Merkatal establezimendu berriak irekitzeko edo negozio bat eskualdatzeko diru laguntzak

ZER DA? ZERTARAKO DA?

Merkatal edo zerbitzu establezimendu bat irekitzeko edo negozio bat eskualdatzeko lokalak alokatzeko edo erosteko diru laguntzak.

Eskaera epea: deialdia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu
ondorengo egunetik urte horretako azaroaren 15era arte. (2023ko apirilean publikatzea aurreikusten da)

NORK ESKA DEZAKE?

 1. Pertsona fisikoek (adinez nagusia bada eta jarduteko gaitasun osoa baldin badu).
 2. Pertsona juridiko pribatuek ( eskaera aurkezteko eguna baino lehen dagokion erregistroan inskribatuta badago eta egoitza soziala Eskoriatzan baldin badu).

AURKEZTU BEHAR DIREN AGIRIAK

Orrian bertan aitortu beharko ditu honako hauek (onartu ezean, horiei buruzko dokumentazio espezifikoa aurkeztu beharko du):

 • Ez duela hasita edo tramitean administrazioari dirua itzultzeko inolako prozedurarik.
 • Ez duela jarduera bererako beste dirulaguntzarik eskatu.
 • Ez duela sexu-diskriminazioagatik administrazio-zigorrik, ez zigor penalik.
 • Bere xede edo helburuak ez direla emakumeen eta gizonen aukera-berdintasuneko printzipioaren kontrakoak.
 • Ez duela 38/2003 Legearen 13.2 eta 13.3 ataletan jasotako debekurik.
 1. Enpresa pertsona juridikoa baldin bada: eratze edo aldaketa eskritura (merkataritza erregistroko inskripzioaren araberakoa) eta identifikazio fiskaleko zenbakiaren kopia. Horiekin batera, enpresaren izenean eskaera egiten duen pertsona fisikoaren aldeko notario-ahalordearen kopia.
 2. Eskoriatzako Udalak zuzenean eskatuko dizkie beste administrazio batzuei eskatzaileak zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak bete dituela egiaztatzeko behar diren datuak. Eskatzailea aurka agertzen bada, zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoakegunean dituela egiaztatzen duten agiriak aurkeztu beharko ditu.
 3. Proiektua azaltzeko txostena.
 4. Proiektua berria bada, Ideiaren bideragarritasun plana, Debagoieneko Garapen Ekonomikorako Agentziak balioztatutako bideragarritasun plana.
 5. Jarduera egin nahi den lokalaren alokairu kontratuaren edo salerosketa kontratuaren kopia. Kontratu horien ordez lokalaren jabearen zinpeko aitorpena aurkeztu ahal izango da. Bertan, eskatzaileak diru laguntza lortuz gero lokala alokatzeko edo saltzeko konpromisoa jaso beharko da, eta adierazi beharko da lokala non dagoen, alokairuaren prezioa (edo, hala badagokio, salerosketarena) eta kontratuaren indarraldia.

NON ESKATZEN DA?

  Bertaratuta:
 • H@ZI
  Udaletxea
  Fernando Eskoriatza plaza 1 20540 ESKORIATZA
  08:00-14:30
  943 714 407

    Ohiko postaz:
   • Eskoriatzako Udala.
    Fernando Eskoriatza plaza 1 20540

       KOSTUA

       Udalak bere gain hartzen du kudeaketaren kostua.

       Udalak bere gain hartzen du kudeaketaren kostua.

       ERABAKITZEKO EPEA

       • Aurreikusitako epea: hiru hilabete.
       • Legezko epea: sei hilabete.
       • Administrazio isiltasunaren eragina: ezespena.

       LEGEAK ETA ARAUAK

       ESKAERA EGIN ONDOREN JARRAITU BEHARREKO PROZEDURA

       • Eskaera jaso, dokumentazioa egiaztatu, eskaneatu, sarrera erregistratu eta eskatzaileari erregistroaren egiaztagiria eman.
       • Eskaera eta dokumentazioa tramitatzearen ardura duen arlora bideratu.
       • Agiriren bat falta bada, 10 eguneko epea emango da zuzentzeko, eta adieraziko zaio hala egin ezean eskabidean atzera egin duela ulertuko dela.
       • Teknikariaren txostena, Garapen.
       • Batzorde informatzailearen proposamena, Garapen Ekonomiko Jasangarria.
       • Jakinarazpena, eskatzaileari.
       • Teknikariaren txostena ordainketa proposamenarekin.
       • Ebazpena, Alkatearen erabakia.
       • Dirulaguntza ordaintzeaz arduratzen den arloari jakinaraztea.

       ORGANO ERABAKITZAILEA

       Alkatea

       TRAMITE HONEN ARDURA DUEN ARLOA

       Garapen ekonomikoa - Garapena

       OHARRAK

       DATU PERTSONALEN BABESA

       DATU BABESA

       Egindako eskaeretako datu pertsonalak Eskoriatzako Udalak tratatuko ditu, eskaria tramitatu ahal izateko helburuarekin.

       Datu horiek udal-kudeaketarako bakarrik erabiliko dira, baina beste administrazio publiko bati edo besteren bati utzi edo jakinarazi ahal izango zaizkie 3/2018 Lege Organikoan aurreikusitako kasuetan –abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoa–.

       Datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezeztatzeko eta horien aurka egiteko eskubidea erabil daiteke Udalaren aurrean ondorengo bideetatik:

       Bertaratuta:

       Eskoriatzako Udala

       Fernando Eskoriatza plaza

       20540 Eskoriatza

       Telematikoki: Eskaera-orri orokorra