Administrazio orokorreko hirigintzako teknikari baten kontratazioa (E-06)

Zer eta zertarako:

Azpeitiko Udaleak martxan jarriko duen “Hirigintza Programaren” baitan, aldi baterako izaerarekin, administrazio orokorreko hirigintzako teknikari bat urtebetez kontratatzeko.

Lanpostuaren ezaugarriak:

-Titulazioa: Zuzenbide lizentziatura edo gradua.

Nork eska dezake:

Izangaiek bete beharko dituzten baldintzak:

Nazionalitate espainiarra izatea. Europar Batasuneko estatu kideetako herritarrak, funtzionario gisa, espainiarren baldintza berberetan sartu ahal izango dira enplegu publikoetan.

16 urte beteta edukitzea eskaerak aurkezteko epea amaitzen den egunean eta nahitaez erretiratzeko adina ez izatea.

Eginkizunak betetzeko behar besteko gaitasun funtzionala izatea.

Zuzenbide lizentziatura edo gradua izatea, edo horiek lortzeko eskubideak ordainduta izatea. Atzerriko titulazioei dagokionez, horien homologazioa egiaztatzen duen agiria eduki behar da.

Euskarako 4. hizkuntza eskakizuna edo baliokidea izatea.Dena dela 4 H.E duten izangaiek hauketa-prozesuko gutxieneko puntuazioa lortu ezean, 3.H.E duten izangaiak onartuko dira.

Diziplina espediente bidez edozein Herri Administrazio edo Autonomia Erkidegoko organo konstituzional edo estatutarioen zerbitzutik bereizita ez egotea, ebazpen judizialaren arabera enplegu edo kargu publikorako ezgaikuntza erabatekoa edo berezia ez izatea, ezta funtzionarioen kidegoan edo eskalan sartzeko, edo lan legepekoen kasuan, bereiziak edo ezgaituak izan diren lanpostuko antzerako eginkizunak betetzeko. Beste Estatu bateko nazionala izanez gero, ezgaitua edo egoera baliokidean ez egotea, ezta diziplina zehapenik edo baliokiderik ez izatea, dagokion Estatuan baldintza berberetan enplegu publikora iristea eragotziko duenik, hain zuzen.

Administraazio Publikoen Zerbitzuko Langileen Bateraezintaasunei buruzko 53/1984 Legean ezarritakoaren arabera, ezintasun edo bateraezintasun lege kausaren batean sartuta ez egotea.

Aurkeztu beharreko dokumentazioa:

Izena ematea Lanbide-Enplegu zerbitzuaren webgunearen bidez egingo da, interesatuek lan-eskaintza argitaratu eta hurrengo egunetik 5 laneguneko epea izango dute bertan izena emateko. Aipatutako epean, izena emateaz gain, Azpeitiko Udalean Lanbideko curriculum-ean agertzen diren merituen egiaztagiriak aurkeztu beharko dira. Eskaera orriarekin batera, lan-esperientzia eta prestakuntzari dagozkien dokumentuak aurkeztu beharko dira.

E-06 Eskaera orria

AZPEITIKO UDALAK BITARTEKARITZA-PLATAFORMAREN BIDEZ ESKATUKO DIREN ZERBITZUAK

AGE: Nortasun-datuen kontsulta.

AGE: unibertsitate tituluen kontsulta.

EJ-GV: Euskara tituluen eta profilen kontsulta.

* Azpeitiko udalak automatikoki eskuratuko ditu beste administrazio batzuetan dauden dokumentuak, salbu eta eskatzaileak ekintza hori berariaz baimentzen ez badu

Izangaiak eskabidean Udalak egiaztapen horren aurka egiten badu, eskatutako dokumentazio guztiaren fotokopiak aurkeztu beharko ditu.

Aipatutako dokumentazioa aurkezteaz gain

Izangaiek aurreko atalean eta deialdiaren bigarren oinarrian eskatutako baldintza guztiak betetzen dituztela adierazi beharko dute, betiere eskabideak aurkezteko epea amaitzen den egunari dagokionez.

