Azpeitiko herrian etxebizitzak alokatzeko diru-laguntza deialdia 2022 urterako (S-12)

Zer eta zertarako:

2017tik aurrera Udalak etxebizitzak alokatzeko diru-laguntza programa bat bideratu du bai etxebizitza hutsak mobilizatzeko baita, kolektibo ahulago jakin batzuek alokairuko etxebizitzak eskura ditzaten sustatzeko ere.

Laguntza hauen xedea, biztanleriaren kolektibo desberdinen ohiko bizilekurako etxebizitzaren alokairuaren zati ordaintzen laguntzea da: 18 eta 35 urte bitarteko gazteak, mugikortasun urria edo/eta ezgaitasun absolutoa duten pertsonak, bananduta edo dibortziatuta dauden pertsonak, 70 urtetik gorako pertsona eta alargunak, alokairu erregimenean etxebizitza bat dutenak edo 2022eko urriak 15a baino lehen egiteko konpromezua hartzen duenak. Halaber, laguntza hauek eskuratu ahal izango dituzte, Udalaren Gizarte Zerbitzuek behar bezala justifikatutako egoeretan, etxebizitza tutelatu bat eskuratzeko eskubidea duten pertsonak eta erakunde honek, egoera hori konpontzeko behar diren baliabideak ez dituen neurrian.

Nork eska dezake:

Indarrean dagoen aurrekontu ekitaldiaren kargura emango diren diru-laguntzen onuradunak izango dira,Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN oinarriak argitaratzen diren egunean eta diruz lagundu daitekeen epean, ondorengo baldintza zehatzak beteko dituzten pertsona edo Bizikidetza Unitateak:

A) 18 eta 35urte bitarteko adina izatea, BizikidetzaUnitatean kide diren menpeko adin txikikoak ezik.

Diru-laguntza 36urte betetzen diren hilaren aurreko hilabeterarte onartuko da.

B) Mugikortasun urria duten pertsonak (7tik 15 puntura). Mugikortasuna egiaztatzeko beharrezkoa den Txosten Teknikoa kudeatze prozesuan duten eskatzaileen eskaera onartua izango da, betiere diru-laguntza eman aurretik Txostena aurkezten badute; bai eta ezgaitasun absolutua duten pertsonak ere.

C) Bananduta edo dibortziatuta dauden pertsonak (sententzia judizial irmoa izan behar dute).

D) 70 urtetik gorako pertsonak.

E) Alargunak

F) Onuradunek bete beharreko baldintzak (Oinarrietako 3. artikulua)

Aurkeztu beharreko dokumentazioa:

Eskaera inprimakiaz gain, eskatzaileak ondorengo dokumentazioa aurkeztu beharko du:

- Laguntza eskatzen duen pertsona bakoitzaren Nortasun Agiriaren edo egoitza-txartelaren fotokopia.

- Jaiotza ziurtagiri literala (Erregistro Zibila).

- Etxebizitzaren alokairu-kontratuaren kopia, indarrean dagoena eta diruz lagundu daitekeen epealdiari dagokiona (2021eko urriak 16tik 2022ko urriak 15era).

- Banku kontu baten titularitatea egiaztatzen duen banku agiria.

- Estatu mailan etxebizitzaren jabe ez izatearen ziurtagiria, laguntza eskatzen duten 18 urtetik gorako kide guztiena, jabetza erregistroak igorria, laguntza eskaera eman baino gehienez 15 egun lehenagokoa.

- Etxebizitza baten titular-kide izanez gero, aurkeztu beharreko agiriak:

 • Herentzia kasuan, herentziaren onarpen-agiria eta etxebizitza-partaidetzaren eskritura.
 • Dohaintza-kasuan, dohaintza-eskritura.
 • Bi kasuetan, partaidetza saldu izan balitz: eskualdatzearen eskritura.

- Banandu edo dibortziatuta dauden pertsonen kasuan:

 • Epai irmoaren fotokopia bat, non zehazten den hitzartutako seme-alabengatiko mantenu pentsioa. Mantenu pentsioaren ordainketaren ziurtagiriak aurkeztu beharko dira.
 • Hipoteka kargei dagozkien hileroko ordainketen ziurtagiriak.

- Etxebiden izena emanda edo inskripzio eskaera aurkeztu dutenaren egiaztagiria.

- Dagokion kasuan:

 • Lanbidek igorritako ebazpena (EPO kobratzea dagokion edo ez adierazten duena).
 • Eusko Jaurlaritzak igorritako ebazpena (Gaztelagun alokairu laguntza kobratzea dagokion edo ez adierazten duena).
 • Eusko Jaurlaritzak igorritako ebazpena (Eskubide Subjektiboaren Prestazioa dagokion edo ez adierazten duena).

* Azpeitiko Udalak automatikoki eskuratuko ditu beste administrazio batzuetan dauden dokumentuak, salbu eta eskatzaileak ekintza hori berariaz baimentzen ez badu.

Non eskatzen da:

  Aurrez aurre:
 • Udaletxeko HAZ bulegoan (1.solairuan), astelehenetik ostiralera
  7:30- 14:30
 • Udaletxeko HAZ bulegoan (1.solairuan), ostegunetan
  7:30-19:00

          Zenbat kostatzen da:

          Doan

          Erantzuteko epea:

          • Aurreikusitako epea: 3 hilabete
          • Prozedura arrunta. Legezko gehienezko epea: 6 hilabete

          Aplikatu beharreko araudia:

          Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura:

          -Eskaera eta dokumentazioa erregistratzea

          -Instrukzio-fasea: aurkeztutako dokumentazioa aztertu eta egiaztatzea, eta idazkaritza-sailak egin beharreko balorazioa eta txosten teknikoa egitea.

          -Ebazpen proposamena ( eskatzaileari 10 eguneko entzunaldi-epea emango zaio).

          -Ebazpena

          Organo ebazlea:

          Alkatetza

          Kudeaketaz arduratzen den udal saila:

          Idazkaritza - Idazkaritza

          Gainerako informazioa:

          Datu pertsonalen babesa:

          Fitxategiaren izena: Datu Pertsonalen babesa Diru-laguntzak

          DBEB kodea: LOPD-GDD

          Helburua: Udalak pertsona fisikoei, elkarteei eta erakundeei eman beharreko laguntzen eta diru-laguntzen beharrezko kudeaketatik eratorritako informazio pertsonala kudeatzea.

          Legitimazioa: abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, Datu Pertsonalen Babeserako eta Eskubide Digitalen Bermerakoa, 8.1 eta 8.2 artikuluak: Datuen tratamendua legezko betebeharragatik, interes publikoagatik edo botere publikoen jardunagatik.

          Komunikazioen hartzaileak: Datuak Gizarte Segurantzari, zerga-administrazio eskudunei eta arloan eskumena duten beste administrazio publiko batzuei jakinarazi ahal zaizkie.

          Tratamenduaren arduraduna: Azpeitiko Udala, Plaza Nagusia 5, Azpeitia (Gipuzkoa) 20730.Datuen Babesaren ordezkaria: dbd@azpeitia.eus

          Eskubideak: Datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, aurka egiteko eta mugatzeko eskubideak baliatzeko eskubidea du, informazio gehigarrian azaltzen den bezala. Baita Datuen Babeserako Euskal Bulegoan erreklamazioak aurkezteko ere.

          Informazio gehigarria: Datuen Babesari buruzko informazio gehigarri eta zehatza kontsulta dezakezu gure webguneko Datuen Babesari buruzko atalean:

          Informazio gehiago