Egoitza elektronikoa Eskoriatza

Ondasun ziurtagiria (kanpo zeinuak)Tramitación mediante usuario y contraseñaTramitación mediante tarjeta de firma electrónicaTramitación en ventanillaTrámite no gestionado por el Ayuntamiento

Eskatzailearen titularitatekoak diren eta Udal erroldetan jasota dauden ondasunei buruzko ziurtagiria.

Diru-bilketa


Fernando Eskoriatza plaza 1, 20540 Eskoriatza
Tel.: 943 71 44 07 - Faxa: 943 71 40 42
zergabiltzailea@eskoriatza.eus


Astelehenetik ostiralera: 9:00-14:30
Abuztua: 10:00-13:00

Eskaera bideratzeko derrigorrezkoa da udal bulegoetara etortzea.
Tramite hau norberak egin beharrekoa da, baina interesatuak etortzerik ez duenean, beharrezkoa izango da haren izenean datorrenak sinatuta ekartzea ahalmen agiria (inprimakia Herritarren Atarian dago,  https://uzt.gipuzkoa.eus/PortalV/7.00/SolicitudDetalle.aspx?id=ESKH

AYTO34+ON+EU