Non eskatzen da:

  Aurrez aurre:
 • Udaletxeko HAZ bulegoan (1.solairuan), astelehenetik ostiralera
  7:30- 14:30

          Beste aukerak:
         • Administrazio prozedura arautzen duen 39/2015 legearen 16.4 artikuluak aipatzen duen edozein tokitan

         Zenbat kostatzen da:

         Doan

         Erantzuteko epea:

         Aplikatu beharreko araudia:

         Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura:

         Lanbide-Enplegu Zerbitzuak bere webgunean argitaratuko duen Lan-eskaintzan izena eman. Argitaratu eta hurrengo egunetik 5 laneguneko epea egongo da.

         Aipatutako epean, izena emateaz gain, Azpeitiko Udalean aurkeztu beharko dira, merezimenduak egiaztatzeko dokumentuak ( lan-esperientzia eta prestakuntza osagarriari dagozkienak) eta eskari orria sinatuta.

         Epaimahaiak merezimenduen balorazioa egin eta proposatutako behin-behineko balorazioaren zerrenda Azpeitiko Webgunean argitaratuko da (www.azpeitia.eus), izangaiek 2 laneguneko epea izango dute egokitzat jotzen dituzten erreklmazioak egiteko.

         Erreklamazio-epea iraungita, aurkeztutako alegazioak ebatzi eta behin betiko zerrenda argitaratuko da. Honekin batera, elkarrizketa egiteko data eta ordua argitaratuko dira.

         Elkarrizketaren behin-behineko puntuazioa argitaratu eta 2 laneguneko epea egongo da erreklamazioak aurkezteko. Horiek ebatzi ondoren prozesuko behin betiko puntuazioen zerrenda publikatuko da.

         Epaimahaiak prozesuan puntuazio altuena lortu duen izangaia proposatuko dio alkateari; edo proposatuko dio hautaketa -prozesua hutsik uzteko, baldin eta izangaietako inork ez badu lortu prozesua gainditutzat jotzeko ezarritako gutxienenko puntu kopurua. Proposamena loteslea izango da alkatearentzat.

         Proposatutako izangaiak oinarrietako baldintzak betetzen dituela egiaztatu ondoren, praktiketako funtzionario izendatuko da 2 hilabetez.

         2 hilabetera, praktiketako funtzionarioari ebaluazioa egingo zaio: Gai edo ez-gai kalifikatuko zaio. Gai izatekotan, epaimahaiak praktikaldia gainditu duen hautagaia bitarteko funtzionario izendatzeko proposamena egingo dio Alkateari.

         Dena den, izangaiak praktikaldia egiten ez badu, edota gainditzeko eskatzen den gutxieneko gaitasuna egiaztatzen ez badu, praktiketako bitarteko funtzionario izateari utziko dio eta bitarteko funtzionario izendatzeko izan ditzakeen eskubideak galduko ditu. Epaimahaiak praktikaldia ez gainditzea erabakitzen badu, ebazpen arrazoitu bat eman beharko du, izangaiari entzun ondoren.

         Organo ebazlea:

         Alkatetza

         Kudeaketaz arduratzen den udal saila:

         Giza Baliabideak - Giza Baliabideak

         Erlazionaturiko tramiteak

         Gainerako informazioa:

         Datu pertsonalen babesa:

         Fitxategiaren izena: Datu Pertsonalen babesa, Giza Baliabideak

         DBEB kodea: LOPD-GDD

         Helburua:Udaleko langileei buruzko informazio pertsonala kudeatzea.

         Legitimazioa:Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 8.1 eta 2. artikuluak: datuen tratamendua legezko betebeharragatik, interes publikoagatik edo botere publikoen jardunagatik.

         Komunikazio hartzaileak:Datuak Gizarte Segurantzari, zerga-administrazio eskudunei, Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoari, Administrazio publikoko Euskal Erakundeari eta arlo horretan eskumena duten beste administrazio publiko batzuei jakinarazi ahal zaizkie.

         <