Eskoriatzan garatuko diren kultur programa eta jardueretarako dirulaguntzak

ZER DA? ZERTARAKO DA?

Eskoriatzan urtean zehar kultur programak eta ekintzak egiteko dirulaguntzak, kalitatezko kultur jarduerak eskaintzeko eta herritarren eta kultur elkarteen arteko partaidetza eta lankidetza sustatzeko

Dirulaguntzak eskatzeko epea 2023ko martxoan zabalduko da.

NORK ESKA DEZAKE?

Deialdi honen helburu diren dirulaguntzak eskatu ahal izango ditu ondorengo baldintzak betetzen dituen edozein pertsona fisiko edo juridikok:

1.- Erakundeak.

a) Egoitza Eskoriatzan izatea, eta bere jarduera, nagusiki, herri honetan garatzea. Salbuespen gisa, egoitza Eskoriatzatik kanpo dutenak parte hartu ahal izango dute, Kultura eta Kirolak batzordearen iritziz kultur izaera ezagun eta nabarmeneko lanak egin eta dirulaguntzaren helburu den jarduera Eskoriatzan egiten baldin badute.

b) Egiaztatu ahal izatea zerga betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituztela dirulaguntza eskatzen duten egunean.

2.- Pertsona fisikoak:

Adinez nagusiak eta Eskoriatzan erroldatutakoak izan beharko dira.

Salbuespen gisa, Eskoriatzatik kanpo erroldatuta daudenak parte hartu ahal izango dute, Kultura eta Kirolak batzordearen iritziz kultur izaera ezagun eta nabarmeneko lanak egin eta dirulaguntzaren helburu den jarduera Eskoriatzan egiten baldin badute.

Inolaz ere ezingo dute Eskoriatzako Udalaren dirulaguntzarik jaso balore unibertsalen aurkako helburuak, onarpen sistema, funtzionamendua edo jarduera dituzten pertsona edo erakundeek.

AURKEZTU BEHAR DIREN AGIRIAK

Eskatzaileek ondorengo dokumentuak aurkeztu beharko dituzte:

1.- Dirulaguntza eskaera orria. Orrian bertan aitortu beharko ditu honako hauek (onartu ezean, horiei buruzko dokumentazio espezifikoa aurkeztu beharko du):

 • Ez duela hasita edo tramitean administrazioari dirua itzultzeko inolako prozedurarik.
 • Ez duela jarduera bererako beste dirulaguntzarik eskatu.
 • Ez duela sexu-diskriminazioagatik administrazio-zigorrik, ez zigor penalik.
 • Bere xede edo helburuak ez direla emakumeen eta gizonen aukera-berdintasuneko printzipioaren kontrakoak.
 • Ez duela 38/2003 Legearen 13.2 eta 13.3 ataletan jasotako debekurik.
 • Egunean dituela Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak.

Dirulaguntza 3.000 euro baina altuagoa denean Eskoriatzako Udalak zuzenean eskatuko dizkie beste administrazio batzuei eskatzaileak zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak bete dituela egiaztatzeko behar diren datuak. Eskatzailea eskaera-orrian horren aurka agertzen bada, zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoakegunean dituela egiaztatzen duten agiriak aurkeztu beharko ditu.

2.-Elkarteek elkarte erroldan irabazi asmorik gabeko elkarte bezala inskribatuta dagoela ziurtatzeko dokumentua eta elkartearen estatutuak.

Elkartea ez baldin badago erroldan inskribatuta, bere kurrikuluma aurkeztu behako du: helburuak, giza baliabideak eta baliabide materialak, egoitza eta gaur egunera arte egindako jarduerak.

Eskatutako dokumenturen bat lehenagotik aurkeztuta badago Eskoriatzako Udalean, eskatzaileak ez du berriz aurkeztu beharko baldin eta bost urte edo gehiago ez baldin badira igaro aurkeztu zuenetik.

