Eskoriatzako landa-auzoetako jarduera soziokulturala edota ekonomikoa dinamizatzeko laguntzak

ZER DA? ZERTARAKO DA?

Eskoriatzako landa-auzoetako auzo-elkarteentzako dirulaguntza da, jarduera soziokulturalak edota ekonomikoak antolatzeko, landa-bizitzaren garapena eta/edo mantentzea bultzatzeko eta biztanleen auzo-harremanak sustatzeko.

Eskaerak aurkezteko epea: Deialdia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu ondorengo egun baliodunean hasi eta urriaren 31ra arte. (2023ko apirilean publikatzea aurreikusten da).

NORK ESKA DEZAKE?

 • Elizateetako edota landa auzoetako biztanleek osatutako irabazi asmorik gabeko elkarteek, betiere, egoitza eta jarduera esparrua Eskoriatzako landa gunean baldin badute.

 • Bi elkarte edo gehiagok osatutako elkarteek, betiere, elkarte horiek Eskoriatzako Udaleko elizateetako edota landa auzoetako biztanleek bakarrik osatutakoak baldin badira.

AURKEZTU BEHAR DIREN AGIRIAK

 1. Dirulaguntza eskaera orokorra. Bertan aitortu beharko ditu honako hauek onartu ezean, horiei buruzko dokumentazio espezifikoa aurkeztu beharko du:
  1. Elkarteak Gizarte Segurantzaren eta Foru Ogasunaren ordainketak egunean dituela adieraztea.
  2. Ez duela hasita edo tramitean dirua itzultzeko inolalo prozedurarik Euskadiko Administrazio Orokorrean eta bere organismo autonomoetan, beraiengandik jasotako dirulaguntzen eremuan.
  3. Beste erakunde edo organismo batzuei egindako dirulaguntza eskaerak edo horiek dagoeneko emandakoak.
  4. Sexu diskriminazioagatik edo emakume eta gizonen berdintasunerako legearen ondorioz, administrazio zigorrik edo zigor penalik jaso ez duela.
  5. Bere xede eta helburuak, aukeratzeko edo sartzeko sistema, funtzionamendua, ibilbidea, jarduera, antolamendua edo estatutuak, emakumeen eta gizonen aukera-berdintasunerako printzipioaren kontrakoak ez direla.
  6. Azaroaren 17ko 38/2003 Legeko 13. artikuluko 2. eta 3. ataletan aipatzen diren dirulaguntzak jasotzeko debekuetatik batean ere ez egotea.
 2. Elkartea elkarte-erroldan irabazi asmorik gabeko elkarte bezala inskribatuta dagoela ziurtatzeko dokumentua eta elkartearen estatutuak edo horiek egiaztatzeko baimena. Era berean, elkartearen legezko ordezkariaren notario-ahalordearen kopia edo elkarteen erroldaren ziurtagiria aurkeztuko da, eskabidea sinatu duen pertsonak elkartearen barruan duen kargua jasotzen duena.
 3. I. eranskina:
  1. Dirulaguntzaren helburu den jarduera edo programa deskribatzeko eta baloratzeko memoria.
  2. Jarduera edo programa burutzeko izandako diru-sarrera eta gastuen laburpena.
 4. Egindako gastuen fakturen originalak edo fotokopia konpultsatuak. Salbuespen gisa, legez ezarritako baldintzak (BEZ, autonomoetan alta, JEZ eta abar) betetzen dituzten fakturak egiteko moduan ez dauden pertsonek emandako zerbitzuetan edo egindako lanetan, ordainketa jasotzen duenaren jasotze-agiria onartuko da (II. eranskina) fakturaren ordezko bezala, betiere, gutxienez ondoren esango diren datuak baldin baditu, kobratutako kopurua ez baldin bada 100 € pertsonako baino handiagoa eta fakturatzat hartzeko eskatzen diren baldintzak betetzen ez dituzten gastu-ohar edo dokumentu guztien batuketa ez bada jardueraren gastu guztiaren % 35a baino handiagoa:

a) Ordainketa data, jardueraren egunarekin bat etorri beharko dena.

b) Ordaindutako zenbatekoa.

c) Ordainketa jasotzen duenaren (izena, 2 abizen eta NAN) eta ordainketa agintzen duenaren identifikazioa.

d) Zein kontzeptutan agintzen den ordainketa.

Ez dira tiketak onartuko, fakturak izan beharko dira.

Eskoriatzako Udalak kasu bakoitzean eska dezakeen beste edozein agiri.

NON ESKATZEN DA?

  Bertaratuta:
 • H@ZI
  Udaletxea
  Fernando Eskoriatza plaza 1 20540 ESKORIATZA
  08:00-14:30
  943 714 407

        KOSTUA

        Udalak bere gain hartzen du kudeaketaren kostua.

        ERABAKITZEKO EPEA

        • Aurreikusitako epea: hilabete bat.
        • Legezko epea: hiru hilabete.
        • Administrazio isiltasunaren eragina: ezespena.

        LEGEAK ETA ARAUAK

        ESKAERA EGIN ONDOREN JARRAITU BEHARREKO PROZEDURA

        • Eskaera jaso, dokumentazioa egiaztatu, eskaneatu, sarrera erregistratu eta eskatzaileari erregistroaren egiaztagiria eman.
        • Eskaera eta dokumentazioa Garapen Ekonomikora bideratu
        • Batzorde informatzailearen proposamena, Garapen Ekonomiko Jasangarria.
        • Ebazpena, Alkatearen erabakia.
        • Jakinarazpena, eskatzaileari.

        ORGANO ERABAKITZAILEA

        Alkatea

        TRAMITE HONEN ARDURA DUEN ARLOA

        Garapen ekonomikoa - Garapena

        OHARRAK

        DATU PERTSONALEN BABESA

        DATU BABESA

        Egindako eskaeretako datu pertsonalak Eskoriatzako Udalak tratatuko ditu, eskaria tramitatu ahal izateko helburuarekin.

        Datu horiek udal-kudeaketarako bakarrik erabiliko dira, baina beste administrazio publiko bati edo besteren bati utzi edo jakinarazi ahal izango zaizkie 3/2018 Lege Organikoan aurreikusitako kasuetan –abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoa–.

        Datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezeztatzeko eta horien aurka egiteko eskubidea erabil daiteke Udalaren aurrean ondorengo bideetatik:

        Bertaratuta:

        Eskoriatzako Udala

        Fernando Eskoriatza plaza

        20540 Eskoriatza

        Telematikoki: Eskaera-orri orokorra