Garapenerako lankidetza-programak garatzen dituzten Gobernuz Kanpoko Erakundeei (GKE) diru-laguntzak emateko 2020rako deialdia (S-19)

Zer eta zertarako:

Laguntza hauek gobernuz kanpoko erakundeentzat dira, garapenerako lankidetza-programak antolatu eta lortzeko, garapen-bidean dauden nazioetako biztanleen baldintza sozioekonomikoak hobetzeko.

Diru-laguntza xede duten programek ezaugarri hauek izan beharko dituzte:

- Garatzeko bidean dauden herrialdeetan egitea.

- Proiektu horien helburua garapen ekonomiko-sozial orekatua bultzatzea eta eragitea izatea, edota zentratzea arlo zehatz hauetan, hain zuzen ere osasuna, hezkuntza, gizarte-laguntza, kultura, giza- eta gizarte-eskubideak sustatzea, demokraziaren balioen garapena, emakume eta gizonen berdintasuna sustatzea, banakako eta taldekako askatasuna eta abar. Halaber, diru-laguntza horien helburu izango dira hondamendi-egoeretarako ekimen humanitariorako laguntzak ere.

- Herritarrak oro har horien onurak jasotzea.

- Herritarren inplikazioa eta partizipazio aktiboa bultzatzea.

Nork eska dezake:

Azpeitiko Udalak honako hauei eman ahal izango dizkie diru-laguntzak (Oinarrietako 3.artikulua):

1. atala (3.1 art): Irabazi asmorik gabeko Gobernuz Kanpoko Erakundeak, haien jarduerak bat datozenean deialdi honen xedearekin, eta Azpeitian helbidea edo/eta jarduera garatzen dutenak.

2. atala (3.2.art): Azpeitian jaio edo bizi diren per­tso­nei, beren jarduerak Gobernuz Kanpoko Erakunde (GKE) edo/eta kongregazio baten bidez buru­tzen dituztenean, jarduera horiek bat datozenean deialdi honen xedearekin.

Beharrezko denean, Eusko Jaurlari­tzako Elkarte eta Entitateen Erregistroan inskribaturik daudela egiaztatu beharko dute.

Dagokigun xedea argi­tzeko adierazi behar da lagun­tza eskatu behar duen per­tso­nak, honako hauek bete beharko dituela:

— Ekin­tza hori tokian bertan egitea.

— Edo Azpeitiko udalerrian baldin badago, programaren garapenaren arduraduna izan beharko du.

Diru-lagun­tza jaso­tzen duten per­tsona eta erakundeak izango dira Azpeitiko Udalaren aurrean diruz lagun­tzen den egin­tza hori zuzen buru­tze­ari buruzko ardura izango dutenak, eta horretarako eskatutako dokumentazioa aurkeztu beharko dute.

Beharrezko denean, Eusko Jaurlari­tzako Elkarte eta Entitateen Erregistroan inskribaturik daudela egiaztatu beharko dute.

3. atala (3.3.art): ­Gutxienez 10 urtean Azpeitian erroldatuta dauden per­tso­nak, lehenengo aldiz baldin badoaz lan egitera GKE batekin osasun, hezkun­tza edota gizarte zerbi­tzuetako arloren batean, ­gutxienez 4 hilabete jarraiko epealdian, ERASMUS programatik kanpo. Diru-lagun­tza horiek garraioa eta mantenua ordain­tzeko izango dira. Lagun­tza horiek behin bakarrik emango dira.

Berariaz deialdi honetatik kanpo geratuko dira: Administrazio publikoaren mendeko erakundeak eta zerbi­tzuak, eta aurrezki erakundeak.

*Eskatutako diru-laguntza lortzen bada, onuradunek dagokion justifikazio-kontua aurkeztu beharko dute, agiri normalizatuaren arabera, deialdiaren urtea amaitu eta hurrengo otsailaren 28a epemuga izango duelarik.

Aurkeztu beharreko dokumentazioa:

1 eta 2 ataletako onuradunek erantsi beharreko agiriak:

- Eskatzailearen edo bere ordezkariaren NAN

- Elkartearen IFKren fotokopia.

- Eusko Jaurlaritzaren Erakunde eta Elkarteen Erregistroko inskripzio-ziurtagiria, hala badagokio.

- Kontuaren titulartasuna egiaztatzen duen dokumentua.

- Erakundearen jarduera orokorraren memoria, non Garapenerako Lankidetzan eta Sentsibilizazioan duen eskarmentua azalduko den; aurkako alderdiaren eskarmentua ere aipatuko da, eskatzailearenaren desberdina bada.

- Proiektuaren, jardueraren edo berariazko egitasmoaren memoria, zeinentzat diru-laguntza eskatzen den. Memorian azaldu beharko da non burutuko den eta nori zuzenduta dagoen, ahal bada zonalde zehatzaren mapaz lagunduta; aipatuko dira baita baliabideen zerrenda, aurrekontu orokorra, eskatzen den kopurua eta hori egiaztatzeko modua ere.

- Erakundearen jarduera orokorraren gastu eta sarreren aurrekontua.

