Eskoriatzako landa-auzoetako jarduera soziokulturala edota ekonomikoa dinamizatzeko laguntzak

ZER DA? ZERTARAKO DA?

Eskoriatzako landa-auzoetako auzo-elkarteei Eskoriatzako landa-bizitza garatzen edota mantentzen lagunduko duten jarduera sozio-kulturalak edota ekonomikoak antolatzeko dirulaguntza da.

Eskaerak aurkezteko epea: Deialdia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu ondorengo egun baliodunean hasi eta urriaren 31ra arte. (2023ko apirilean publikatzea aurreikusten da)

NORK ESKA DEZAKE?

 • Elizateetako edota landa auzoetako biztanleek osatutako irabazi asmorik gabeko elkarteek, betiere, egoitza eta jarduera esparrua Eskoriatzako landa gunean baldin badute.
 • Bi elkarte edo gehiagok osatutako elkarteek, betiere, elkarte horiek Eskoriatzako Udaleko elizateetako edota landa auzoetako biztanleek bakarrik osatutakoak baldin badira.

AURKEZTU BEHAR DIREN AGIRIAK

 • DIRU LAGUNTZA ESKAERA OROKORRA. Orrian bertan aitortu beharko ditu honako hauek (onartu ezean, horiei buruzko dokumentazio espezifikoa aurkeztu beharko du):
 1. Beste erakunde edo organismo batzuei egindako dirulaguntza eskaerak edo horiek dagoeneko emandakoak jasotzen dituen zinpeko aitorpena.
 2. Elkarteak Gizarte Segurantzaren eta Foru Ogasunaren ordainketak egunean dituela adierazten duen zinpeko aitorpena.
 3. Azaroaren 17ko 38/2003 Legeko 13. artikuluko 2. eta 3. ataletan aipatzen diren dirulaguntzak jasotzeko debekuetatik batean ere ez egotearen zinpeko adierazpena.
 • I. ERANSKINA
 • Elkartea elkarte erroldan irabazi asmorik gabeko elkarte bezala inskribatuta dagoela ziurtatzeko dokumentua eta elkartearen estatutuak. Era berean, elkartearen legezko ordezkariaren notario-ahalordearen kopia edo elkarteen erroldaren ziurtagiria aurkeztuko da, eskabidea sinatu duen pertsonak elkartearen barruan duen kargua jasotzen duena.
 • Egindako gastuen fakturen originalak edo fotokopia konpultsatuak. Salbuespenak (II. eranskina).
 • Eskoriatzako Udalak kasu bakoitzean eska dezakeen beste edozein agiri.

NON ESKATZEN DA?

  Bertaratuta:
 • H@ZI
  Udaletxea
  Fernando Eskoriatza plaza 1 20540 ESKORIATZA
  08:00-14:30
  943 714 407

       KOSTUA

       Udalak bere gain hartzen du kudeaketaren kostua.

       Udalak bere gain hartzen du kudeaketaren kostua.

       ERABAKITZEKO EPEA

       • Aurreikusitako epea: hilabete bat.
       • Legezko epea: hiru hilabete.
       • Administrazio isiltasunaren eragina: ezespena.

       LEGEAK ETA ARAUAK

       ESKAERA EGIN ONDOREN JARRAITU BEHARREKO PROZEDURA

       • Eskaera jaso, dokumentazioa egiaztatu, eskaneatu, sarrera erregistratu eta eskatzaileari erregistroaren egiaztagiria eman.
       • Eskaera eta dokumentazioa Garapen Ekonomikora bideratu
       • Batzorde informatzailearen proposamena, Garapen Ekonomiko Jasangarria.
       • Ebazpena, Alkatearen erabakia.
       • Jakinarazpena, eskatzaileari.

       ORGANO ERABAKITZAILEA

       Alkatea

       TRAMITE HONEN ARDURA DUEN ARLOA

       Garapen ekonomikoa - Garapena

       OHARRAK

       DATU PERTSONALEN BABESA

       DATU BABESA

       Egindako eskaeretako datu pertsonalak Eskoriatzako Udalak tratatuko ditu, eskaria tramitatu ahal izateko helburuarekin.

       Datu horiek udal-kudeaketarako bakarrik erabiliko dira, baina beste administrazio publiko bati edo besteren bati utzi edo jakinarazi ahal izango zaizkie 3/2018 Lege Organikoan aurreikusitako kasuetan –abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoa–.

       Datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezeztatzeko eta horien aurka egiteko eskubidea erabil daiteke Udalaren aurrean ondorengo bideetatik:

       Bertaratuta:

       Eskoriatzako Udala

       Fernando Eskoriatza plaza

       20540 Eskoriatza

       Telematikoki: Eskaera-orri orokorra