Joxe Takolo beka (S-24) - 2023

Zer eta zertarako:

2023ko dirulaguntza deialdia, goi-mendia, abentura, zientzia, esplorazioa eta dibulgazioarekin lotuta dauden proiektu originalak, esploratzaileak eta dibulgatiboak bultzatzeko beka emateko.

Nork eska dezake:

Beka hau eskuratzeko aukera izango dute, deialdiaren urtean oinarri hauen helburuarekin bat datorren ekimenen bat antolatzen duten Euskal Herriko mendizale, mendi-elkarte eta beste hainbat eratako elkarte eta taldeek.

Partaideak mendiko profesionalak izanez gero, proiektuak ezingo du partaideen jarduera profesionalarekin zerikusia izan.

Bekaren eskabidea aurkezteko azken eguna 2023ko maiatzaren 15era arte ( egun hori barne)

Beka jasotzen duenak bete beharrekoak izango dira:

- Dirulaguntza jaso duen jardueraren informazio, publizitate eta jardueran JOXE TAKOLO BEKAren laguntza adierazi (Azpeitiko Udalak horri buruz ematen dituen jarraibideen arabera).

- Ekimenak diharduen bitartean, erakundeetako ordezkariek erabakitako moduan eta, ekimena bukatu ondoren, antolatutako proeikzio-sarearen bitartez burututako esperientzia zabaltzen lagundu.

- Azpeitiko Udalaren aurrean justifikatzea dirulaguntzaren xede den proiektua, horretarako balantze ekonomikoa eta egindako proiektuaren memoria teknikoa eta grafikoa aurkeztu beharko da.

- Justifikazioarekin batera onuradunak gauzatutako proiektuari lotutako 15-20 irudi/argazki aurkeztu beharko dizkio Udalari beraien erabilpena egiteko, bekari dagokion webgunean publizitatea egiteko. Irudi/argazki horien erabilera eskubideak utzi beharko dizkio onuradunak.

Oro har, proiektua gauzatzeko eta gastuak sortzeko aldia ( fakturazioa) 2023ko urtarrilaren 1etik 2023ko abenduaren 31ra artekoa izango da.

*Dirulaguntzaren xedea justifikatzeko, onuradunek dagokion justifikazio-kontua aurkeztu beharko dute, agiri normalizatuaren arabera, deialdiaren urtea amaitu eta hurrengo hilabetean, eta epe-muga 2024ko martxoaren 31 izango da.

Aurkeztu beharreko dokumentazioa:

 • Proiektu kideen edo ordezkariaren Nortasun Agiriaren kopia.
 • Entitatearen IFKren kopia, badagokio.
 • Proiektuan parte hartzen duten pertsonen federazio-lizentzia.
 • Garatuko den proiektuaren argibide-memoria, bai paperean bai euskarri informatikoan.
 • Kontu korrontearen titularitatea egiaztatzen duen agiria.
 • Azpeitiko Udalak eskuratu ezin dituen edozein dokumentu eskatu ahalko dio eskatzaileari.

Udalaren esku dauden datuen edo datuen bitartekaritza-plataformaren bidez eskatuko diren zerbitzuak:

 • Erakundea ordezkatzen duen eskatzailearen NAN.
 • GFA: zerga-betebeharrak egunean izatearen kontsulta
 • Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusia: Gizarte Segurantzaren betebeharretan egunean egotearen kontsulta.

Eskabidean jasotako erantzukizunpeko adierazpen bidez egiaztatuko dira:

- Beste edozein administrazio edo erakunde publiko zein pribatutatik helburu bererako diru-laguntzak, laguntzak, diru-sarrerak edo bestelako baliabideak eskatzea eta, hala badagokio, eskuratzea.

