aurkeztu behar diren agiriak

______

Eskaera egiteko, udalak horretarako eskura jarritako inprimakia erabili behar da, betiere datu hauek jasota:

 • Eskatzaileari buruzko datu pertsonalak
 • Garatu nahi den jardueraren deskribapen xehatua, eta/edo saldu nahi diren produktuena
 • Eskatzen den kokapena eta azalera
 • Instalatu nahi diren elementuen deskribapen xehatua (neurriak eta okupazioaren metro koadroak)

Aukeratu inprimakia, egingo den jardueraren arabera:

 • F0140A. Inprimaki orokorra
 • F0140B. Ogitartekoak eta antzekoak ibilgailu batetik saltzeko
 • F0140C. Feria-atrakzioak
 • F0140D. Txurreriak

Eskaerarekin batera honako dokumentazio hau aurkeztu behar da:

 • Eskatzailearen identifikazio-agiria (IFZ, NAN, AIZ –Atzerritaren Identifikazio Zenbakia–, pasaportea...).
 • Interesduna ez den beste pertsona batek aurkezten badu eskaria, ordezkaritza-agiria (F0136) aurkeztuko da, eta horrekin batera interesdunaren eta eskatzailearen NANa, pasaportea edo bizileku-baimena.
 • Gizarte Segurantzan, dagokion erregimenean, alta emanda dagoela ziurtatzen duen agiria (eskaera egiteko momentuan aurkeztu beharko da edo, bestela, lizentzia jasotzen den unean).
 • Jarduera ekonomikoetan alta emanda dagoela ziurtatzen duten agiriak.
 • Elikagaiak saltzeko, janari-erabiltzailearen agiria.
 • Erantzukizun zibileko asegurua kontratatua izanaren agiria (azken ordainagiria).
 • Salgaiaren arabera legez eskatu daitezkeen agiriak.
 • Jarduera horretan beste pertsona batzuk lanean edukiz gero, horiek Gizarte Segurantzan alta emanda daudela ziurtatzeko agiriak ekarri beharko dituzte, eta lan-harremana ziurtatu beharko dute.
 • Atzerritarrei dagokienez, dagozkien egoitza- eta lan-baimenak lortu izana egiaztatzen duten agiriak.

Non eskatzen da?

    ARGIBIDE GEHIAGO:
   • Idazkaritza
    Udaletxea
    San Martin Agirre plaza 1, beheko solairua 20570 BERGARA
    010 / 943 779 100 - luz. 1120
    943 779 163

   Kostua

   Indarrean dagoen ordenantza fiskalaren arabera: Udal jabari publikoaren erabilera pribatibo edo aprobetxamendu bereziagatik ordaindu beharreko tasak arautzen dituen ordenantza, H epigrafea.

   Erabakitzeko epea

   • Aurreikusitako epea: Hilabete bat.
   • Legezko epea: Hiru hilabete.
   • Administrazio isiltasunaren eragina: Ezespena.

   Legeak eta arauak

   Eskaera egin ondoren jarraitu beharreko prozedura

   • Eskaera jaso, dokumentazioa aztertu, erregistroan sarrera eman eta eskatzaileari jaso-agiria eman.
   • Udaltzaingoari txostena egitea eskatu.
   • Batzorde informatzailea.
   • Alkatearen ebazpena.
   • Ebazpena interesdunari jakinarazi.

    Organo erabakitzailea

    Alkatea

    Izapidetze honen ardura duen departamentua

    Bergarako Udala - Idazkaritza

    Oharrak

    Irabazi asmorik ez duten entitate edo taldeei kaleko salmenta egiteko emandako baimenak dagokion prozedurari jarraituko die. Ikus hemen informazio gehiago.

    Gaur egun, astean behin, larunbatero, San Martin plazan egiten den merkatu txikiak ere ez dio prozedura honi jarraituko. Ikus hemen informazio gehiago.

    Erabakitzeko epea baldintza plegu bakoitzean jasotakoa izango da.

    Datu pertsonalen babesa

    Egindako eskaeretako datu pertsonalak Bergarako Udalak tratatuko ditu, eskaria izapidetu ahal izateko helburuarekin.

    Datu horiek udal-kudeaketarako bakarrik erabiliko dira, baina beste administrazio publiko bati edo besteren bati laga edo jakinarazi ahal izango zaizkie 3/2018 Lege Organikoan aurreikusitako kasuetan –abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoa–

    Indarrean dagoen araudiak babestutako eskubideak erabili ahal izango dira, helbide honetara zuzenduta:

    Bergarako Udala

    San Martin Agirre plaza, 1

    20570 Bergara