3.-Diruz laguntzea eskatzen den programa edo jarduera azaltzeko txostena. Bertan, beharrezko izango da ondorengo puntu guztiak eta bakoitza jasotzea behar bezala zenbakituta eta hemen ezarritako hurrenkeran:

 • Diruz laguntzea eskatutako programaren edo jardueraren izena.
 • Programa edo jardueraren deskribapena, unean-uneko jarduera zehatza den edo denboran zehar jarraipena izan duen edo izan behar duen zehaztuz. Azken kasu horretan, deialdiaren helburu denak aurreko urteetan egindako jarduerei jarraipena nola ematen dien labur deskribatu beharko da.
 • Jarduera egingo den data zehatzak eta jardueraren iraupena.
 • Jarduera egiteko dituen baliabide tekniko eta materialak eta giza baliabideak.
 • Kalkulatzen den parte hartzea.
 • Jarduera zabaltzeko erabilitako baliabideak.
 • Jardueraren aurrekontu zehatza, gastuak eta diru sarrerak xehetasunez banakatuta. Diru sarreretan zehaztu behar da eskatzen den dirulaguntzaren zenbatekoa (gehienez ere jardueraren kostu errealaren % 80a). Era berean, antolatzailearen ekarpena zehaztu beharko da, gutxienez % 20a izan beharko dena.

Dirulaguntza likidatzeko:

 • Eskabide-orria, behar bezala beteta.
 • Diruz lagundutako jardueraren edo proiektuaren memoria.
 • Dokumentazio grafikoa
 • Diru-sarreren eta gastuen balantzea
 • Idazkariaren ziurtagiria, lehendakariaren oniritziarekin, diruz lagundutako jardueraren ondorioz sortutako dirulaguntzei eta gainerako diru-sarrerei buruzkoa, balantzean duten isla gorabehera (jatorria eta zenbatekoa adierazi beharko dira).
 • Jarduerak sortu dituen gastuen zerrenda sailkatua, honako datu hauekin: hartzekoduna, fakturaren zenbakia, zenbatekoa, jaulkipen-data eta ordainketa-data.
 • Egindako gastuak egiaztatzeko fakturak.

NON ESKATZEN DA?

  Bertaratuta:
 • H@ZI
  Udaletxea
  Fernando Eskoriatza plaza 1 20540 ESKORIATZA
  08:00-14:30
  943 714 407

      ARGIBIDE GEHIAGO:
     • Kultura zerbitzua
      Udaletxea
      Fernando Eskoriatza plaza 3. solairua 20540 ESKORIATZA
      943 714 688
      943 714 042

      KOSTUA

      Udalak bere gain hartzen du kudeaketaren kostua.

      ERABAKITZEKO EPEA

      • Aurreikusitako epea: hilabete bat.
      • Legezko epea: hiru hilabete.
      • Administrazio isiltasunaren eragina: ezespena.

      LEGEAK ETA ARAUAK

      • Kultur edo gizarte elkarteei norgehiagoka erregimenean dirulaguntzak emateko oinarri espezifikoak.

      ESKAERA EGIN ONDOREN JARRAITU BEHARREKO PROZEDURA

      • Eskaera jaso, dokumentazioa egiaztatu, eskaneatu, sarrera erregistratu eta eskatzaileari erregistroaren egiaztagiria eman.
      • Eskaera eta dokumentazioa dagokion Administrazioari edo zerbitzuari bidali.
      • Teknikariaren txostena, Kultura.
      • Batzorde informatzailearen proposamena, Kultura eta Kirola.
      • Ebazpena, Alkatearen erabakia.
      • Jakinarazpena, eskatzaileari.
      • Hala badagokio, onartutako kopuruaren %60ko aurrerapena.
      • Dirulaguntzaren bigarren zatia eskatzeko dokumentazioa aurkeztu.
      • Teknikariaren txostena, Kultura.
      • Batzorde informatzailearen diktamena, Kultura eta Kirola.
      • Ebazpena, Alkatearen erabakia.
      • Jakinarazpena, eskatzaileari.
      • Ordainketa edo itzulketa egitea, hala badagokio

      ORGANO ERABAKITZAILEA

      Alkatea

      TRAMITE HONEN ARDURA DUEN ARLOA

      Kultura - Kultura

      OHARRAK

      DATU PERTSONALEN BABESA

      DATU BABESA

      Egindako eskaeretako datu pertsonalak Eskoriatzako Udalak tratatuko ditu, eskaria tramitatu ahal izateko helburuarekin.

      Datu horiek udal-kudeaketarako bakarrik erabiliko dira, baina beste administrazio publiko bati edo besteren bati utzi edo jakinarazi ahal izango zaizkie 3/2018 Lege Organikoan aurreikusitako kasuetan –abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoa–.

      Datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezeztatzeko eta horien aurka egiteko eskubidea erabil daiteke Udalaren aurrean ondorengo bideetatik:

      Bertaratuta:

      Eskoriatzako Udala

      Fernando Eskoriatza plaza

      20540 Eskoriatza

      Telematikoki: Eskaera-orri orokorra