- Pertsona edo erakunde eskatzaileak ez izatea laguntza edo diru-laguntza publikoak eskuratzea eragozten duen zehapen administratibo edo penalik, ez eta diru-laguntzak jasotzeko legezko debekurik ere, sexu-bereizkeriagatiko debekuak barne, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen azken xedapenetatik seigarrenean xedatutakoarekin bat etorriz.

- Eskabideko eta harekin batera doan dokumentazioko datuak egiazkoak direla, eta beka honen onuradun izateko indarrean dagoen araudian ezarritako baldintzak betetzen dituela.

-Eskabideak aurkezteak esan nahi du berariaz eta formalki onartzen direla deialdi honen oinarrietan zehaztutako baldintzak.

*Diru-laguntzen eskatzaileek zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituztela automatikoki egiaztatuko du deialdi honen organo kudeatzaileak, eta ez da beharrezkoa izango haien baimenik. Hala ere, eskatzaileek berariaz uka dezakete egiaztapen hori egiteko baimena, eta, kasu horretan, dagokion ziurtagiria aurkeztu beharko dute.

*.Justifikazioarekin batera onuradunak gauzatutako proiektuari lotutako 15-20 irudi/argazki aurkeztu beharko dizkio Udalari beraien erabilpena egiteko, bekari dagokion webgunean publizitatea egiteko. Irudi/argazki horien erabilera eskubideak utzi beharko dizkio onuradunak.

Non eskatzen da:

  Aurrez aurre:
 • Udaletxeko HAZ bulegoan (1.solairuan), astelehenetik ostiralera
  7:30- 14:30
 • Udaletxeko HAZ bulegoan (1.solairuan), ostegunetan
  7:30-19:00

       Informazio gehiago:
      • kirolak@azpeitia.eus
       943150095-650777648

         Zenbat kostatzen da:

         Doan.

         Erantzuteko epea:

         • Aurreikusitako epea: Hilabete 1
         • Prozedura arrunta. Legezko gehienezko epea: 3 hilabete
         • Isiltasun-administratiboaren izaera: ezezkoa

         Aplikatu beharreko araudia:

         Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura:

         1. Eskaera eta dokumentazioa erregistratzea.
         2. Instrukzio-fasea: Aurkeztutako dokumentazioa aztertu eta egiaztatzea.
         3. Batzorde teknikoak azterketa egingo du eta balorazioa Kirol Batzordeari helaraziko dio.
         4. Kirol Batzordeak proposamena ebaluatuko du eta alkatetzari helaraziko dio..
         5. Ebazpena alkatetzak egingo du.

         Organo ebazlea:

         Alkatetza

         Kudeaketaz arduratzen den udal saila:

         Kirolak - Kirola

         Erlazionaturiko tramiteak

         B@KQ sarbidea

         Gainerako informazioa:

         Erabaki-proposamena horretarako eskuduntza duen organoari bidali ondoren, honek onartutako Beka esleituko du. Erabaki hori maiatzaren bigarren hamabostaldian emango da.

         Emandako beka hori oso-osorik modu aurreratuan ordainduko da, maiatzaren bigarren hamabostaldian egingo den jendeaurreko ekitaldi batean.

         Datu pertsonalen babesa:

         Fitxategiaren izena: Datu Pertsonalen babesa Diru-laguntzak

         DBEB kodea: LOPD-GDD

         Helburua: Udalak pertsona fisikoei, elkarteei eta erakundeei eman beharreko laguntzen eta diru-laguntzen beharrezko kudeaketatik eratorritako informazio pertsonala kudeatzea.

         Legitimazioa: abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, Datu Pertsonalen Babeserako eta Eskubide Digitalen Bermerakoa, 8.1 eta 8.2 artikuluak: Datuen tratamendua legezko betebeharragatik, interes publikoagatik edo botere publikoen jardunagatik.

         Komunikazioen hartzaileak: Datuak Gizarte Segurantzari, zerga-administrazio eskudunei eta arloan eskumena duten beste administrazio publiko batzuei jakinarazi ahal zaizkie.

         <