- Diruz lagundu nahi den proiektua, jarduera edo programa zehatzaren gastuen eta sarreren aurrekontua. Deialdi hau argitaratzen den egunean, ematen dena hartuko da diruaren baliorako erreferentziatzat.

- Elkarteko kide-kopurua, Azpeitikoak eta beste herrietakoak bereizita.

Horretarako, eskatzaile bakoitzak elkarteko batzordeko idazkariaren ziurtagiria aurkeztu beharko du, eta bertan eskaera egiteko orduan goragoko informazioa azaldu beharko du.

- Onartutako proiektuaren eta emandako diru-laguntzaren arteko aldea (halakorik balego) ipintzeko konpromisoa agertzen den deklarazioa, zuzenean, edo hirugarren baten finantzazio bidez.

- Programak Azpeitiko Udalerrian zabalkundea izateko proiektua.


3. ataleko onuradunek erantsi beharreko agiriak:

- Eskatzailearen edo/eta ordezkariaren Nortasun Agiriaren kopia.

- Erakundearen IFKren kopia.

- Eusko Jaurlaritzako Elkarte eta Entitate Erregistroan izena emanda dagoenaren Ziurtagiria, badagokio.

- Estatuko Kontu korrontearen titularitatea egiaztatzen duen agiria

- Erakundearen jarduera orokorraren memoria, non Garapenerako Lankidetzan eta Sentsibilizazioan duen eskarmentua azalduko den; aurkako alderdiaren eskarmentua ere aipatuko da, eskatzailearenaren desberdina bada.

- Diruz laguntzeko eskatzen den proiektu, jarduera edo programa zehatzaren memoria.

- Programak Azpeitiko udalerrian zabalkundea izateko proiektua.

- Elkartearen jarduera orokorraren gastuen eta sarreren aurrekontua.

- Diruz lagundu nahi den proiektu, jarduera edo programa zehatzaren gastuen eta sarreren aurrekontua.

- Administrazioarekin Gizarte Segurantzako betebeharrak eta Zerga obligazioak betetzerakoan egunera dagoela egiaztatzea.

* Diru-laguntzen eskatzaileek zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituztela automatikoki egiaztatuko du deialdi honen organo kudeatzaileak, eta ez da beharrezkoa izango haien baimenik. Hala ere, eskatzaileek berariaz uka dezakete egiaztapen hori egiteko baimena, eta, kasu horretan, dagokion ziurtagiria aurkeztu beharko dute.

Non eskatzen da:

        Zenbat kostatzen da:

        Doan.

        Erantzuteko epea:

        • Aurreikusitako epea: 2 hilabete
        • Prozedura arrunta. Legezko gehienezko epea: 6 hilabete
        • Isiltasun-administratiboaren izaera: ezezkoa

        Aplikatu beharreko araudia:

        Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura:

        1. Eskaera eta dokumentazioa erregistratzea

        2. Instrukzio fasea eta ebazpen proposamena Gizarte Zerbitzuetako Batzorde Informatzaileak gauzatua.

        3. Ebazpena

        Diru-laguntzaren ordainketa, gastua egin izanaren egiaztatze agiri guztiak aurkezteari baldintzatuta egongo da, hauek oinarri orokorretan 4 eta 16 artikuluetan argitaratutakoak.

        Organo ebazlea:

        Alkatetza

        Kudeaketaz arduratzen den udal saila:

        Gizarte zerbitzuak - Gizarte Zerbitzuak

        Gainerako informazioa:

        Ez dagokio.

        Datu pertsonalen babesa:

        Fitxategiaren izena: Datu Pertsonalen babesa Diru-laguntzak

        DBEB kodea: LOPD-GDD

        Helburua: Udalak pertsona fisikoei, elkarteei eta erakundeei eman beharreko laguntzen eta diru-laguntzen beharrezko kudeaketatik eratorritako informazio pertsonala kudeatzea.

        Legitimazioa: abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, Datu Pertsonalen Babeserako eta Eskubide Digitalen Bermerakoa, 8.1 eta 8.2 artikuluak: Datuen tratamendua legezko betebeharragatik, interes publikoagatik edo botere publikoen jardunagatik.

        Komunikazioen hartzaileak: Datuak Gizarte Segurantzari, zerga-administrazio eskudunei eta arloan eskumena duten beste administrazio publiko batzuei jakinarazi ahal zaizkie.

        Tratamenduaren arduraduna: Azpeitiko Udala, Plaza Nagusia 5, Azpeitia (Gipuzkoa) 20730.Datuen Babesaren ordezkaria: dbd@azpeitia.eus

        Eskubideak: Datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, aurka egiteko eta mugatzeko eskubideak baliatzeko eskubidea du, informazio gehigarrian azaltzen den bezala. Baita Datuen Babeserako Euskal Bulegoan erreklamazioak aurkezteko ere.

        Informazio gehigarria: Datuen Babesari buruzko informazio gehigarri eta zehatza kontsulta dezakezu gure webguneko Datuen Babesari buruzko atalean:

        Informazio gehiago